Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Антоненко Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2015
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод"
2. Організаційно-правова форма емітента
Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14309847
4. Місцезнаходження емітента
62504 Харкiвська область Вовчанський м. Вовчанськ Пушкiна, 2
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
05741 43430 42718
6. Електронна поштова адреса емітента
vza@emitent.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у №77(4121) Бюлетень Цiннi папери України   29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.vza.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" - на кiнець звiтного перiоду осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, немає.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
276
3. Дата проведення державної реєстрації
24.06.1994
4. Територія (область)
Харкiвська область
5. Статутний капітал (грн)
30308423250.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
921
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
30.30 ВИРОБНИЦТВО ПОВІТРЯНИХ І КОСМІЧНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, СУПУТНЬОГО УСТАТКОВАННЯ
33.12 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
10. Органи управління підприємства
Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти- акціонерні товариства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКБ "Правекс-Банк" м. Київ
2) МФО банку
380838
3) Поточний рахунок
26002799965638
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАО "Перший Український Міжнародний Банк" м. Донецьк
5) МФО банку
334851
6) Поточний рахунок
26009962505304
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
На проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду100-140/201415.07.2014Харкiвський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї14.07.2017
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
На провадження дiяльностi, пов'язаної з держтаємницеюХАЗ-2014-4114.05.2014Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi12.04.2017
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Експлуатацiя та ремонт устаткування пiдвищеної небеспеки: (пасажирських та вантажних лiфтiв)123.11.63-35.30.002.03.2011Теруправлiння Державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду02.03.2016
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
На виконання робiт пiдвищеної небезпеки (випробування електроустановок та електрообладнання3312.11.30-74.30.009.09.2011Держгiрпромнагляд09.09.2016
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Свiдоцтво про реєстрацiю потенцiйно небезпечного об"єктаПНО-01.63.2007.0011808.06.2010НДI МIКРОГРАФIЇ Державний департамент СФД08.06.2015
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Дозвіл на експлуатацію технологічних транспортних засобів, вилкових електронавантажувачів,електровізків, тощо688.13.6311.10.2013Територіальне управління Держгірпромнагляду України у Харківській обл.10.10.2018
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Про державну атестацiю системи внутрiшнього фiрмового екпортного контролю039-12/201514.12.2012Державна служба експортного контролю України15.11.2015
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
На продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки424.13.30.019.04.2013Теруправлiння Держгiрпромнагляду у Харкiвськiй областi19.04.2018
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стаціонарними джерелами6321610100-118827.06.2014Харківська обласна державна адміністрація, департамент екології та природних ресурсів24.07.2014
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Спецiальний дозвiл на користування надрами (видобування питних пiдземних вод для господарсько-питного водопостачання та вирбничих потреб)569120.12.2012Служба геологiї та надр України10.12.2032
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Дозвіл на використання робіт підвищеної небезпеки при ремонті, технічному обслуговуванні насосів, компресорів та гідравлічних систем, ремонти і технічному обслуговуванні двигунів та турбін175.13.63-35.30.020.03.2013Теуправління Держгірпромнагляду у Харківській обл.20.03.2018
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Свідоутво про атестацію лабораторії головного металурга, що вона відповідає критеріям атестації та атестована на проведення вимірів у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестаціїАх № 096416№ 100-13113.05.2013Мінекономрозвитку України, ДП "Харківський регіональний НВЦ стандартизації, метрології та сертифікації"12.05.2016
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Ліцензія на придбання, зберігання, перевезення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"Серія АВ № 58028828.02.2011Державний комітет України з питань контролю за наркотиками28.02.2016
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Спосіб термохімічної нейтралізації промислових відходів (патент)73666д/нМОН України Держдепартамент інтелектуальної власності
ОписIнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство машинобудування вiйськово-промислового комплексу та конверсiї Українид/нУКРАЇНА  01001 д/н м. Київ Сурiкова,3 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0.000000000000
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антоненко Олександр Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1958
5) Освіта**
вища, Харкiвський Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є.Жуковського
6) Стаж роботи (років)**
33
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод "Вовчанський агрегатний завод", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Отримує зарплатню згiдно з контрактом вiд 25.04.2012р.Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки.Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді голови правління ПАТ "ВАЗ".Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рожнов Олександр Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1964
5) Освіта**
вища, Харкiвський Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є.Жуковського
6) Стаж роботи (років)**
33
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
"Бiлоколодязянський ремонтний завод", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Отримує заробітну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки.Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді головний інженер ПАТ "ВАЗ".Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слюсаренко Сергiй Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1962
5) Освіта**
вища, Харкiвський Нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет
6) Стаж роботи (років)**
35
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод "Вовчанський агрегатний завод", зам. директора по фiнансам
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Отримує заробітну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років.Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді зам. директора по фінансам ПАТ "ВАЗ". Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкурко Олег Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1973
5) Освіта**
вища, Харкiвський Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є.Жуковського
6) Стаж роботи (років)**
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
студент Харкiвського Нацiонального аерокосмiчного унiверситету iм. М.Є.Жуковського
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Отримує заробітну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 24 років.Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді зам директора з виробництва ПАТ "ВАЗ".Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член правлiння, головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нижник Олександра Петрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1950
5) Освіта**
вища, Мiжнародна Академiя Управлiння Персоналом
6) Стаж роботи (років)**
44
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вовчанський агрегатний завод", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Отримує заробітну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки .Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді головного бухгалтера ПАТ "ВАЗ".Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чмаль Олексiй Микитович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1953
5) Освіта**
вища, Харкiвський Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є.Жуковського
6) Стаж роботи (років)**
37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод "Вовчанський агрегатний завод", зам. головного iнженера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Отримує заробітну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 37 років.Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді головного інженера ПАТ "ВАЗ".Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сопов Вiктор Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1949
5) Освіта**
вища, Харкiвський Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є.Жуковського
6) Стаж роботи (років)**
48
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завод "Вовчанський агрегартний завод", зам. директора по маркетингу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду . Отримує заробітну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 48 років.Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді інженер конструктор ПАТ "ВАЗ". Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Валерiй Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1951
5) Освіта**
вища, ХДУАТ "ХАДI"
6) Стаж роботи (років)**
45
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ХДУАТ "ХАДI", декан факультету
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду . Отримує заробітну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 45 років.Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді декан факультету ХДУАТ "ХАДІ". Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матусевич Володимир Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1949
5) Освіта**
вища, Харкiвський Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є.Жуковського
6) Стаж роботи (років)**
43
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ХАКБ, керiвник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду . Отримує заробітну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 43роки.Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді керівник ХАКБ.Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзюзюра Галина Федорівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1953
5) Освіта**
Вища, Національний Університет "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого"
6) Стаж роботи (років)**
43
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТД "Вовчанськ" директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.Отримує заробітну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки.Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді начальника юридичної служби ПАТ "ВАЗ."Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Валерій Іванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
1949
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
41
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ВАЗ", заступник директора з питань економiки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.Змін в персональному складі не було.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рік. Протягом останніх п'яти років не працює (пенсіонер).Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняАнтоненко Олександр Анатолiйовичд/н205497389.9669041212820549738000
Член правлiнняРожнов Олександр Iвановичд/н27167851.317677899992716785000
Член правлiнняСлюсаренко Сергiй Вiкторовичд/н87774554.257185780858777455000
Член правлiнняШкурко Олег Миколайовичд/н12975230.629316409591297523000
Член правлiння, головний бухгалтерНижник Олександра Петрiвнад/н56166402.7241472555616640000
Член правлiнняЧмаль Олексiй Микитовичд/н25841781.253361690472584178000
Голова наглядової радиСопов Вiктор Олександровичд/н102597524.9761201087910259752000
Член наглядової радиКлименко Валерiй Iвановичд/н61629342.989107320196162934000
Член наглядової радиМатусевич Володимир Анатолiйовичд/н26714841.295706295112671484000
Член наглядової радиДзюзюра Галина Федорівнад/н20172630.978400158112017263000
Член наглядової радиКарпенко Валерій Івановичд/н105895975.1360994472110589597000
Усього7324334935.524026486673243349000

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення24.04.2014
Кворум зборів**83.01
ОписПерелiк питань, що розглядалися на загальних зборах 1.Затвердження звiту правлiння Товариства за пiдсумками роботи за 2013 рiк. 2.Затвердження звiту наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи за 2013 рiк. 3.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2013 рiк, рiчного звiту Товариства, балансу, звiту про фiнансовi результати та iнших форм рiчної звiтностi за 2013 рiк. 4.Прийняття рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2013 рiк, визначення частини прибутку, що направляється на збiльшення статутного капiталу за результатами дiяльностi за 2013 рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2013 рiк. 5.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 6.Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу додаткового капiталу (його частини) та частини прибутку Товариства за 2013 рiк. 7.Прийняття рiшення про випуск акцiй Товариства нової номiнальної вартостi. 8.Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї, пов'язаних в тому числi iз збiльшенням статутного капiталу шляхом збiльшення номiнальної вартостi простих iменних акцiй. 9.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: немає. Результати розгляду питань порядку денного: всi питання були проголосованi та прийнятi вiдповiднi рiшення. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: немає.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.6185392.506185392.50
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.0.0300.030
Сума виплачених дивідендів, грн.5830368.0306085564.190
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів05.05.2014д/н06.05.2013д/н
Дата виплати дивідендів20.05.2014д/н01.06.2013д/н
ОписЗагальними зборами акцiонерiв ПАТ "Вовчанський агрегатний завод " вiд 24 квiтня 2014 року було ухвалене рiшення направити частку чистого прибутку в розмiрi 6,2 млн. грн. на виплату дивiдендiв, що становить 0,03 грн. на одну акцiю. Наглядова рада публiчного акцiонерного товариства "Вовчанський агрегатний завод" прийняла рiшення: 1. Установити облiкову дату складання перелiку акцiонерiв для виплати дивiдендiв 06.05.2014 р. 2. Виплату дивiдендiв здiйснити з 20 травня 2014 року по 30 червня 2014 року. Акцiонери, якi у встановлений термiн не звернулися за дивiдендами й не пiдтвердили свої реквiзити, одержують дивiденди в мiру обiгу пiсля уточнення реквiзитiв. 3. Виплата дивiдендiв здiйснюється на вибiр акцiонера: банкiвським переведенням на розрахунковий рахунок, поштовим переказом або через касу заводу (для акцiонерiв - юридичних осiб банкiвським переведенням на розрахунковий рахунок). 3 фiзичних осiб у момент виплати дивiдендiв утримується податок на прибуток у розмiрi 5%

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30370711
Місцезнаходження01001 м. Київ Нижний Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон044-591-04-04
Факс044-582-52-07
Вид діяльностіДепозитарна діяльнісь Центрального депозитарію
ОписЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю згідно договору про обслуговування випусків цінних паперів Емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БiнА"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ23285643
Місцезнаходження02068 м. Київ Ахматової, 13, оф. 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності0960
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа26.01.2001
Міжміський код та телефон(044) 289-63-19
Факс(044) 289-63-19
Вид діяльностііяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
ОписАудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРИБУТОК ПЛЮС"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ25395301
Місцезнаходження01033 м. Київ вул. Саксаганського, 53/80
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАЕ № 294698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНаціональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа27.01.2015
Міжміський код та телефон044287-21-04
Факс
Вид діяльностіДепозитарна діяльність депозитарної установи
ОписВиконання функцій депозитарної установи, згідно положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів емітента.
Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 294698 від 27.01.2015 р. строк дії необмежений.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.06.201459/1/2014НКЦПФРUA400098404Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi1.47206179750303084232.50100.000000000000
ОписВсього Товариством випущено 206 179 750 простих iменнiх акцiй у бездокументарноiй формi за номiнальною вартiстю однiєї акцiї 1,47грн. на загальну суму 303 084 232,50 грн., що складає 100%. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: ф/в Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: ф/в Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах : ф/в Мета додаткової емісії: збільшення статутного капіталу.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Iсторiя пiдприємства веде вiдлiк з 1970 року, коли за наказом Мiнавiапрома СРСР почалося будiвництво нового заводу для задоволення зростаючих потреб авiацiйної промисловостi.
Спецiалiзацiя заводу починалася з виготовлення простих гiдромоторiв i насосних станцiй а до 90-им рокiв переросла в багатопрофiльне високотехнологiчне виробництво агрегатiв паливних систем авiацiйних двигунiв (вирiб "4030", система "40"), виробництво сучасних гiдромашин з високими вимогами до точностi виготовлення i питомими параметрами що працюють на синтетичних маслах типа АМГ-10, Fh-51, НГЖ-5.
Потужним поштовхом розвитку пiдприємства послужило урядове замовлення на освоєння ряду агрегатiв системи регулювання i управлiння газотурбiнними приводами НК-16СТ, НК-12СТ, газоперекачуючих агрегатiв ГПА-Ц-16, ГПА-Ц-6,3..
ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" засновано у 1994 р. шляхом перетворення державного заводу "Вовчанський агрегатний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство. Статутний фонд - 10 308 987,50 грн., який складається з 206 179 750 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн.
Постiйно проводиться реорганiзацiя структури пiдприємства розширення i оновлення виробничих потужностей, освоєння нових технологiчних процесiв для виготовлення нової продукцiї.
Створенi в 1993-1996 роках тематичнi дослiдно-конструкторськi групи по розробцi автоагрегатiв, промислових гiдромашин i дозаторiв газу в 2005 роцi об'єднанi в ОКБ, створена виробнича дiлянка для виготовлення i випробування дослiдних вузлiв i деталей.
Завдяки зусиллям керiвництва на пiдприємствi повнiстю збережена виробнича база i професiйний "кiстяк" колективу пiдприємства, придiляється первинна увага питанням пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, залученню i закрiпленню висококвалiфiкованих кадрiв а також створенню сприятливих умов для працi, вiдпочинку i оздоровлення тих, що працюють i їх сiмей.
Ядро керiвного i iнженерного складу пiдприємства складають випускники таких ведучих галузевих iнститутiв як Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є. Жуковського (ХАI) Харкiвський Нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет (ХАДI), Харкiвський Нацiональний технiчний унiверситет "ХПИ".
Керiвництво пiдприємства проводить полiтику в областi якостi, основою якої є принципи створення цiнностей для споживачiв, орiєнтацiя на суспiльнi цiнностi, лiдерство керiвникiв всiх рангiв, процесний пiдхiд, тотальна залученiсть персоналу в реалiзацiю полiтики якостi виконання екологiчних норм i вимог. Комплексна система управлiння якiстю продукцiї (КСУКП), упроваджена з 1974 року, була розвинена i перетворена з 2003 року в систему менеджменту якостi на базi стандарту IСО 9001:2000.
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" постiйно займав провiднi мiсця в рейтингу Мiнпромполiтики України серед пiдприємств авiацiйної галузi i є неодноразовим лауреатом європейських i українських форумiв i конкурсiв якостi.
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" втiлює полiтику розширення спiвпрацi пошуку нових партнерiв в областi проектування i освоєння нових агрегатiв для сучасних газотурбiнних двигунiв i лiтальних апаратiв.
Товариство працює на пiдставi Статуту. Продукцiя товариства сертифiкована за мiжнародними стандартами, користується високим попитом у багатьох країнах свiту. Завод є провiдним пiдприємством у галузi вiтчизняного приладобудування, гiдно представляє Україну на мiжнародних салонах та виставках, є володарем кубкiв, дипломiв та iнших винагород. Вовчанський агрегатний завод став дипломантом третього конкурсу на здобуття Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення у сферi якостi продукцiї та послуг за пiдсумками 2011 року.
Конкурс на здобуття Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг був заснований Рiшенням ради глав держав країн СНД 25 листопада 2005 року. Участь у ньому беруть тiльки кращi пiдприємства своїх країн - переможцi нацiональних конкурсiв з якостi.
У 2010 роцi за дорученням обласного керiвництва та органу з сертифiкацiї ДП "Харкiвстандартметрологiя" Публiчне акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод", як одне з найкращих пiдприємств України, представило Харкiвську область на Нацiональному етапi третього конкурсу Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг i стало його переможцем.
В 2011 роцi пiдприємство, вже як переможець Нацiонального етапу, представило Україну на Мiжнародному етапi Конкурсу. Експерти конкурсу з Бiлорусi та Азербайджану всебiчно ознайомилися з соцiально-економiчною дiяльнiстю ПАТ "ВАЗ" i дали їй дуже високу оцiнку. На протязi тижня експерти вивчали роботу пiдприємства, проводили неофiцiйнi опитування працiвникiв ПАТ "ВАЗ" i мешканцiв мiста, пiсля чого i прийшли до вiдповiдного рiшення. 21 червня 2012 в м. Санкт-Петербург вiдбулося засiдання економiчної ради СНД, на якому було прийнято рiшення про присвоєння ПАТ "ВАЗ" звання дипломантiв конкурсу в категорiї "Виробництво продукцiї виробничого призначення". ПАТ "ВАЗ" гiдно впорався з покладеною на нього мiсiєю по пiдвищенню авторитету машинобудiвної галузi України на мiжнародному рiвнi. Це видатне досягнення дозволяє пишатися собою не тiльки ПАТ "ВАЗ", але й Харкiвської областi та Українi в цiлому, що у нас є пiдприємства здатнi вирiшувати складнi завдання i досягати високих результатiв.
21 серпня 2012 у Виконавчому комiтетi СНД (м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь) пройшла церемонiя нагородження переможцiв конкурсу на здобуття Премiї СНД 2011 року за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг.
У третьому конкурсi взяли участь 29 пiдприємств i органiзацiй iз семи країн Спiвдружностi: Азербайджану, Вiрменiї, Бiлорусi, Казахстану, Молдови, Росiї та України.
На церемонiю нагородження були запрошенi постiйнi повноважнi представники держав, представники пiдприємств i органiзацiй - переможцiв конкурсу (вiд ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" - начальник управлiння якостi та сертифiкацiї Дмитро Панасенко), керiвництво та посадовi особи Виконавчого комiтету (Голова Виконавчого комiтету - Виконавчий секретар СНД - Сергiй Лебедєв, Надзвичайний i Повноважний Посол Туркменiстану в Республiцi Бiлорусь, Постiйний повноважний представник Туркменiстану при статутних та iнших органах Спiвдружностi, головуючий у радi постпредiв - Мурад Язбердiев та iн.), представники Мiждержавної ради зi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, а також Державного комiтету з стандартизацiї Республiки Бiлорусь.
Ця видатна нагорода додалася до вражаючого списку мiжнародних досягнень заводу i є ще одним вагомим пiдтвердженням, що ПАТ "ВАЗ" є не тiльки одним з кращих пiдприємств на просторах СНД, але i вже вирiс в серйозне Європейське пiдприємство.
Про досягнення ПАТ "ВАЗ" говорять не тiльки гучнi нагороди, але i цифри господарської дiяльностi. З 2009 по 2012 роки пiдприємство забезпечило темп зростання реалiзацiї продукцiї.
Всi цi досягнення безсумнiвно заслуга всього колективу ПАТ "ВАЗ". Маючи квалiфiкований колектив i грамотне керiвництво, пiдприємство ставить перед собою новi завдання по розвитку.
Завод впевнено розвивається. Керiвництво пiдприємства проводить полiтику в областi якостi, основою якої є принципи створення цiнностi для споживачiв. Наступним кроком до мiжнародного визнання i розвитку системи якостi буде сертифiкацiя на вiдповiднiсть вимогам стандарту ISO/TS 16949.
ПАТ "ВАЗ" постiйно займає провiднi мiсця серед пiдприємств авiацiйної галузi i є володарем численних нагород Нацiонального i Європейського значення:
o "Золота медаль" Асоцiацiї нацiональної промисловостi, м. Париж, Францiя, 2000 рiк;
o "Срiбний дельфiн" Європейського Спiвтовариства, м. Брюссель, Бельгiя, 2000 рiк;
o Лауреат 8-го Українського нацiонального конкурсу з якостi, 2003 рiк;
o Член клубу Української асоцiацiї якостi, з 2003 року;
o Переможець 9-го Українського нацiонального конкурсу з якостi, 2004 рiк;
o Сертифiкат ЕFQМ "Визнання досконалостi в Європi", 2004 рiк;
o Член клубу лiдерiв якостi Української асоцiацiї якостi, з 2004 року;
o Лауреат мiжнародного академiчного рейтингу "Золота фортуна", 2007 рiк;
o нагороджено Почесною грамотою Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї, 2009 рiк
o нагороджено Почесною грамотою Кабiнету Мiнiстрiв України, 2009 рiк;
o Переможець Нацiонального етапу третього конкурсу на здобуття Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг, 2010 рiк;
o Дипломант третього конкурсу на здобуття Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг, 2011 рiк.
Також в 2011 - підприємство сертифіковане як розробник та виробник авіаційної техніки (ТП АПУ-21J, РКерівництво 21.2D додаток II).
2012 - компанія становиться дипломантом (2-е місце) Премії СНГ в області якості продукції та послуг.
2013 - система менеджмента якості сертификована на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO/TS 16949:2009, EN ISO 9001:2008, Авіаційних правил АП 21.
2013 - передані в эксплуатацію модернізований гальванічний цех та автоматизований склад готової продукції.
2013 - підтверджені відповідні вимоги державногоо стандарта ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).
2013 - сертифіковані як підприємство, яке виконує техничне обслуговування авіаційної техніки (Part-145).
На сьогодняшній день система менеджмента качества ПАТ "ВАЗ" розроблена та функціонує в відповідності з вимогами слідуючих стандартів:
" ISO/TS 16949:2009;
" EN ISO 9001:2008;
" ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008);
" національного узгодження в відповідності з Європейськими Правилами Part 145 (гарантійное обслуговування, ремонт цивільної авіаційної техніки);
" Авіаційних правил, частині 21:
o р. G. - додаток II Керівництва 21.2D в частині виробництва комплектуючих виробів для цивільної авіаційної техніки;
o ТП АПУ-21J - "Основні вимоги відповідності організациї розробоника авіаційної техніки сертифікаційним вимогам від 2009 року" в частині проектування комплектуючих виробів для авіаційної техніки.
Компанія ПАТ "ВАЗ" орієнтована на постійне покращення якості, підтвердженням чого є нагороди та визнання міжнародної спільноти в області якості. В 2003-2004гг. підприємство було признане лауреатом та переможцем Всеукраїнського конкурса якості під егидою Української асоціації якості, отримало сертифікат EFQM "Визнання досконалості в Европі" та ряд других нагород. Також в 2012 році компанія стала дипломантом Премії СНГ в області якості продукції та послуг.
В 2013 році закінчена розробка нових комплектуючих автотранспортних засобів - циліндр виключення зчеплення головний (ЦПУСГ), начаті поставки на ВАТ "КАМАЗ", РУП "МТЗ", отримані права на примінення їх на автомобілях "МАЗ". ПАТ "ВАЗ" пропонує виробникам автотранспортних приладів повний комплект агрегатів управління зчеплення с полной ответственностью за работоспособность и надежность системы. Компания ПАТ "ВАЗ" орієнтована на постійне покращення якості, підтвердженням чого є нагороди та визнання міжнародної спільноти в області якості. В 2003-2004гг. підприємство було признане лауреатом та переможцем Всеукраїнського конкурса якості під егидою Української асоціації якості, отримало сертифікат EFQM "Визнання досконалості в Европі" та ряд других нагород. Також в 2012 році компанія стала дипломантом Премії СНГ в області якості продукції та послуг.
Комплексний підхід в функціонувані СМК ПАТ "ВАЗ", обумовлений вимогами вищевказаних стандартів дозволить ппідприємству створити эффективну модель управління бізнесом, орієнтовану на постійне розвинення. Планується освоєння міжнародного стандарту ISO 50001, який регламентує систему енергоменеджмента компанії, а саме зниження енергоспоживання, та забеспечення енергоеффективності та енергзабеспеченості на підприємстві.
В 2013 році освоєні нові комплектуючі автотранспортних засобів - циліндр виключення зчеплення головний (ЦПУСГ), розпочаті поставки на ВАТ "КАМАЗ", РУП "МТЗ", та одобрене примінення на автомобілях "МАЗ".
Розроблена топливна апаратура для газотурбіних приводів АЛ-31СТ, НК-36СТ, Д-30ЭУ для примінення на повній вхідній напрузі топливного газа до 7,5 МПа, ремонта які знаходяться в эксплуатації двигунів ГПА ГТН-10-4, ГТН-16М, ГТК-25И.
Завдяки цим та іншим розробкам очікуєтьсятемп роста виробництва в наступному році.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Завод розташований на двох промислових ділянках. В структурі підприємства нараховується 6 цехів основного виробництва, 2 цеха допоміжного виробництва та 23 вiддiли. Органiзацiйну структуру управління емітента приведено у відповідність до вимог ринкової економіки i специфіки функціонування акціонерного товариства. Емітент має загальну органiзацiйну структуру управління:
1. Загальні збори акціонерів.
2. Наглядова рада.
3. Правління.
4. Служба Головного інженера.
5. Служба підготовки виробництва.
Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не створювались.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 921 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0
Фонд оплати працi: 43 694,7 тис. грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення вiдносно попереднього року: 2 838,4 тис.грн
Змiни фонду оплати працi сталося за рахунок збiльшення:окладiв та тарифiв.
Органiзацiя оплати працi спрямована на забезпечення винагороди працiвникiв за працю, залежно вiд складностi та умов виконуваної роботи, його професiйно-дiлових якостей, результатiв його працi i господарської дiяльностi структурного пiдроздiлу, у якому вiн безпосередньо працює.
У виконання Законiв України №1646-VI вiд 20.10.2009 р. "Про встановлення прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної заробiтної плати" i №719-YIІ від 16.01.2014 р. "Про державний бюджет України на 2014 рiк" з метою пiдвищення соцiальних стандартiв для всiх категорiй працiвникiв ПАТ "ВАЗ" на пiдприємствi введенi новi тарифнi ставки i посадовi оклади.
Рiст середньої заробiтної плати з сiчня по грудень 2014 року склав 140 %, при середньому офiцiйному рiвнi iнфляцiї за рiк -124,9%.
Середня заробiтна плата промислово - виробничого персоналу в груднi 2014 р. склала 4 679,6 грн.,
виробничих робiтників -3 928,9 грн., старших майстрiв - 4 871,87 грн., майстрiв -4 782,27 грн.
Середнiй вiдсоток виконання норм в 2014 роцi склав 118 %. За пiдсумками перегляду норм часу та розцiнок досягнуте зниження трудомiсткостi по ПАТ "ВАЗ" на 7,2 тис.н/ч, при цьому економiя склала 103,7 тис. грн., а умовне вивiльнення чисельностi - 4 чол.
В 2014 роцi чисельнiсть працюючих на пiдприємствi зменшилась на 61 чоловiк.
Спiввiдношення по категорiях працюючих змiнилося вбiк збiльшення чи зменшення чисельностi основних робiтникiв. В 2014 року структура промислово-виробничого персоналу складалась з основних i допомiжних робiтникiв - 57%, IТП- 38%, ОТК -4,2%; iнших категорiй - 0,8%.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Мета кадрової полiтики: зберегти й додатково залучити висококвалiфiкованi кадри.
Завдання:
- надання працiвникам реальних можливостей професiйного розвитку;
- забезпечення конкурентоспроможної оплати працi;
- створення умов для службового росту;
- забезпечення сприятливих i безпечних умов працi;
- забезпечення соцiального захисту працiвникiв, у тому числi пiсля виходу на пенсiю.
Система пiдбора персоналу:
- конкурсний вiдбiр;
- психологiчне тестування з метою об'єктивної оцiнки iнтелектуально-психологiчного потенцiалу кандидата;
- спiвбесiда кандидатiв з керiвниками пiдроздiлiв;
- проходження випробного термiну.
Пiдготовка й пiдвищення квалiфiкацiї з орiєнтацiєю на системну, комплексну роботу з резервом:
- виробничо-технiчнi й цiльовi курси;
- зв'язок з навчальними закладами;
- навчання в управлiннi з пiдготовки персоналу.
Якiснi показники персоналу:
Освiтня структура промислово-виробничого персоналу по головному заводi:
Вище 325 чол.
Середнє спецiальне 302 чол.
професiйно-технiчне 102 чол.
Середнє 231 чол.
Неповне середнє 25 чол.
Серед працiвникiв пiдприємства - 1 чол. кандидатiв наук.
Вiкова структура персоналу по головному пiдприємству:
До 30 рокiв 286чол.
31-40 рокiв 213 чол.
41-50 рокiв 221 чол.
51-55 рокiв 159 чол.
56-60 рокiв 85 чол.
Старше 60 рокiв 25 чол.
Середнiй вiк на пiдприємствi - 30 рокiв.
В 2014 роцi на пiдприємство працевлаштованi 3 чол. молодих фахiвцiв з вищою освiтою.
Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 2 898,4 тис. грн. за рахунок збiльшення тарифних ставок та посадових окладiв та ростом обсягiв виробництва. Забезпечена виплата заробiтної плати згiдно з термiнами по колективному договору.


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Громадська організація "Українська асоціація якості" - вул. Микiльсько-Слобiдська, 6, м. Київ, 02002, Україна.
1. Українська Асоцiацiя якості (надалі - Асоцiацiя) є неприбутковою громадською організацією, утвореною відповідно до Закону України, яка на добровільних засадах об'єднує громадян України, трудові колективи підприємств, установ, громадські організації, які зацiкавленi в поліпшенні якості продукції (послуг) та беруть участь у вирішанні проблем якості, як в Україні, так i за її межами.
2. Головною метою Асоцiацiї є формування громадської думки та політики у сфері розвитку i використання методів та засобів забезпечення й підвищення якості продукції та послуг, як фактору поліпшення життя громадян суверенної України.
3. Об'єднання окремих громадян та трудових колективів підприємств, установ,організацій, зацікавлених у вирiшаннi проблем менеджменту якості та конкурентоспроможності.
4. Сприяння підвищенню міжнародного авторитету України та інтеграції її економіки в світову економіку.
5. Сприяння підвищенню професійних, економічних знань та впровадженню IТ-технологiй пiдприємств-членiв Асоцiацiї.
6. Створення умов, сприятливих для більш ефективного застосування знань та умінь спеціалістів з менеджменту.
7. Сприяння підвищенню рівня та ефективності робіт, щодо забезпечення якості та конкурентоспроможності на підприємствах, в установах, організаціях України, шляхом постійного та систематичного інформування членів Асоцiацiї про новітні досягнення у сфері управління якості в Україні та за її межами.
8. Сприяння виходу продукції та послуг українських підприємств, установ, організацій на світовий рівень, шляхом надання допомоги в організації підготовки продукції, виробництва та систем менеджменту до сертифікації за вимогами міжнародних стандартів.
9. Сприяння організації досліджень, розробок та впровадження нових перспективних методів, засобів та систем менеджменту (у т.ч. комп'ютерних ), які реалізують положення міжнародних стандартів та забезпечують створення високоякісної та конкурентоспроможної продукції.
10. Сприяння удосконаленню стандартизації та формування системи сертифікації в Україні, шляхом проведення науково-технічних засобів, міжнародних форумів та конференцій, з'їздів з питань якості.
11. Сприяння у сертифікації персоналу, систем менеджменту та продукції.
12. Проведення незалежної громадської експертизи прийнятих та розроблювальних нормативних документів державними установами та органiзацiями України з питань якості продукції та сертифікації систем менеджменту, стандартизації, метрології, які мають істотне значення для промисловості, економіки, громадян України та колективних членів Асоцiацiї.
13. Проведення за заявками підприємств незалежної громадської експертизи запропонованих їм навчальних програм та систем.
14. Сприяння підвищенню престижу спеціалістів з менеджменту, шляхом широкої та цілеспрямованої пропаганди вирішальної ролі якості в забезпеченні економічного добробуту України та її громадян в умовах ринкової економіки, істотного підвищення професійного рівня спеціалістів по забезпеченню якості та сертифікації активних членів Асоцiацiї.
15. Сприяння підвищенню кваліфікації та перепiдготовцi спеціалістів колективних членів Асоцiацiї, формуванню навчальних програм та планів вищої освіти, ведення Реєстру спеціалістів з менеджменту та організацій, які спецiалiзуються на вирішанні проблем якості, якщо ця інформація не є конфіденційною.
16. Пошук, технічне та економічне обґрунтування перспективних ідей та пропозицій у сфері менеджменту, як у навчальній, так i в науковій діяльності, а також сприяння їх реалізації.
17. Розробка форм i методів соціальної підтримки спеціалістів з менеджменту та надання їм правового захисту.
18. Сприяння поширенню Моделі EFQM в Україні та за її межами.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товаристао не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами,установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх сторiн не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фінансова та бухгалтерська звітність ПАТ " Вовчанський агрегатний завод ", згідно з основними засадами облікової політики, формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового грошового вимірника (гривні).
З моменту використання МСФЗ, ПАТ " Вовчанський агрегатний завод " застосовується облікова політика, що базується на таких стандартах МСФЗ та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО):
- МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності";
- МСБО 1 "Подання фінансової звітності";
- МСБО 2 "Запаси";
- МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки";
- МСБО 12 "Податок на прибуток";
- МСБО 16 "Основні засоби";
- МСБО 17 "Оренда";
- МСБО 18 "Дохід";
- МСБО 19 "Виплати працівникам";
- МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів";
- МСБО 23 " Витрати на позики";
- МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони";
- МСБО 33 "Прибуток на акцію";
- МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність";
- МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи";
- МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Керівництво ПАТ " Вовчанський агрегатний завод " оцінює вплив нових стандартів МСФЗ на фінансові звіти Товариства.

Основні положення облікової політики ПАТ " Вовчанський агрегатний завод " затверджені наказом Товариства №144 від 31.03.2011р. В 2012 році Товариством затверджений наказ № 42-а від 24.01.2012р. "Про організацію облікової політики у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності" та створена комісія для роботи по трансформації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ.
Основні методики оцінки , обліку і процедур облікової політики Товариства розкриті в розділі аналізу показників Звіту про фінансовий стан .
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Підприємство має сформовані технічну і маркетингову політику розвитку виробництва по трьох наукоємних напрямках:
30.30 виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування - 53,4%;
28.11 виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів - 19,5%;
29.32 виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів - 27%;
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" є машинобудівним підприємством авіаційної промисловості і основними видами його діяльності є виробництво гідроагрегатів для авіатехніки, топливно-регулюючих агрегатів для авіаційних і наземних газотурбінних двигунів, а також компонентів пневматичних і гідравлічних систем легкових і вантажних автомобілів.
Товарним сегментом ринку №1 є паливно-регулююча апаратура для авіаційної промисловості (агрегати гідравлічних систем літаків, вертольотів, авіаційних двигунів).
Продукція авіаційної техніки: насосні станції і гідромотори для літаків ЯК 42, АН 124, АН 140, АН 148, АН 70, Ту 154С, Іл 76, Іл 114, Су 27, Су 30, МІГ 29, МІГ 110 та вертольотів МІ 8, КА 27, КА 32, МІ 17 та їх модифікації.
Основні споживачі: ДП "Антонов", ВАТ "ВАЛТ", ВАТ "Авіастар", ТОВ "ТПК Агрегатспецсервіс", ПАТ "ХДАВП", ВАТ "УУАЗ", ВАТ "Ларз", ВАТ "КВЗ", ВАТ "МіГ", АК "Мотор Січ", ВАТ "АК "Рубін", ВАТ "Авіакор".
Сегментом №2 є агрегати для силових установок газоперекачувальних станцій. Паливно-регулюючі та інші агрегати електронно-гідравлічних систем автоматизованого керування і регулювання наземних газотурбінних приводів.
Основні споживачі: ВАТ "Газпром", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ПАТ "СНВО ім. Фрунзе", АТ "Мотор Січ", ДП "Зоря Машпроект", ВАТ "КМПО", ВАТ "Кузнєцов".
Сегментом №3 є насоси охолодження гідросистем, агрегати тормозних систем для автомобільної промисловості. Регулятори гальмівних сил, регулятори рівня полу та пневмогідравличні підсилювачі для вимикання зчеплення в системах приводу коліс вантажних автомобілів.
Основні споживачі: ВАТ "КАМАЗ", ВАТ "АЗ "УРАЛ", ВАТ "МАЗ", ХК "АвтоКРАЗ", ТОВ "ЛіАЗ", НВО "НЕМАН", АТ "ЛАЗ".
Задля зменшення ризиків та захисту своєї діяльності, розширення виробництва та ринків збуту підприємство постійно модернізує виробництво, зокрема, поновлює верстатний парк шляхом придбання сучасних металообробних верстатів відомих фірм MASTURN, Weiler, SODICK та займається впровадженням енергозберігаючих технологій.
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" традиційно бере участь у виставках Міжнародного авіасалону, які проходять в підмосковному місті Жуковський, на аеродромі льотно-дослідницького інституту ім. М.М. Громова. В даний час Міжнародний авіаційно-космічний салон МАКС заслужено займає провідне місце в ряду найбільших світових авіа-форумів, де проходить демонстрація світових високих технологій для спільних проектів. Усім, хто пов'язаний з авіаційної та космічної галузями промисловості, МАКС надає рідкісну можливість ознайомитися з думкою осіб, що приймають рішення з ключових питань розробки, виробництва та продажу авіаційної техніки та озброєння, дає вичерпне уявлення про пріоритети та досягнення підприємств авіаційно-космічного комплексу, надає фахівцям і бізнесменам унікальну можливість до встановлення багаторівневих контактів, подальшому розвитку виробничої кооперації та пошуку нових партнерів для бізнесу. Роль авіасалону як генератора нових альянсів і плідних ідей визнана у всьому світі. За час роботи на виставці досягнуто ряд домовленостей з провідними вітчизняними та зарубіжними виробниками авіаційної техніки, такими як ДП "Антонов", ДП "Івченко-Прогрес", ПАТ "Мотор Січ", ДП "ХАКБ", ВАТ АКБ "Якір",ВАТ "КМПО", ВАТ "Кузнєцов", ТОВ "Фірма-Мікмар", АК "Рубін", ВАТ "Камов", МВЗ ім. М.Л.Миля, ВАТ "ПМЗ "Схід", ВАТ "Туполев". ВАТ "Авіадвигун", ВАТ "Авіазапчастини", ВАТ "РСК "Міг", НТЦ ім. А. Люльки, Авіаремонтне підприємство "Мотор", ВАТ "КВЗ", ФГУП "НПП "Салют", Unique Electronics Limited, Aeroservice LTD, ВАТ "ЮТеір-Інжиниринг" та іншими учасниками авіасалону. Державною авіаційною адміністрацією ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" видано сертифікат виробника авіаційної техніки та продовжено термін дії сертифіката схвалення виробництва авіаційних агрегатів. У числі перших розробок ОКБ ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" значиться гальмо електромагнітний (ЕМТ-1), призначений для застосування в трансмісії управління закрилками. З 2012 р. планується сертифікація (ЕМТ-1) на нових літаках АНТК ім. Антонова. Розроблювальний електромагнітне гальмо є продовженням виробничої лінійки серійного гальма 72.00.57.46.100.000 застосовуваного на літаках АН-72, АН-74, АН-140, АН-148. В тематичні плани ВКБ також входить доведення конструкції серійних агрегатів (НП-107, НР-9В1, КПМ-02, КПМ-148) з підвищення параметрів надійності, термінів експлуатації. У Міжнародному виставковому центрі відбулася 16-я міжнародна виставка нафтогазової промисловості "НАФТА і ГАЗ", в рамках якої пройшла Міжнародна конференція "Український нафтогазовий Форум 2011". На сьогоднішній день виставка "НАФТА і ГАЗ" представляє собою найбільший міжнародний діловий захід за участю світових та вітчизняних лідерів нафтової і газової промисловості. На виставці було представлено новітнє обладнання для нафтогазової галузі, перспективні розробки та досягнення в області нафто-і газовидобутку з використанням нових наукоємних технологій. ПАТ "ВАЗ" представив свої напрацювання в області модернізації та ремонту газотранспортних систем. Досягнуто ряд домовленостей з ДК "Укртрансгаз", ЗМКБ "Прогрес", ВАТ "Мотор Січ", "СНВО ім. Фрунзе", ЗАТ "Укргазтех" і газової промисловості. За результатами проведених переговорів і відгуків наших постійних замовників можна з упевненістю резюмувати - "Вовчанський агрегатний завод" займає одну з лідируючих позицій по виробництву, постачанню вибухозахищеного обладнання - відсічних клапанів, дозаторів газу з блоками управління для газоперекачувальних станцій як в Україні, так і країнах СНД.
Основними ринками збуту продукції ПАТ "ВАЗ" є Україна, Росія, Білорусь та країни СНД. Крім цього, експортні поставки здійснюються до Польщі, Індії та інших країн далекого зарубіжжя.
Ринки збуту продукції власного виробництва насичені пропозиціями аналогів вітчизняних і зарубіжних виробників, що приводить до посилення конкуренції.
Основними конкурентами на ринках збуту продукції є:
В авіаційній галузі - ВАТ "Омськагрегат" (Росія), ВАТ О "АК "Рубін" (Росія), МПО ім. Румянцева (Росія), ПАТ "ФЕД" (Україна), ДП "ХАКБ" (Україна), ПАТ "ДААЗ".
В агрегатах управління та регулювання наземними газотурбінними двигунами - ВАТ "Стар" (Росія), МПО ім. Румянцева (Росія), ДП "Зоря-Машпроект"(Україна), "Amot" (США), "Woodward" (США).
В виробництві автокомпонентів - АТ "Асток" (Україна), ПАТ "ПААЗ" (Україна)ВАТ "Беломо" (Білорусія), ВАТ "РААЗ" (Росія), " Knorr-Bremze" (Німеччина).
В авіаційній галузі сильна конкуренція спостерігається в сфері виконання ремонту агрегатів, розроблених за часів Радянського Союзу і розподілу розміщення замовлень на агрегати нового покоління у зв'язку зі скороченням випуску вітчизняної авіаційної техніки. Взагалі сильна конкуренція і цінова боротьба присутня на всіх ринках збуту в зв'язку з перенасиченням пропозиціями зарубіжних і вітчизняних фірм-виробників комплектуючих виробів. Вихід на ринки зарубіжних країн пов'язаний зі значними фінансовими витратами і в основному потребують консолідації зусиль кількох виробників однієї галузі.
Інструментами конкурентної боротьби є:
- Постійне поліпшення техніко-експлуатаційних показників продукції на основі моніторингу споживачів і конкурентної продукції на ринках;
- Впровадження енергозберігаючих технічних проектів, нового технологічного обладнання для зменшення собівартості продукції і підвищення рівня цінових переваг;
- Тісне співробітництво з основними споживачами, цінові знижки при оптових поставках (автокомпоненти) на конвеєрні заводи, дистриб'юторам;
- Сервіс, після продажне супроводження продукції;
- Гарантійне обслуговування;
- Ремонт в післягарантійний період експлуатації;
- Обмінний фонд агрегатів по регіонам експлуатації, на фірмових сервісних центрах (ВАТ "КАМАЗ", ВАТ "МАЗ", ВАТ "УЗ "Урал").

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектива розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом.
Завод розташований на двох промислових ділянках. В структурі підприємства нараховується 6 цехів основного виробництва, 2 цеха допоміжного виробництва та 23 вiддiли. Органiзацiйну структуру управління емітента приведено у відповідність до вимог ринкової економіки i специфіки функціонування акціонерного товариства. Емітент має загальну органiзацiйну структуру управління:
1. Загальні збори акціонерів.
2. Наглядова рада.
3. Правління.
4. Служба Головного інженера.
5. Служба підготовки виробництва.
Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не створювались.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбулося i надалi не планується. Стосовно придбання, то пiдприємство постiйно займається реконструкцiєю робочих цехiв, оновленням виробничих потужностей та переоснащенням технiчного стану, пов'язаного з господарською дiяльнiстю пiдприємства за рахунок використання вивiльнених коштiв вiд сплати податкiв, якi пiдпадають пiд пiльгове оподаткування пiдприємств лiтакобудiвної промисловостi, за рахунок власного фiнансування та за рахунок банкiвських кредитiв.Для здійснення комерційної діяльності задля отримання прибутку внесені кошти у статутний капітал російської фірми ТОВ "ВМ-Вовчанськ".Обсяг валютних цінностей, що інвестуються: 10 200 російських рублів, що становлять 51% статутного капіталу.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
Правочин з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу та товариством не укладалися протягом звітного року.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" відображаються за первісною (переоціненою) вартістю за вирахуванням накопиченого (переоціненого) зносу та накопичених збитків від знецінення, що відповідає МСБО (IAS) 16.
Амортизація нараховується на кожен об'єкт основних засобів щомісячно, із застосуванням прямолінійного методу, що відповідає МСБО (IAS) 16, на протязі строку корисного використання, який для будівель і споруди зазвичай становить 50 років, для робочих машин - 30 років, для транспортних засобів 6 років, для господарського інвентарю - 15 років, обчислювальної техніки-10років.
Щорічно ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" аналізує основні засоби на предмет виявлення будь яких ознак зменшення корисності окремих об'єктів або їх груп. Станом на 31.12.14 року. ПАТ "ВАЗ" не виявило ознак зменшення корисності.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, відносно високу інфляцію і високі процентні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.
Публічним акціонерним товариством "Вовчанський агрегатний завод" є машинобудівним підприємством авіаційної промисловості i основними видами його діяльності є виробництво гiдроагрегатiв для авiатехнiки, паливо регулюючих агрегатів для авiацiйних та наземних газотурбінних двигунів, а також компонентів пневматичних i гідравлічних систем легкових та вантажних автомобілів. Усi ці галузі переживають у даний час період реструктуризації, зменшення частки держзаказiв, самостійному виходу на ринок збуту своєї продукції, формування торгівельних марок на ринках складних промислових виробів. Ринки збуту зазначеної вище продукції насичені пропозиціями вітчизняних i зарубіжних виробників, що призводить до посилення конкуренції.
Невизначеність регуляторного середовища, як експортоорієнтоване підприємство, ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" гостро відчуває недоліки чинного законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Так, наприклад, ПКМУ №1183 від 22.12.2010 року "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік" передбачає необхідність одержання в Мінекономіки ліцензії на експорт запасних частин з міді й алюмінію, що затримує відвантаження запасних частин по експортних контрактах ПАТ "Вовчанський агрегатний завод", тому що практично в кожній партії є запасні частини з міді й алюмінію.
Крім того, підприємство регулярно стикається з проблемами при митному оформленні товарів (складна процедура митного оформлення, труднощі зі своєчасним і повним наданням документів), а також при одержанні дозволів ГСЭК (тривала й багатоступінчаста процедура одержання дозволів на ведення переговорів і виконання експортних контрактів). Також підприємство зазнає труднощів зі своєчасним виконанням гарантійних зобов'язань по продукції, поставленої на експорт, через необхідність додаткового оформлення дозволів як на експорт самої послуги з гарантії, так і товарів для її виконання (запасних частин, інструментів і т.д.)
Для нормативного врегулювання проблем експорту ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" направляє свої пропозиції по внесенню змін у діючі нормативні акти в області експортного контролю й митного оформлення товарів, а також у Закони України, нормативні акти Кабінету Міністрів і різних міністерств і відомств, що регулюють інші сфери діяльності підприємства. Ці пропозиції, на нашу думку, будуть сприяти підняттю рівня вітчизняного авіадвигунобудування, поліпшенню умов ведення господарської діяльності для підприємств галузі, формуванню стабільних позицій українських підприємств на зовнішніх ринках, а також стимулювати розробку й освоєння нової техніки.

Існують також і обмеження на валютні операції, так Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" передбачає необхідність завершення експортно-імпортних операцій протягом 180 днів, а з 19 листопада 2012 року 90 днів. У зв'язку з цим підприємство зіштовхується з ризиками несвоєчасного платежу за поставлену продукцію або неотримання товарів проти їхньої оплати. Чинне законодавство значно обмежує підприємство у виборі форм розрахунків при експорті продукції, практично крім таких форм, як відвантаження продукції з відстрочкою платежу або товарний кредит. Зокрема, при реалізації товарів народного споживання підприємство регулярно зіштовхується з ризиками несвоєчасної оплати, тому що основними партнерами підприємства є оптові торговельні компанії й фірмова торговельна мережа, які здійснюють розрахунки за отриману продукцію з коштів, що надходять від її реалізації, а тому існують ризики, що спричинять нарахування штрафних санкцій.
З метою зниження ризиків несвоєчасної оплати підприємство прагне застосовувати різні форми й методи розрахунково-кредитних відносин, наприклад, підтверджений документарний акредитив, різні банківські гарантії, авансові платежі й т.д.
Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на його діяльність, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Товариства. Разом з тим, керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафних санкцій за порушення законодавства у 2014р. не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансування діяльності підприємства проводиться за рахунок власних коштів без залучення інвестицій. Підприємство є фінансово стійким, що підтверджується коефіцієнтом абсолютної ліквідності який склав 2,61 при нормативі 0,25, що говорить про достатність грошових коштів для погашення поточних зобов'язань. А вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу на 34.4 млн. гривень, що відповідає вимогам чинного законодавства.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вiдсутнiй факт укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2013-2015 роках ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" у рамках інвестпроекту має наміри інвестувати власних коштів на суму 32,4 млн грн. В цілому ж загальна вартість проекту складає 86,4 млн грн, що дасть можливість оновити верстатний парк підприємства новим високотехнологічним обладнанням і значно підвищити конкурентоспроможність продукції як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.
В результаті реалізації даного інвестиційного проекту передбачається освоєння серійного випуску агрегатів, які використовуються у паливних, гідравлічних системах та системах управління літаків АН-148, АН-158, АН-70, АН-124, гелікоптерів МІ-8ТВ-5-1, МІ-38.
Це дасть можливість збільшити обсяги реалізації продукції підприємства на 50-70% та створить підгрунтя для нарощування рівня оплати працівників заводу на 30%, а економія від зниження споживання електроенергії за 2013 - 2021 роки складе 12,76 млн грн.
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" спеціалізується на виготовленні високотехнологічної продукції для авіаційної техніки. Зокрема, завод виготовляє паливні агрегати, елементи управління, гідравлічні та електропневматичні деталі літаків.
2.1. Впровадження енергоменеджменту , який дозволить постійно підвищувати
енергетичну ефективність підприємства за рахунок реалізації
організаційних та організаційно -технічних заходів з метою :
- Зниження споживання електроенергії на 30 % в порівнянні з 2012 р.;
- зниження споживання природного газу для опалення на 25 % порівняно з
2012 р.;
- зниження витрат на водовідведення на 30 % порівняно з 2012 р.
- зниження витрат на водопостачання підприємства на 20 % порівняно з 2012 р.
- зниження витрат на телекомунікаційні послуги до 20 % порівняно з 2012 р.
- зниження витрат на забезпечення підрозділів підприємства стисненим повітрям на
15 % порівняно з 2012р.
2.2 . Залучення інвестицій для реалізацій програми підвищення енергоефективності виробництва .
2.3 . Оптимізація структури та чисельності персоналу відділу головного енергетика .
2.4 . Сертифікація підприємства по ISO 50001 .
3 . Для виконання завдання щодо зниження споживання електроенергії на
підприємстві необхідно впровадження наступних організаційно технічних
проектів :
3.1 . Підвищення ефективності системи освітлення .
3.2 . Підвищення енергетичної ефективності системи постачання споживачів стисненим повітрям низького тиску.
3.3 . Технічне переозброєння підприємства для зниження енергоємності продукції, що випускається (підвищення продуктивності технологічного устаткування і зниження на цій основі 25 % витрат нормо- годин на реалізацію перспективної виробничої програми , скорочення не менше , ніж на 25 % витрат електроенергії на один нормо- годину )
3.4 . Підвищення ефективності системи забезпечення підприємства стисненим повітрям високого тиску.
3.5 . Підвищення ефективності системи оборотного водопостачання (заміна виробила свій ресурс градирні на парокомпрессорная холодильні машини " Чиллери ").
3.6 . Зменшення енергоємності продукції на 20 %.
3.7 . Зниження електроємності продукції на 20 %.
4. Для виконання завдання щодо зниження споживання природного газу на підприємстві необхідно впровадження наступних організаційно технічних проектів :
4.1 . Підвищення енергетичної ефективності системи опалення.
4.2 . Економія природного газу за рахунок скорочення втрат теплової енергії виробничими будівлями (підвищення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій корпусів) .
4.3 . Впровадження альтернативних джерел теплопостачання (перехід на гаряче водопостачання від вакуумних геліоколекторів з баками - акумуляторами) .
4.4 . Підвищення енергетичної ефективності системи опалення завдяки застосуванню інфрачервоної технології для виявлень прихованих дефектів будівель , що призводять до втрати енергії.
5. Для виконання завдання щодо зниження обсягів споживання води та водовідведення на підприємстві необхідно впровадження наступних організаційно технічних проектів:
5.1. Підвищення ефективності водопостачання та водовідведення підприємства.
5.2. Відмова від послуг міських очисних споруд, придбання і підключення станції глибокої біологічної очистки стічних вод.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Керiвництвом пiдприємства були проведенi переговори та зустрiчi з дiловими партнерами та споживачами продукцiї країн СНД, Китаю, Iндiї та переговори з АТ "Мотор Сiч", АНТК iм. О.К. Антонова, АТ "Зарiччя", ВАТ "Улан-уденський авiацiйний завод". Пiдведенi пiдсумки та узгодженi напрямки роботи ОКБ ВАЗ по:
- створенню електрогiдравлiчних агрегатiв авiатехнiки;
- електрогальма механiзацiї крила (для АН-148, АН-70);
- клапанів редукційних КР226, КР226М для вертольотів Мі-8,КА-226Т;
- доробка конструкцiї основного насоса НП-107 на збiльшення мiжремонтного ресурсу (для АН-124);
- розроблено, виготовлено, виконано випробування дослідних зразків ЦПУСГ-76, ЦПУСГ- 77 для МТЗ м.Мінськ, ПГУ-60, ПГУ-65 для ВАТ "МАЗ", ВАТ "КАМАЗ", РУП 816,047 для АТС "МАЗ", насоса змащувальної роздавальної коробки автомобіля КАМАЗ.
- збiльшення мiжремонтного ресурсу паливного насоса-регулятора НР-9В, НР-9В1 (для АI-9В, АI-9В1);
- удосконалення насосної станцiї гiдросистеми вантажної апарелi гелiкоптера МI-8VND;
Розробленi новi вироби: дозатор газу 81, ДВБ з аксiальним положенням вхiдного та вихiдного фланцiв, пристрiй СУДТ-7ВЗ (аналог пристрою СУДТ-7) призначений для налагодження у вибуховозахищених зонах для управлiння дозаторами типу 816.ДВБ.000 при наявностi конструктивних обмежень на розмiщення СУДТ-7 у блок-боксi САУ або апаратнiй.
За пiдсумками дорожнiх випробувань на автобусах МАЗ та ЛiАЗ, проведених у 2009 роцi, розпочав серiйне виробництво нової модифiкацiї регулятора рiвня пiдлоги (РУП, клапан регулювання тиску в пневмобалонах пiдвiски транспортного засобу).
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
??:???
1. Справа № 2а-9168/10/2070 (К/9991/13830/11) ВАСу по бюджетному вiдшкодуванню з ПДВ у розмiрi 257 888,00 грн., позивач - ПАТ "Вовчанський агрегатний завод", сторони - Вовчанська мiжрайонна державна податкова iнспекцiя у Харкiвськiй областi, Головне управлiння Державного казначейства України в Харкiвськiй областi, справа знаходиться у Вищому адмiнiстративному судi України.
2. Справа №820-11520/13-а по бюджетному вiдшкодуванню з ПДВ у розмiрi 90 898,00 грн., позивач - ПАТ "Вовчанський агрегатний завод", сторони - Вовчанська мiжрайонна державна податкова iнспекцiя у Харкiвськiй областi, Головне управлiння Державного казначейства України в Харкiвськiй областi, справа знаходиться у Вищому адмiнiстративному судi України.
3. Справа №617/100/14-ц Вовчанський суд позовна заява по Сумыну за розбитий автомобыль. Призначена експертиза для визначення збитку.
Судовi спори: Товариство приймає участь в процесуальних дiях в звичайному ходi бiзнесу. Iз-за недосконалостi дiючого законодавства керiвництво не виключає матерiального впливу таких дiй в майбутньому на положення або на результати операцiй.
Непередбаченi обставини при оподаткуваннi. Товариство проводить операцiї в Українi, а тому, знаходиться пiд юрисдикцiєю українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кiлькiстю податкiв та законодавством, яке вiдкрите для широкого тлумачення та в деяких випадках конфлiктне. Цi факти роблять податковi ризики суттєвими. В даному фiнансовому звiтi не закладено нiяких резервiв на можливу виплату податкiв, згiдно цих ризикiв.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності, що характеризують фінансовий стан Товариства

Показник Нормативне значення Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2014р.
1. Аналіз ліквідності підприємства
1.1. Коефіцієнт покриття > 1 8,41 13,39
1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6 - 0,8 3,04 6,84
1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0
збільшення 2,39 4,5
1.4. Чистий обіговий капітал (тис. грн.) > 0
збільшення 80868 116 318
2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)
2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) > 0,5 0,89 0,94
2.2. Коефіцієнт фінансування < 1
зменшення 0,12 0,06
2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами > 0,1 0,88 0,92
3. Аналіз рентабельності підприємства
3.1. Коефіцієнт рентабельності активів > 0
збільшення 0,07 0,12
3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу > 0
збільшення 0,08 0,13
3.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності > 0
збільшення 0,17 0,30

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2014 р. склав 13,39. Коефіцієнт покриття показує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності та погашення поточних зобов'язань.
Величина коефіцієнту покриття значно перевищує нормативний показник. При стабільній загальноекономічній ситуації на ринку або при економічному зростанні, можна було б говорити про недостатню ефективність використання зовнішніх джерел фінансування. Однак, в умовах кризового стану економіки значний розмір коефіцієнту покриття ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" є додатковим позитивним фактором, що дозволяє забезпечити належний рівень платоспроможність навіть при затяжному періоді несприятливої ситуації на ринку. При цьому втрата ефективності діяльності, зокрема через відвантаження продукції все ще неплатоспроможним, але стратегічно важливим споживачам, потенційно може бути компенсована майбутніми вигодами по втриманню і навіть зміцненню позицій на ринку збуту.
Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує спроможність підприємства погасити поточну заборгованість і визначає ступінь покриття зобов'язань його активами. Станом на 31.12.2014 р. на 1 грн. поточної заборгованості Товариство має 6,84 грн. ліквідних активів. Значний рівень коефіцієнту свідчить про високий рівень швидкої ліквідності, достатній для покриття поточної заборгованості сумою активів, які належать до 1 та 2 групи ліквідності, а саме: грошові кошти, ліквідні цінні папери та дебіторська заборгованість, що дуже важливо для забезпечення платоспроможності підприємства в умовах кризового стану економіки.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2014 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 4,5 (теоретичне значення - > 0 збільшення).
Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами Товариства та його поточними зобов'язаннями. Його показник свідчить про спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Коефіцієнти фінансової стійкості дозволяють визначити рівень господарського ризику, пов'язаного з формуванням структури джерел капіталу підприємства, а також ступінь стабільності фінансового забезпечення розвитку підприємства в майбутньому. Коефіцієнти фінансової стійкості свідчать про ступінь залучення позикових коштів і у зв'язку з цим - про залежність від зовнішніх позик та ступінь ризику вкладення коштів інвестором.
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) показує, в якій мірі обсяг активів, що використовуються підприємством, сформований за рахунок власного капіталу, а також визначає ступінь залежності фінансового стану підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Протягом аналізованого періоду розмір коефіцієнту платоспроможності (станом на 31.12.14р. - 0,94) значно перевищував мінімальне нормативне значення - 0,5, що свідчить про високий рівень автономії ПАТ "Вовчанський агрегатний завод".
Коефіцієнт фінансування характеризує розмір співвідношення позикових засобів (довгострокових та короткострокових) відповідно до одиниці власного капіталу, тобто цей показник відображає ступінь залежності капіталу підприємства від зовнішніх джерел фінансування. На 31.12.2014 р. на 1 грн. власного капіталу припадало 0,06 грн. залучених коштів. Таким чином, рівень коефіцієнта фінансування свідчить про той факт, що підприємство переважно працює за власний кошт, а отже, і про низьку залежність ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" від зовнішніх джерел фінансування. В умовах кризи та кризового стану економіки, коли зовнішні ресурси суттєво дорожчають та стають важкодоступними, така ситуація сприяє фінансовій стійкості підприємства.
Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами станом на 31.12.14р. становить 0,91 , що перевищує мінімальне нормативне значення - > 0,1 і характеризує Товариство високим рівнем забезпеченості власними обіговими коштами.
Коефіцієнти рентабельності відображають ефективність використання коштів підприємства і характеризують рентабельність вкладень у майно (коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності власного капіталу,) і діяльності (коефіцієнт рентабельності діяльності). За підсумками 2014 року коефіцієнти рентабельності досягли наступних значень: коефіцієнт рентабельності активів - 0,12; коефіцієнт рентабельності власного капіталу - 0,13; коефіцієнт рентабельності діяльності - 0,30
Фiнансовий результат внаслiдок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2014 р. становить чистий прибуток у сумi 47 139 тис. грн.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 194653 245113 0 0 194653 245113
будівлі та споруди 106953 111389 0 0 106953 111389
машини та обладнання 76165 121181 0 0 76165 121181
транспортні засоби 1092 932 0 0 1092 932
інші 10443 11611 0 0 10443 11611
2. Невиробничого призначення: 10013 10188 0 0 10013 10188
будівлі та споруди 9630 9501 0 0 9630 9501
машини та обладнання 300 339 0 0 300 339
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 83 348 0 0 83 348
Усього 204666 255301 0 0 204666 255301
Опис Ступінь зносу основних засобів 92,63%.Ступінь використання 100%.Первісна вартість основних засобіів 3383845 тис. грн.Сума нарахованого зносу 3134556 тис.грн.Основнi засоби ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" вiдображаються за первiсною (переоцiненою) вартiстю за вирахуванням накопиченого (переоцiненого) зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення, що вiдповiдає МСБО (IAS) 16. Амортизацiя нараховується на кожен об'єкт основних засобiв щомiсячно, iз застосуванням прямолiнiйного методу, що вiдповiдає МСБО (IAS) 16, на протязi строку корисного використання, який для будiвель i споруди зазвичай становить 50 рокiв, для робочих машин - 30 рокiв, для транспортних засобiв 6 рокiв, для господарського iнвентарю - 15 рокiв, обчислювальної технiки-10рокiв. Щорiчно ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" аналiзує основнi засоби на предмет виявлення будь яких ознак зменшення корисностi окремих об'єктiв або їх груп. Станом на 31.12.14 року. ПАТ "ВАЗ" не виявило ознак зменшення корисностi активiв. Для вiдображення ринкової (справедливої) вартостi об'єктiв основних засобiв у фiнансовiй звiтностi ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" була проведена незалежна оцiнка необоротних активiв Товариства. В Товариствi є обмеження на вiдчуження рухомого майна згiдно кредитного договору №04-185 вiд 05.10.2012р. та договорiв застави рухомого майна №10-186 та №10-187 вiд 05.10.2012р.
Незавершені капітальні інвестиції - 6 012 тис. грн.
Напротязі 2014 року в Товаристві розпочатий плановий ремонт корпусів згідно затверджених керівництвом кошторисів.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 409750 321029
Статутний капітал (тис. грн.) 303084 286590
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 303084 286590
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(409750.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(303084.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ17634.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язанняХ8119.00ХХ
Усього зобов'язаньХ25753.00ХХ
Опис"Довгостроковi зобов'язання i забезпечення" станом на 31.12.2014 р. становив 16 284 тис. грн., а саме:
Вiдстроченi податковi зобов'язання - 16 284 тис. грн.,
Довгостроковi кредити банкiв - вiдсутнi.
"Поточнi зобов'язання i забезпечення " станом на 31.12.2014 р. становив 9 469 тис. грн., а саме:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
" товари,роботи, послуги - 2 614 тис. грн.;
" розрахунки з бюджетом - 1 350 тис. грн.;
" розрахунки зi страхування - 901 тис. грн.;
" розрахунками з оплати працi - 1 583 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 1 699 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 1 261 тис. грн
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р. було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2013 рiк в сумi 6 185 392,50 грн.
В 2014 роцi Товариством виплачено дивiдендiв:
- через касу Товариства 158 377,40 грн. ,
- через розрахунковий рахунок 5 868 403,42 грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 61 тис. грн .
"Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття" станом на 31.12.2014 р. вiдсутнiй
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Авiацiйнi агрегати925 105260.2059.9811 84277.5053.44
2Агрегати для газорегулюючої апаратури216 26877.3015.3220 30798.7019.53
3Агрегати для автомобiльного транспорту60882 43507.1024.852672 42630.5027.03
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати 31.61
2Витрати на оплату працi 27.35
3Вiдрахування на соцiальнi заходи 10.01
4Амортизацiя 4.62
5Iншi операцiйнi витрати 26.41
6Iншi витрати вiд звичайної дiяльностi 1.47
7Податок на прибуток 6.12

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2013 2 1
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): немає

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): Зміни до Статуту, зміни до Положень та дорозподіл нерозподіленоо прибутку

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) не має

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): не має

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Так Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Так Так Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Так Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора не змінювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) не має

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) не має

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) не має

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: немає у наявності

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" за ЄДРПОУ 14309847
Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6321610100
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПОВІТРЯНИХ І КОСМІЧНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, СУПУТНЬОГО УСТАТКОВАННЯ за КВЕД 30.30
Середня кількість працівників 921
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 62504 Харкiвська область Вовчанський м. Вовчанськ Пушкiна, 2, т.05741 43430 42718
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
10006363254415
первісна вартість10017637676376
накопичена амортизація10021274421961
Незавершені капітальні інвестиції100517816012
Основні засоби1010202885249289
первісна вартість101115493093383845
знос101213464243134556
Інвестиційна нерухомість1015----
Довгострокові біологічні активи1020----
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030----
інші фінансові інвестиції1035----
Довгострокова дебіторська заборгованість1040----
Відстрочені податкові активи1045----
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I1095268298309716
II. Оборотні активи
Запаси
11004966560987
Виробничі запаси11011139210364
Незавершене виробництво11022139420549
Готова продукція11031687930074
Поточні біологічні активи1110----
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125892017532
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
113011781126
з бюджетом113553802782
у тому числі з податку на прибуток1136726--
Інша поточна дебіторська заборгованість1155595724
Поточні фінансові інвестиції116022
Гроші та їх еквіваленти11652610042634
Готівка11661621
Рахунки в банках11672608442613
Витрати майбутніх періодів1170----
Інші оборотні активи1190----
Усього за розділом II119591840125787
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----
Баланс1300360138435503


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400286590303084
Капітал у дооцінках1405--47767
Додатковий капітал141011641164
Резервний капітал141579879251
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14202528848484
Неоплачений капітал1425----
Вилучений капітал1430----
Усього за розділом I1495321029409750
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
15002813716284
Довгострокові кредити банків1510994--
Інші довгострокові зобов'язання1515----
Довгострокові забезпечення1520----
Цільове фінансування1525----
Усього за розділом II15952913116284
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600----
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610----
товари, роботи, послуги161539772614
розрахунками з бюджетом16205261350
у тому числі з податку на прибуток1621----
розрахунками зі страхування16251092901
розрахунками з оплати праці163021521583
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами163511571699
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками164010331261
Поточні забезпечення1660----
Доходи майбутніх періодів1665----
Інші поточні зобов'язання16904161
Усього за розділом IІІ169599789469
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700----
Баланс1900360138435503

Голова правління Антоненко Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 |01 |01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" за ЄДРПОУ 14309847
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000157707152223
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(81635)(93634)
Валовий:  
     прибуток 
20907607258589
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 2120382049785
Адміністративні витрати 2130(15112)(15427)
Витрати на збут2150(8218)(7637)
Інші операційні витрати 2180(36922)(14354)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
21905402430956
     збиток  2195(--)(--)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 2220----
Інші доходи 2240----
Фінансові витрати 2250(20)(643)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(1871)(1150)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
22905213329163
збиток2295(--)(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-4994-3875
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
23504713925288
     збиток 2355(--)(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240047767--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування245047767--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування246047767--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24659490625288

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 48584 53040
Витрати на оплату праці 2505 42026 39796
Відрахування на соціальні заходи 2510 15386 15239
Амортизація 2515 6432 5482
Інші операційні витрати 2520 40585 18777
Разом 2550 153013 132334

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 206179750 206179750
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 206179750206179750
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.22863060 0.12265030
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.228630600.12265030
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- 0.03000000

Голова правління Антоненко Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 |01 | 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" за ЄДРПОУ 14309847
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000151787156226
Повернення податків і зборів3005840712543
у тому числі податку на додану вартість3006840712543
Цільового фінансування301029317
Надходження від отримання субсидій, дотацій301129317
Надходження авансів від покупців і замовників301516991213
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках30254578938
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035318
Надходження від операційної оренди30404335
Інші надходження309511613517
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(75537)(73410)
Праці3105(34991)(33423)
Відрахувань на соціальні заходи3110(17333)(16275)
Зобов'язань з податків і зборів3115(10716)(9819)
Зобов'язання з податку на прибуток3116(3222)(3402)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(7494)(6417)
Витрачання на оплату авансів3135(1126)(3938)
Витрачання на оплату цільових внесків3145(--)(1300)
Інші витрачання3190(1013)(691)
Чистий рух коштів від операційної діяльності31952699135951
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів3205--175
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(9358)(2856)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280(--)(2)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-9358-2683
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305--6355
Інші надходження3340----
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик335099417855
Сплату дивідендів3355(6027)(5784)
Витрачання на сплату відсотків3360(20)(643)
Інші платежі3390(94)(818)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-7135-18745
Чистий рух грошових коштів за звітний період34001049814523
Залишок коштів на початок року34052610012444
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34106036-867
Залишок коштів на кінець року34154263426100

Голова правління Антоненко Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" за ЄДРПОУ 14309847
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2015 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року4000286590--1164798725288----321029
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року4095286590--1164798725288----321029
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100--------47139----47139
Інший сукупний дохід за звітний період4110--47767----------47767
Дооцінка (уцінка) необоротних активів4111--47767----------47767
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200---------6185-----6185
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420516494-------16494------
Відрахування до резервного капіталу4210------1264-1264------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі42951649447767--126423196----88721
Залишок на кінець року4300303084477671164925148484----409750

Голова правління Антоненко Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Мета фiнансової звiтностi, складеної Публiчним акцiонерним товариством "Вовчанський агрегатний завод" (далi - Товариство) - задоволення iнформацiйних потреб користувачiв. З цього приводу, бiльшiсть статей форм фiнансової звiтностi Товариства, як суб'єкта господарювання, розкриваються у примiтках. За вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, (далi - МСФЗ), примiтку до статтi звiтностi можна не наводити лише у разi її малозначностi, а також, якщо в тому немає необхiдностi для розумiння природи статтi. Але в обов'язковому порядку, примiтки повиннi мiстити:
- загальну iнформацiю;
- базу пiдготовки фiнансової звiтностi;
- операцiйне середовище та економiчну ситуацiю;
- управлiння ризиками;
- iстотнi бухгалтерськi оцiнки;
- основнi принципи бухгалтерського облiку;
- деталiзацiю основних статей звiтностi;
- операцiї з пов'язаними сторонами;
- фактичнi та потенцiйнi зобов'язання;
- подiї пiсля дати фiнансової звiтностi.
На основi вищевикладених вимог далi наведено Примiтки до фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.


Загальна iнформацiя

Основнi вiдомостi про ПАТ "Вовчанський агрегатний завод"

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод"
Скорочене найменування ПАТ "ВАЗ"
Код за ЄДРПОУ 14309847
Органiзацiйно-правова Акцiонерне товариство
Населений пункт (мiсто) ВОВЧАНСЬК
Район ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН
Поштовий iндекс 62504
Вулиця, будинок Пушкiна, 2
Номер запису в Єдиному державному реєстрi 14541050021000051 та 14541050019000051
Серiя i номер свiдоцтва 276
Дата видачi 24.06.94
Орган, що видав свiдоцтво ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
Зареєстрований статутний капiтал (грн.) 303 084 232,50
Сплачений статутний капiтал (грн.) 303 084 232,50
Банки, що обслуговують емiтента
Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК", М.КИЇВ
МФО банку 380838
Поточний рахунок 26002799965638 та 26002799962437
Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi ПАТ "ПУМБ" м. КИЇВ
МФО банку 334851
Поточний рахунок 26009962505304 та 26009962505304
Основнi види дiяльностi

Код за КВЕД-2010 Види дiяльностi

30.30 виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування
34.10.0 Виробництво автомобiлiв
29.32 виробництво iнших вузлiв, деталей i приладдя для автотранспортних засобiв

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi

Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)
1 2 3 4 5
На проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду 100-140/2014 15.07.2014 Харкiвський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї 14.07.2017
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

На провадження виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi лiтальних апаратiв, автомобiльного транспорту 265.10.63-35.30.0 01.06.2010 ЮрС 30.04.2014
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

На провадження дiяльностi, пов"язаної з держтаємницею ХАЗ-2014-41 14.05.2014 Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi 12.04.2017
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Експлуатацiя та ремонт устаткування пiдвищеної небеспеки: (пасажирських та вантажних лiфтiв) 123.11.63-35.30.0 02.03.2011 Теруправлiння Державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду 02.03.2016
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки (випробування електроустановок та електрообладнання 3312.11.30-74.30.0 09.09.2011 Держгiрпромнагляд 09.09.2016
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Свiдоцтво про реєстрацiю потенцiйно небезпечного об"єкта ПНО-01.63.2007.0011874 08.06.2010 Державний департамент СФД 08.06.2015
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Дозвiл на експлуатацiю технологiчних транспортних засобiв, вилкових електронавантажувачiв,електровiзкiв, тощо 688.13.63 11.10.2013. Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України у Харкiвськiй областi 10.10.2018
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена

Про державну атестацiю системи внутрiшнього фiрмового екпортного контролю 039-12/2015 14.12.2012 Державна служба експортного контролю України 15.12.2015
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки: застосування шкiдливих небезпечних речовин 1,2 класу небеспеки 424.13.30.0 19.04.2013 Теруправлiння Держгiрпромнагляду у Харкiвськiй областi 19.04.2018
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 6321610100-1188 27.06.2014 Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя, департамент екологiї та природних ресурсiв 27.06.2024
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Спецiальний дозвiл на користування надрами (видобування питних пiдземних вод для господарсько-питного водопостачання та вирбничих потреб) 5691 20.12.2012 Служба геологiї та надр України 10.12.2032
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Дозвiл на використання робiт пiдвищеної небезпеки при ремонтi, технiчному обслуговуваннi насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем, ремонти i технiчному обслуговуваннi двигунiв та турбiн 175.13.63-35.30.0 20.03.2013 Теруправлiння Держгiрпромнагляду у Харкiвськiй областi 20.03.2018
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Свiдоцтво про атестацiю лабораторiї головного металурга, що вона вiдповiдає критерiям атестацiї та атестована на проведення вимiрiв у сферi та поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду згiдно з галуззю атестацiї Ах № 096416, № 100-131/2013 13.05.2013 Мiнекономрозвитку України, ДП "Харкiвський регiональний НВЦ стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї 12.05.2016
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IY) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АВ № 580288 28.02.2011 Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками 28.02.2016
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Спосiб термохiмiчної нейтралiзацiї промислових вiдходiв (патент) 73666 МОН України Держдепартамент iнтелектуальної власностi
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Дозвiл на спецiальне водокористування Укр.. № 5938 А/Хар. 24.07.2012 Держ. Управлiння ОНПС в Харкiвськiй областi 04.07.2015
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Свiдоцтво про допущення транспортнiх засобiв до перевезення деяких небезпечних вантажiв (ГАЗ-3302) Серiя В № 030763 16.12.2014 ГУМВС України в Харкiвськiй областi державтоiнспекцiя 07.04.2015
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Свiдоцтво про допущення транспортнiх засобiв до перевезення деяких небезпечних вантажiв (БАЗТ-713.12) Серiя В № 030764 16.12.2014 ГУМВС України в Харкiвськiй областi державтоiнспекцiя 07.04.2015
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Дозвiл на експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж 720.14.63 11.08.2014 Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України у Харкiвськiй областi 10.08.2019
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки при обстеженнi ГПА, шефмонтажу, сервiсного та технiчного обслуговування паливної апаратури та обладнання власного виробництва для КС, КЦ, ДКС 813.11.63-35.30.0 07.11.2011 Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України у Харкiвськiй областi 07.11.2016
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони працi та промислової безпеки 13.09.2013 Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України у Харкiвськiй областi
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено

Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб`акта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Опис Iнформацiя щодо кожної лiцензiї засвiдчена, термiн дiї буде продовжено
Основнi вiдомостi про зберiгача емiтента

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРИБУТОК ПЛЮС" код ЄДРПОУ 25395301
Мiсцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, примiщення 2, 5-й поверх
Номер лiцензiї (дозволу) Лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ № 294698
вiд 27.01.2015 р. Дiйсне до необмеженийОсновнi вiдомостi про аудиторську фiрму, що надає послуги емiтенту
Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БIнА"
Iдентифiкацiйний код
юридичної особи 23285643
Юридична адреса
Мiсценаходження юридичної особи 03068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф.12.

Номер, дата видачi
свiдоцтва про державну реєстрацiю
№ 125792 вiд 12.07.1995р.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення
до Реєстру суб'єктiв, якi можуть
здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 0960 вiд 26 сiчня 2001 року та подовженого рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.12.2010 р. № 284/3, термiн дiї свiдоцтва до 23 грудня 2015 року

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення
до Реєстру аудиторiв, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, що надають послуги
на ринку цiнних паперiв № 000065 серiї АБ, реєстрацiйний № 68, внесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення комiсiї вiд 13.02.2007р. № 313, строк дiї Свiдоцтва з 25.01.2011р. по 23.12.2015р.

Номер, дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням АПУ вiд 26.04.2012 р. № 249/5 про те, що суб'єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть.
Телефон 044-223-82-69
Електронна адреса bina@ukr.net
ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" засновано у 1994 роцi шляхом перетворення державного заводу "Вовчанський агрегатний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство. Засновником товариства на дату його створення було мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України. ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" було перейменовано в Вiдкрите акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" Рiшенням загальних зборiв товариства, якi вiдбулися 28.04.2010 року, ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" було перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод", проведена державна реєстрацiя (свiдоцтво про державну реєстрацiю за серiєю А01 № 391133 вiд 17.05.2010 року) та занесене до Єдиного державного реєстру пiд № 14541050011000051 пiдстава - змiна найменування юридичної особи.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВАЗ", проведених 24.04.2014р. були затвердженi змiни до статуту Товариства та прийнята нова його редакцiя.
Останню Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв проведено Вовчанською районною державною адмiнiстрацiєю Харкiвської обл. 14.05.2014 року, номер запису 14541050021000051.
На кiнець звiтного перiоду держава та територiальна громада не мають частки в статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента.
Операцiйне середовище та економiчна ситуацiя

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств
Громадська органiзацiя "Українська асоцiацiя якостi" - вул. Микiльсько-Слобiдська, 6, м. Київ, 02002, Україна.
1. Українська Асоцiацiя якостi (надалi - Асоцiацiя) є неприбутковою громадською органiзацiєю, утвореною вiдповiдно до Закону України, яка на добровiльних засадах об'єднує громадян України, трудовi колективи пiдприємств, установ, громадськi органiзацiї, якi зацiкавленi в полiпшеннi якостi продукцiї (послуг) та беруть участь у вирiшаннi проблем якостi, як в Українi, так i за її межами.
2. Головною метою Асоцiацiї є формування громадської думки та полiтики у сферi розвитку i використання методiв та засобiв забезпечення й пiдвищення якостi продукцiї та послуг, як фактору полiпшення життя громадян суверенної України.
3. Об'єднання окремих громадян та трудових колективiв пiдприємств, установ,органiзацiй, зацiкавлених у вирiшаннi проблем менеджменту якостi та конкурентоспроможностi.
4. Сприяння пiдвищенню мiжнародного авторитету України та iнтеграцiї її економiки в свiтову економiку.
5. Сприяння пiдвищенню професiйних, економiчних знань та впровадженню IТ-технологiй пiдприємств-членiв Асоцiацiї.
6. Створення умов, сприятливих для бiльш ефективного застосування знань та умiнь спецiалiстiв з менеджменту.
7. Сприяння пiдвищенню рiвня та ефективностi робiт, щодо забезпечення якостi та конкурентоспроможностi на пiдприємствах, в установах, органiзацiях України, шляхом постiйного та систематичного iнформування членiв Асоцiацiї про новiтнi досягнення у сферi управлiння якостi в Українi та за її межами.
8. Сприяння виходу продукцiї та послуг українських пiдприємств, установ, органiзацiй на свiтовий рiвень, шляхом надання допомоги в органiзацiї пiдготовки продукцiї, виробництва та систем менеджменту до сертифiкацiї за вимогами мiжнародних стандартiв.
9. Сприяння органiзацiї дослiджень, розробок та впровадження нових перспективних методiв, засобiв та систем менеджменту (у т.ч. комп'ютерних ), якi реалiзують положення мiжнародних стандартiв та забезпечують створення високоякiсної та конкурентоспроможної продукцiї.
10. Сприяння удосконаленню стандартизацiї та формування системи сертифiкацiї в Українi, шляхом проведення науково-технiчних засобiв, мiжнародних форумiв та конференцiй, з'їздiв з питань якостi.
11. Сприяння у сертифiкацiї персоналу, систем менеджменту та продукцiї.
12. Проведення незалежної громадської експертизи прийнятих та розроблювальних нормативних документiв державними установами та органiзацiями України з питань якостi продукцiї та сертифiкацiї систем менеджменту, стандартизацiї, метрологiї, якi мають iстотне значення для промисловостi, економiки, громадян України та колективних членiв Асоцiацiї.
13. Проведення за заявками пiдприємств незалежної громадської експертизи запропонованих їм навчальних програм та систем.
14. Сприяння пiдвищенню престижу спецiалiстiв з менеджменту, шляхом широкої та цiлеспрямованої пропаганди вирiшальної ролi якостi в забезпеченнi економiчного добробуту України та її громадян в умовах ринкової економiки, iстотного пiдвищення професiйного рiвня спецiалiстiв по забезпеченню якостi та сертифiкацiї активних членiв Асоцiацiї.
15. Сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї та перепiдготовцi спецiалiстiв колективних членiв Асоцiацiї, формуванню навчальних програм та планiв вищої освiти, ведення Реєстру спецiалiстiв з менеджменту та органiзацiй, якi спецiалiзуються на вирiшаннi проблем якостi, якщо ця iнформацiя не є конфiденцiйною.
16. Пошук, технiчне та економiчне об'рунтування перспективних iдей та пропозицiй у сферi менеджменту, як у навчальнiй, так i в науковiй дiяльностi, а також сприяння їх реалiзацiї.
17. Розробка форм i методiв соцiальної пiдтримки спецiалiстiв з менеджменту та надання їм правового захисту.
18. Сприяння поширенню Моделi EFQM в Українi та за її межами.

Функцiї емiтента в Асоцiацiї, його позицiї в структурi Асоцiацiї (права та обов'язки)
1. Надання iнформацiї в Асоцiацiю про потреби пiдприємства, щодо науково-методичної та практичної допомоги для удосконалення системи менеджменту, пiдготовки до сертифiкацiї, навчання спецiалiстiв.
2. Брати участь у роботi керiвних органiв Асоцiацiї.
3. Обирати i бути обраними до органiв, створених Асоцiацiєю.
4. Брати участь у конференцiях, семiнарах та iнших заходах, що органiзовуються та проводяться Асоцiацiєю на умовах, затверджених Правлiнням або вiдповiдним структурним пiдроздiлом Асоцiацiї, в межах своєї компетенцiї.
5. Користуватися послугами та привiлеями Асоцiацiї, а також усiма видами методичної, консультативної та iншої допомоги, яку може надати Асоцiацiя, на умовах, затверджених Правлiнням Асоцiацiї.
6. Одержувати методичну та органiзацiйну допомогу в реалiзацiї проектiв, схвалених органами Асоцiацiї.
7. Обговорювати будь-якi питання дiяльностi Асоцiацiї, вносити на розгляд Асоцiацiї пропозицiї, щодо вдосконалення її дiяльностi.
8. Одержувати повну та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї.
9. Публiкувати свої науковi працi та науковi статтi у виданнях Асоцiацiї на умовах, затверджених Правлiнням Асоцiацiї.
10. Одержувати вiд Асоцiацiї допомогу, щодо захисту своїх законних прав та iнтересiв на умовах, затверджених Правлiнням Асоцiацiї.
11. Своєчасно сплачувати членськi внески у розмiрi та порядку, встановленому Правлiнням Асоцiацiї.

Важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл)
Iсторiя пiдприємства веде вiдлiк з 1970 року, коли за наказом Мiнавiапрома СРСР почалося будiвництво нового заводу для задоволення зростаючих потреб авiацiйної промисловостi.
Спецiалiзацiя заводу починалася з виготовлення простих гiдромоторiв i насосних станцiй а до 90-им рокiв переросла в багатопрофiльне високотехнологiчне виробництво агрегатiв паливних систем авiацiйних двигунiв (вирiб "4030", система "40"), виробництво сучасних гiдромашин з високими вимогами до точностi виготовлення i питомими параметрами що працюють на синтетичних маслах типа АМГ-10, Fh-51, НГЖ-5.
Потужним поштовхом розвитку пiдприємства послужило урядове замовлення на освоєння ряду агрегатiв системи регулювання i управлiння газотурбiнними приводами НК-16СТ, НК-12СТ, газоперекачуючих агрегатiв ГПА-Ц-16, ГПА-Ц-6,3..
ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" засновано у 1994 р. шляхом перетворення державного заводу "Вовчанський агрегатний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство. Статутний фонд - 10 308 987,50 грн., який складається з 206 179 750 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн.
Постiйно проводиться реорганiзацiя структури пiдприємства розширення i оновлення виробничих потужностей, освоєння нових технологiчних процесiв для виготовлення нової продукцiї.
Створенi в 1993-1996 роках тематичнi дослiдно-конструкторськi групи по розробцi автоагрегатiв, промислових гiдромашин i дозаторiв газу в 2005 роцi об'єднанi в ОКБ, створена виробнича дiлянка для виготовлення i випробування дослiдних вузлiв i деталей.
Завдяки зусиллям керiвництва на пiдприємствi повнiстю збережена виробнича база i професiйний "кiстяк" колективу пiдприємства, придiляється первинна увага питанням пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, залученню i закрiпленню висококвалiфiкованих кадрiв а також створенню сприятливих умов для працi, вiдпочинку i оздоровлення тих, що працюють i їх сiмей.
Ядро керiвного i iнженерного складу пiдприємства складають випускники таких ведучих галузевих iнститутiв як Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є. Жуковського (ХАI) Харкiвський Нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет (ХАДI), Харкiвський Нацiональний технiчний унiверситет "ХПИ".
Голова правлiння ПАТ "ВАЗ" - Лауреат Державної премiї України в областi науки i технiки 1998 року, кандидат технiчних наук, випускник Харкiвського нацiонального аеро-космiчного унiверситета.
Керiвництво пiдприємства проводить полiтику в областi якостi, основою якої є принципи створення цiнностей для споживачiв, орiєнтацiя на суспiльнi цiнностi, лiдерство керiвникiв всiх рангiв, процесний пiдхiд, тотальна залученiсть персоналу в реалiзацiю полiтики якостi виконання екологiчних норм i вимог. Комплексна система управлiння якiстю продукцiї (КСУКП), упроваджена з 1974 року, була розвинена i перетворена з 2003 року в систему менеджменту якостi на базi стандарту IСО 9001:2000.
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" постiйно займав провiднi мiсця в рейтингу Мiнпромполiтики України серед пiдприємств авiацiйної галузi i є неодноразовим лауреатом європейських i українських форумiв i конкурсiв якостi.
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" втiлює полiтику розширення спiвпрацi пошуку нових партнерiв в областi проектування i освоєння нових агрегатiв для сучасних газотурбiнних двигунiв i лiтальних апаратiв.
Товариство працює на пiдставi Статуту. Продукцiя товариства сертифiкована за мiжнародними стандартами, користується високим попитом у багатьох країнах свiту. Завод є провiдним пiдприємством у галузi вiтчизняного приладобудування, гiдно представляє Україну на мiжнародних салонах та виставках, є володарем кубкiв, дипломiв та iнших винагород. Вовчанський агрегатний завод став дипломантом третього конкурсу на здобуття Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення у сферi якостi продукцiї та послуг за пiдсумками 2011 року.
Конкурс на здобуття Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг був заснований Рiшенням ради глав держав країн СНД 25 листопада 2005 року. Участь у ньому беруть тiльки кращi пiдприємства своїх країн - переможцi нацiональних конкурсiв з якостi.
У 2010 роцi за дорученням обласного керiвництва та органу з сертифiкацiї ДП "Харкiвстандартметрологiя" Публiчне акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод", як одне з найкращих пiдприємств України, представило Харкiвську область на Нацiональному етапi третього конкурсу Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг i стало його переможцем.
В 2011 роцi пiдприємство, вже як переможець Нацiонального етапу, представило Україну на Мiжнародному етапi Конкурсу. Експерти конкурсу з Бiлорусi та Азербайджану всебiчно ознайомилися з соцiально-економiчною дiяльнiстю ПАТ "ВАЗ" i дали їй дуже високу оцiнку. На протязi тижня експерти вивчали роботу пiдприємства, проводили неофiцiйнi опитування працiвникiв ПАТ "ВАЗ" i мешканцiв мiста, пiсля чого i прийшли до вiдповiдного рiшення. 21 червня 2012 в м. Санкт-Петербург вiдбулося засiдання економiчної ради СНД, на якому було прийнято рiшення про присвоєння ПАТ "ВАЗ" звання дипломантiв конкурсу в категорiї "Виробництво продукцiї виробничого призначення". ПАТ "ВАЗ" гiдно впорався з покладеною на нього мiсiєю по пiдвищенню авторитету машинобудiвної галузi України на мiжнародному рiвнi. Це видатне досягнення дозволяє пишатися собою не тiльки ПАТ "ВАЗ", але й Харкiвської областi та Українi в цiлому, що у нас є пiдприємства здатнi вирiшувати складнi завдання i досягати високих результатiв.
21 серпня 2012 у Виконавчому комiтетi СНД (м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь) пройшла церемонiя нагородження переможцiв конкурсу на здобуття Премiї СНД 2011 року за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг.
У третьому конкурсi взяли участь 29 пiдприємств i органiзацiй iз семи країн Спiвдружностi: Азербайджану, Вiрменiї, Бiлорусi, Казахстану, Молдови, Росiї та України.
На церемонiю нагородження були запрошенi постiйнi повноважнi представники держав, представники пiдприємств i органiзацiй - переможцiв конкурсу (вiд ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" - начальник управлiння якостi та сертифiкацiї Дмитро Панасенко), керiвництво та посадовi особи Виконавчого комiтету (Голова Виконавчого комiтету - Виконавчий секретар СНД - Сергiй Лебедєв, Надзвичайний i Повноважний Посол Туркменiстану в Республiцi Бiлорусь, Постiйний повноважний представник Туркменiстану при статутних та iнших органах Спiвдружностi, головуючий у радi постпредiв - Мурад Язбердiев та iн.), представники Мiждержавної ради зi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, а також Державного комiтету з стандартизацiї Республiки Бiлорусь.
Ця видатна нагорода додалася до вражаючого списку мiжнародних досягнень заводу i є ще одним вагомим пiдтвердженням, що ПАТ "ВАЗ" є не тiльки одним з кращих пiдприємств на просторах СНД, але i вже вирiс в серйозне Європейське пiдприємство.
Про досягнення ПАТ "ВАЗ" говорять не тiльки гучнi нагороди, але i цифри господарської дiяльностi. З 2009 по 2012 роки пiдприємство забезпечило темп зростання реалiзацiї продукцiї.
Всi цi досягнення безсумнiвно заслуга всього колективу ПАТ "ВАЗ". Маючи квалiфiкований колектив i грамотне керiвництво, пiдприємство ставить перед собою новi завдання по розвитку.
Завод впевнено розвивається. Керiвництво пiдприємства проводить полiтику в областi якостi, основою якої є принципи створення цiнностi для споживачiв. Наступним кроком до мiжнародного визнання i розвитку системи якостi буде сертифiкацiя на вiдповiднiсть вимогам стандарту ISO/TS 16949.
ПАТ "ВАЗ" постiйно займає провiднi мiсця серед пiдприємств авiацiйної галузi i є володарем численних нагород Нацiонального i Європейського значення:
o "Золота медаль" Асоцiацiї нацiональної промисловостi, м. Париж, Францiя, 2000 рiк;
o "Срiбний дельфiн" Європейського Спiвтовариства, м. Брюссель, Бельгiя, 2000 рiк;
o Лауреат 8-го Українського нацiонального конкурсу з якостi, 2003 рiк;
o Член клубу Української асоцiацiї якостi, з 2003 року;
o Переможець 9-го Українського нацiонального конкурсу з якостi, 2004 рiк;
o Сертифiкат ЕFQМ "Визнання досконалостi в Європi", 2004 рiк;
o Член клубу лiдерiв якостi Української асоцiацiї якостi, з 2004 року;
o Лауреат мiжнародного академiчного рейтингу "Золота фортуна", 2007 рiк;
o нагороджено Почесною грамотою Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї, 2009 рiк
o нагороджено Почесною грамотою Кабiнету Мiнiстрiв України, 2009 рiк;
o Переможець Нацiонального етапу третього конкурсу на здобуття Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг, 2010 рiк;
o Дипломант третього конкурсу на здобуття Премiї Спiвдружностi Незалежних Держав за досягнення в галузi якостi продукцiї та послуг, 2011 рiк. 2012 - компанiя становиться дипломантом (2-е мiсце) Премiї СНГ в областi якостi продукцiї та послуг.
2013 - система менеджмента якостi сертификована на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв ISO/TS 16949:2009, EN ISO 9001:2008, Авiацiйних правил АП 21.
2013 - переданi в эксплуатацiю модернiзований гальванiчний цех та автоматизований склад готової продукцiї.
2013 - пiдтвердженi вiдповiднi вимоги державногоо стандарта ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).
2013 - сертифiкованi як пiдприємство, яке виконує техничне обслуговування авiацiйної технiки (Part-145).
На сьогодняшнiй день система менеджмента качества ПАТ "ВАЗ" розроблена та функцiонує в вiдповiдностi з вимогами слiдуючих стандартiв:
" ISO/TS 16949:2009;
" EN ISO 9001:2008;
" ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008);
" нацiонального узгодження в вiдповiдностi з Європейськими Правилами Part 145 (гарантiйное обслуговування, ремонт цивiльної авiацiйної технiки);
" Авiацiйних правил, частинi 21:
o р. G. - додаток II Керiвництва 21.2D в частинi виробництва комплектуючих виробiв для цивiльної авiацiйної технiки;
o ТП АПУ-21J - "Основнi вимоги вiдповiдностi органiзациї розробоника авiацiйної технiки сертифiкацiйним вимогам вiд 2009 року" в частинi проектування комплектуючих виробiв для авiацiйної технiки.
Компанiя ПАТ "ВАЗ" орiєнтована на постiйне покращення якостi, пiдтвердженням чого є нагороди та визнання мiжнародної спiльноти в областi якостi. В 2003-2004гг. пiдприємство було признане лауреатом та переможцем Всеукраїнського конкурса якостi пiд егидою Української асоцiацiї якостi, отримало сертифiкат EFQM "Визнання досконалостi в Европi" та ряд других нагород. Також в 2012 роцi компанiя стала дипломантом Премiї СНГ в областi якостi продукцiї та послуг.
В 2013 роцi закiнчена розробка нових комплектуючих автотранспортних засобiв - цилiндр виключення зчеплення головний (ЦПУСГ), начатi поставки на ВАТ "КАМАЗ", РУП "МТЗ", отриманi права на примiнення їх на автомобiлях "МАЗ". ПАТ "ВАЗ" пропонує виробникам автотранспортних приладiв повний комплект агрегатiв управлiння зчеплення с полной ответственностью за работоспособность и надежность системы. Компания ПАТ "ВАЗ" орiєнтована на постiйне покращення якостi, пiдтвердженням чого є нагороди та визнання мiжнародної спiльноти в областi якостi. В 2003-2004гг. пiдприємство було признане лауреатом та переможцем Всеукраїнського конкурса якостi пiд егидою Української асоцiацiї якостi, отримало сертифiкат EFQM "Визнання досконалостi в Европi" та ряд других нагород. Також в 2012 роцi компанiя стала дипломантом Премiї СНГ в областi якостi продукцiї та послуг.
Комплексний пiдхiд в функцiонуванi СМК ПАТ "ВАЗ", обумовлений вимогами вищевказаних стандартiв дозволить ппiдприємству створити эффективну модель управлiння бiзнесом, орiєнтовану на постiйне розвинення. Планується освоєння мiжнародного стандарту ISO 50001, який регламентує систему енергоменеджмента компанiї, а саме зниження енергоспоживання, та забеспечення енергоеффективностi та енергзабеспеченостi на пiдприємствi.
В 2013 роцi освоєнi новi комплектуючi автотранспортних засобiв - цилiндр виключення зчеплення головний (ЦПУСГ), розпочатi поставки на ВАТ "КАМАЗ", РУП "МТЗ", та одобрене примiнення на автомобiлях "МАЗ".
Розроблена топливна апаратура для газотурбiних приводiв АЛ-31СТ, НК-36СТ, Д-30ЭУ для примiнення на повнiй вхiднiй напрузi топливного газа до 7,5 МПа, ремонта якi знаходяться в эксплуатацiї двигунiв ГПА ГТН-10-4, ГТН-16М, ГТК-25И.
Завдяки цим та iншим розробкам очiкуєтьсятемп роста виробництва в наступному роцi.
Наше пiдприємство в 2013 роцi сертифiковано на вiдповiднiсть вимогам європейського стандарту EASA Part145.
Керiвництвом ПАТ "ВАЗ" в 2012 роцi було прийнято рiшення в рамках робiт по "запровадженню в Українiе європейських стандартiв з безпеки польотiв" про сертифiкацiю нашего пiдприємства в 2013 роцi на вiдповiднiсть вимогам європейського стандарту EASAPart145 тауспiшно пройдена перша стадiя аудиту, яка проводилася аудиторською компанiєю Державної авiацiйної служби України (ДАСУ) та отримано сертифiкат №UA.145.0075 вiд 07.2013 року на стандарт EASAPart145.
Отриманi сертифiкати системи менеджмента якостi згiдно стандартам EN ISO 9001 : 2008 и ISO/TS 16949 : 2009
В квiтнi 2013 року за результатами сертификацiйного аудита ПАТ "ВАЗ" виданi мiжнароднi сертифiкати системи менеджмента якостi згiдно стандартам EN ISO 9001 : 2008 и ISO/TS 16949 : 2009 сертифiкацiйним органом TUV Technische Uberwachng Hessen GimbHIнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг; залежнiсть вiд сезонних змiн; про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв; основнi ризики а дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту; про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент; про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн; iнформацiю про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв; його положення на ринку; iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента; перспективнi плани розвитку емiтента; кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.
Пiдприємство має сформованi технiчну i маркетингову полiтику розвитку виробництва по трьох наукоємних напрямках:
30.30 виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування - 53,4%;
28.11 виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв - 19,5%;
29.32 виробництво iнших вузлiв, деталей i приладдя для автотранспортних засобiв - 27%;
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" є машинобудiвним пiдприємством авiацiйної промисловостi i основними видами його дiяльностi є виробництво гiдроагрегатiв для авiатехнiки, топливно-регулюючих агрегатiв для авiацiйних i наземних газотурбiнних двигунiв, а також компонентiв пневматичних i гiдравлiчних систем легкових i вантажних автомобiлiв.
Товарним сегментом ринку №1 є паливно-регулююча апаратура для авiацiйної промисловостi (агрегати гiдравлiчних систем лiтакiв, вертольотiв, авiацiйних двигунiв).
Продукцiя авiацiйної технiки: насоснi станцiї i гiдромотори для лiтакiв ЯК 42, АН 124, АН 140, АН 148, АН 70, Ту 154С, Iл 76, Iл 114, Су 27, Су 30, МIГ 29, МIГ 110 та вертольотiв МI 8, КА 27, КА 32, МI 17 та їх модифiкацiї.
Основнi споживачi: ДП "Антонов", ВАТ "ВАЛТ", ВАТ "Авiастар", ТОВ "ТПК Агрегатспецсервiс", ПАТ "ХДАВП", ВАТ "УУАЗ", ВАТ "Ларз", ВАТ "КВЗ", ВАТ "МiГ", АК "Мотор Сiч", ВАТ "АК "Рубiн", ВАТ "Авiакор".
Сегментом №2 є агрегати для силових установок газоперекачувальних станцiй. Паливно-регулюючi та iншi агрегати електронно-гiдравлiчних систем автоматизованого керування i регулювання наземних газотурбiнних приводiв.
Основнi споживачi: ВАТ "Газпром", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ПАТ "СНВО iм. Фрунзе", АТ "Мотор Сiч", ДП "Зоря Машпроект", ВАТ "КМПО", ВАТ "Кузнєцов".
Сегментом №3 є насоси охолодження гiдросистем, агрегати тормозних систем для автомобiльної промисловостi. Регулятори гальмiвних сил, регулятори рiвня полу та пневмогiдравличнi пiдсилювачi для вимикання зчеплення в системах приводу колiс вантажних автомобiлiв.
Основнi споживачi: ВАТ "КАМАЗ", ВАТ "АЗ "УРАЛ", ВАТ "МАЗ", ХК "АвтоКРАЗ", ТОВ "ЛiАЗ", НВО "НЕМАН", АТ "ЛАЗ".
Задля зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi, розширення виробництва та ринкiв збуту пiдприємство постiйно модернiзує виробництво, зокрема, поновлює верстатний парк шляхом придбання сучасних металообробних верстатiв вiдомих фiрм MASTURN, Weiler, SODICK та займається впровадженням енергозберiгаючих технологiй.
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" традицiйно бере участь у виставках Мiжнародного авiасалону, якi проходять в пiдмосковному мiстi Жуковський, на аеродромi льотно-дослiдницького iнституту iм. М.М. Громова. В даний час Мiжнародний авiацiйно-космiчний салон МАКС заслужено займає провiдне мiсце в ряду найбiльших свiтових авiа-форумiв, де проходить демонстрацiя свiтових високих технологiй для спiльних проектiв. Усiм, хто пов'язаний з авiацiйної та космiчної галузями промисловостi, МАКС надає рiдкiсну можливiсть ознайомитися з думкою осiб, що приймають рiшення з ключових питань розробки, виробництва та продажу авiацiйної технiки та озброєння, дає вичерпне уявлення про прiоритети та досягнення пiдприємств авiацiйно-космiчного комплексу, надає фахiвцям i бiзнесменам унiкальну можливiсть до встановлення багаторiвневих контактiв, подальшому розвитку виробничої кооперацiї та пошуку нових партнерiв для бiзнесу. Роль авiасалону як генератора нових альянсiв i плiдних iдей визнана у всьому свiтi. За час роботи на виставцi досягнуто ряд домовленостей з провiдними вiтчизняними та зарубiжними виробниками авiацiйної технiки, такими як ДП "Антонов", ДП "Iвченко-Прогрес", ПАТ "Мотор Сiч", ДП "ХАКБ", ВАТ АКБ "Якiр",ВАТ "КМПО", ВАТ "Кузнєцов", ТОВ "Фiрма-Мiкмар", АК "Рубiн", ВАТ "Камов", МВЗ iм. М.Л.Миля, ВАТ "ПМЗ "Схiд", ВАТ "Туполев". ВАТ "Авiадвигун", ВАТ "Авiазапчастини", ВАТ "РСК "Мiг", НТЦ iм. А. Люльки, Авiаремонтне пiдприємство "Мотор", ВАТ "КВЗ", ФГУП "НПП "Салют", Unique Electronics Limited, Aeroservice LTD, ВАТ "ЮТеiр-Iнжиниринг" та iншими учасниками авiасалону. Державною авiацiйною адмiнiстрацiєю ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" видано сертифiкат виробника авiацiйної технiки та продовжено термiн дiї сертифiката схвалення виробництва авiацiйних агрегатiв. У числi перших розробок ОКБ ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" значиться гальмо електромагнiтний (ЕМТ-1), призначений для застосування в трансмiсiї управлiння закрилками. З 2012 р. планується сертифiкацiя (ЕМТ-1) на нових лiтаках АНТК iм. Антонова. Розроблювальний електромагнiтне гальмо є продовженням виробничої лiнiйки серiйного гальма 72.00.57.46.100.000 застосовуваного на лiтаках АН-72, АН-74, АН-140, АН-148. В тематичнi плани ВКБ також входить доведення конструкцiї серiйних агрегатiв (НП-107, НР-9В1, КПМ-02, КПМ-148) з пiдвищення параметрiв надiйностi, термiнiв експлуатацiї. У Мiжнародному виставковому центрi вiдбулася 16-я мiжнародна виставка нафтогазової промисловостi "НАФТА i ГАЗ", в рамках якої пройшла Мiжнародна конференцiя "Український нафтогазовий Форум 2011". На сьогоднiшнiй день виставка "НАФТА i ГАЗ" представляє собою найбiльший мiжнародний дiловий захiд за участю свiтових та вiтчизняних лiдерiв нафтової i газової промисловостi. На виставцi було представлено новiтнє обладнання для нафтогазової галузi, перспективнi розробки та досягнення в областi нафто-i газовидобутку з використанням нових наукоємних технологiй. ПАТ "ВАЗ" представив свої напрацювання в областi модернiзацiї та ремонту газотранспортних систем. Досягнуто ряд домовленостей з ДК "Укртрансгаз", ЗМКБ "Прогрес", ВАТ "Мотор Сiч", "СНВО iм. Фрунзе", ЗАТ "Укргазтех" i газової промисловостi. За результатами проведених переговорiв i вiдгукiв наших постiйних замовникiв можна з упевненiстю резюмувати - "Вовчанський агрегатний завод" займає одну з лiдируючих позицiй по виробництву, постачанню вибухозахищеного обладнання - вiдсiчних клапанiв, дозаторiв газу з блоками управлiння для газоперекачувальних станцiй як в Українi, так i країнах СНД.
Основними ринками збуту продукцiї ПАТ "ВАЗ" є Україна, Росiя, Бiлорусь та країни СНД. Крiм цього, експортнi поставки здiйснюються до Польщi, Iндiї та iнших країн далекого зарубiжжя.
Ринки збуту продукцiї власного виробництва насиченi пропозицiями аналогiв вiтчизняних i зарубiжних виробникiв, що приводить до посилення конкуренцiї.
Основними конкурентами на ринках збуту продукцiї є:
В авiацiйнiй галузi - ВАТ "Омськагрегат" (Росiя), ВАТ О "АК "Рубiн" (Росiя), МПО iм. Румянцева (Росiя), ПАТ "ФЕД" (Україна), ДП "ХАКБ" (Україна), ПАТ "ДААЗ".
В агрегатах управлiння та регулювання наземними газотурбiнними двигунами - ВАТ "Стар" (Росiя), МПО iм. Румянцева (Росiя), ДП "Зоря-Машпроект"(Україна), "Amot" (США), "Woodward" (США).
В виробництвi автокомпонентiв - АТ "Асток" (Україна), ПАТ "ПААЗ" (Україна)ВАТ "Беломо" (Бiлорусiя), ВАТ "РААЗ" (Росiя), " Knorr-Bremze" (Нiмеччина).
В авiацiйнiй галузi сильна конкуренцiя спостерiгається в сферi виконання ремонту агрегатiв, розроблених за часiв Радянського Союзу i розподiлу розмiщення замовлень на агрегати нового поколiння у зв'язку зi скороченням випуску вiтчизняної авiацiйної технiки. Взагалi сильна конкуренцiя i цiнова боротьба присутня на всiх ринках збуту в зв'язку з перенасиченням пропозицiями зарубiжних i вiтчизняних фiрм-виробникiв комплектуючих виробiв. Вихiд на ринки зарубiжних країн пов'язаний зi значними фiнансовими витратами i в основному потребують консолiдацiї зусиль кiлькох виробникiв однiєї галузi.
Iнструментами конкурентної боротьби є:
- Постiйне полiпшення технiко-експлуатацiйних показникiв продукцiї на основi монiторингу споживачiв i конкурентної продукцiї на ринках;
- Впровадження енергозберiгаючих технiчних проектiв, нового технологiчного обладнання для зменшення собiвартостi продукцiї i пiдвищення рiвня цiнових переваг;
- Тiсне спiвробiтництво з основними споживачами, цiновi знижки при оптових поставках (автокомпоненти) на конвеєрнi заводи, дистриб'юторам;
- Сервiс, пiсля продажне супроводження продукцiї;
- Гарантiйне обслуговування;
- Ремонт в пiслягарантiйний перiод експлуатацiї;
- Обмiнний фонд агрегатiв по регiонам експлуатацiї, на фiрмових сервiсних центрах (ВАТ "КАМАЗ", ВАТ "МАЗ", ВАТ "УЗ "Урал").

Органiзацiйна структура емiтента, дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження, ролi та перспектива розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом.
Завод розташований на двох промислових дiлянках. В структурi пiдприємства нараховується 6 цехiв основного виробництва, 2 цеха допомiжного виробництва та 23 вiддiли. Органiзацiйну структуру управлiння емiтента приведено у вiдповiднiсть до вимог ринкової економiки i специфiки функцiонування акцiонерного товариства. Емiтент має загальну органiзацiйну структуру управлiння:
1. Загальнi збори акцiонерiв.
2. Наглядова рада.
3. Правлiння.
4. Служба Головного iнженера.
5. Служба пiдготовки виробництва.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались.

Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого, наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження i контроль, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Стабiльнiсть української економiки буде в значнiй мiрi залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн.
Публiчним акцiонерним товариством "Вовчанський агрегатний завод" є машинобудiвним пiдприємством авiацiйної промисловостi i основними видами його дiяльностi є виробництво гiдроагрегатiв для авiатехнiки, паливо регулюючих агрегатiв для авiацiйних та наземних газотурбiнних двигунiв, а також компонентiв пневматичних i гiдравлiчних систем легкових та вантажних автомобiлiв. Усi цi галузi переживають у даний час перiод реструктуризацiї, зменшення частки держзаказiв, самостiйному виходу на ринок збуту своєї продукцiї, формування торгiвельних марок на ринках складних промислових виробiв. Ринки збуту зазначеної вище продукцiї насиченi пропозицiями вiтчизняних i зарубiжних виробникiв, що призводить до посилення конкуренцiї.
Невизначенiсть регуляторного середовища, як експортоорiєнтоване пiдприємство, ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" гостро вiдчуває недолiки чинного законодавства в сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Так, наприклад, ПКМУ №1183 вiд 22.12.2010 року "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2011 рiк" передбачає необхiднiсть одержання в Мiнекономiки лiцензiї на експорт запасних частин з мiдi й алюмiнiю, що затримує вiдвантаження запасних частин по експортних контрактах ПАТ "Вовчанський агрегатний завод", тому що практично в кожнiй партiї є запаснi частини з мiдi й алюмiнiю.
Крiм того, пiдприємство регулярно стикається з проблемами при митному оформленнi товарiв (складна процедура митного оформлення, труднощi зi своєчасним i повним наданням документiв), а також при одержаннi дозволiв ГСЭК (тривала й багатоступiнчаста процедура одержання дозволiв на ведення переговорiв i виконання експортних контрактiв). Також пiдприємство зазнає труднощiв зi своєчасним виконанням гарантiйних зобов'язань по продукцiї, поставленої на експорт, через необхiднiсть додаткового оформлення дозволiв як на експорт самої послуги з гарантiї, так i товарiв для її виконання (запасних частин, iнструментiв i т.д.)
Для нормативного врегулювання проблем експорту ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" направляє свої пропозицiї по внесенню змiн у дiючi нормативнi акти в областi експортного контролю й митного оформлення товарiв, а також у Закони України, нормативнi акти Кабiнету Мiнiстрiв i рiзних мiнiстерств i вiдомств, що регулюють iншi сфери дiяльностi пiдприємства. Цi пропозицiї, на нашу думку, будуть сприяти пiдняттю рiвня вiтчизняного авiадвигунобудування, полiпшенню умов ведення господарської дiяльностi для пiдприємств галузi, формуванню стабiльних позицiй українських пiдприємств на зовнiшнiх ринках, а також стимулювати розробку й освоєння нової технiки.

Iснують також i обмеження на валютнi операцiї, так Закон України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" передбачає необхiднiсть завершення експортно-iмпортних операцiй протягом 180 днiв, а з 19 листопада 2012 року 90 днiв. У зв'язку з цим пiдприємство зiштовхується з ризиками несвоєчасного платежу за поставлену продукцiю або неотримання товарiв проти їхньої оплати. Чинне законодавство значно обмежує пiдприємство у виборi форм розрахункiв при експортi продукцiї, практично крiм таких форм, як вiдвантаження продукцiї з вiдстрочкою платежу або товарний кредит. Зокрема, при реалiзацiї товарiв народного споживання пiдприємство регулярно зiштовхується з ризиками несвоєчасної оплати, тому що основними партнерами пiдприємства є оптовi торговельнi компанiї й фiрмова торговельна мережа, якi здiйснюють розрахунки за отриману продукцiю з коштiв, що надходять вiд її реалiзацiї, а тому iснують ризики, що спричинять нарахування штрафних санкцiй.
З метою зниження ризикiв несвоєчасної оплати пiдприємство прагне застосовувати рiзнi форми й методи розрахунково-кредитних вiдносин, наприклад, пiдтверджений документарний акредитив, рiзнi банкiвськi гарантiї, авансовi платежi й т.д.
Керiвництво Товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на його дiяльнiсть, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Разом з тим, керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.

Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
Товариство у 2014 роцi вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).


ВИМОГИ ЗАКОНУ наявнiсть виконання

1.Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою передбачено п.9.5.16 Статуту Товариства.

2.Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради:
- рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

передбачено п.8.36.7 Статуту Товариства.
Виконанi у вiдповiдностi до рiшень загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р.
3.На дату проведення загальних зборiв неможливо
визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори прийняли рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної
вартостi.
Передбачено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р.
4. Значний правочин, застосовуються як додатковий до iнших вимог щодо порядку вчинення певних правочинiв, передбачених законодавством або статутом акцiонерного товариства.
Не передбачено
5. Заборона дiлити предмет правочину з метою ухилення вiд передбаченого цим Законом порядку прийняття рiшень про вчинення значного правочину.
Не передбачено

Операцiї з пов'язаними сторонами

Мета МСБО 24 "Операцiї з пов'язаними сторонами" - забезпечити розкриття у фiнансовiй звiтностi суб'єкта господарювання iнформацiї, необхiдної для привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток суб'єкта господарювання, спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а також операцiями та залишками заборгованостi, в тому числi зобов'язаннями мiж такими сторонами.

У Товариства вiдсутнi юридичнi та фiзичнi (резиденти України) зв'язанi особи, якi є акцiонерами, що володiють понад 10 % акцiй i мають суттєвий вплив на прийняття рiшення загальних зборiв.


Iнформацiя про органи управлiння емiтента та вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння вимогам законодавства

Протягом звiтного року в ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- правлiння.

Правлiння. Виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння складається з 6 (шiсть) осiб i дiє на колегiальних засадах, пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законодавством, вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради товариства. Членам правлiння додаткова винагорода, окрiм заробiтної плати, не виплачується.
Наглядова Рада. Є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть. Веде контроль за виконанням Правлiнням Товариства рiчних фiнансових планiв Товариства. Аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв. Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством. Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. Перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової емiсiї акцiй. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства. Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства i Наглядовiй радi та надання рекомендацiй Загальним зборам Товариства на пiдставi цих звiтiв. Надання Наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв. Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Наглядової ради здiйснюється Товариством.
Загальнi збори. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Акцiонери - власники Товариства, якi приймають участь у Зборах та таким чином здiйснюють своє право щодо участi в керуваннi справами Товариства.
Голова правлiння - Антоненко Олександр Анатолiйович
Члени правлiння: Рожнов Олександр Iванович, Слюсаренко Сергiй Вiкторович, Шкурко Олег Миколайович, Чмаль Олексiй Микитович, Нижник Олександра Петрiвна.
Голова наглядової ради - Сопов Вiктор Олександрович
Члени Наглядової ради: Карпенко Валерiй Iванович, Дзюзюра Галина Федорiвна, Клименко Валерiй Iванович, Матусевiч Володимир Анатолiйович.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 квiтня 2014 року (Протокол № 22).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями про загальнi збори, правлiння , наглядову раду (затвердженi в новiй редакцiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 квiтня 2014 року.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Вiдповiдно до вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" - рiчнi загальнi збори товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним.

Загальнi зборi акцiонерiв ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" за 2013 рiк були проведенi 24.04.2014 р., де були затвердженi змiни до статуту Товариства та прийнята нова його редакцiя, прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу додаткового капiталу (його частини) та частини прибутку Товариства за 2013 рiк.

Iнформацiя про проведення зборiв була опублiкована в газетi "Бюлетень. Цiннi папери України" вiд 18.03.2014 року № 50 (3847)
Товариством призначенi Загальнi збори акцiонерiв за 2014 рiк на 22 квiтня 2015 року.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства"- не рiдше одного разу на квартал.
Затвердження зовнiшнього аудитора - ТОВ ""Аудиторська фiрма "БIНА"" вiдбувалося у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства за рiшенням правлiння (протокол засiдання правлiння № 251 вiд 27 .01. 2015 року) та наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради № 25 вiд 02.03.2015 року).
Запроваджена в Товариствi система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.


База пiдготовки фiнансової звiтностi

Бухгалтерський облiк господарської дiяльностi ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" здiйснювався бухгалтерiєю з дотриманням єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996 - ХIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, (далi - П(с)БО), на основi застосування бухгалтерського програмного забезпечення "1-С: Пiдприємство. Версiя 7.7". В подальшому, у фiнансовiй звiтностi, складенiй на основi записiв за П(с)БО, здiйсненнi коригування, необхiднi для подання такої звiтностi за МСФЗ. Цi коригування включають певнi змiни класифiкацiї з метою вiдображення економiчної сутностi вiдповiдних операцiй, включаючи класифiкацiї окремих активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, у вiдповiдних статтях фiнансової звiтностi.
Товариством прийнято до уваги, що Законом України вiд 12.05.2011 р.№ 3332-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" передбачено складати фiнансову звiтнiсть (у тому числi консолiдовану) за МСФЗ публiчними АТ, банками, страховиками та пiдприємствами, якi провадять види дiяльностi, перелiк яких має визначати КМУ, тобто ПАТ " Вовчанський агрегатний завод " при складаннi фiнансової звiтностi за 2012 рiк повинно виконати вимоги вищевказаного Закону.
Враховуючи, що колективним листом НБУ, Мiнфiну, Державної служби статистики вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830; № 31-08410-06-5/30523; № 04/4-07/702 роз'яснено, що суб'єкт господарювання може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. або 01.01.2012 р., ПАТ "Вовчанський агрегатний завод " датою переходу на МСФЗ було обрано 01.01.2012 р.
Мета звiту - забезпечити, щоб фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання, складена за МСФЗ, мiстила високоякiсну iнформацiю, яка:
а) є прозорою для користувачiв i порiвняною в усiх вiдображених перiодах;
б) забезпечує прийнятну вiдправну точку для облiку за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ); та
в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачiв.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть ПАТ " Вовчанський агрегатний завод " пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (далi - МСБО) i складається з таких компонентiв:
- звiт про фiнансовий стан;
- звiт про сукупнi прибутки та збитки;
- звiт про змiни у власному капiталi;
- звiт про рух грошових коштiв.
Крiм того, з метою достовiрного вiдображення показникiв, що лягли в основу складеної за МСФЗ фiнансової звiтностi, у вiдповiдностi з вимогами Iнструкцiї, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. № 69, згiдно наказу по Товариству вiд 10.11.2014 р. № 545 в перiод з 01.12.2014 р. по31.12.2014 р. проведено рiчну iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв.


Iстотнi положення облiкової полiтики

Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть ПАТ " Вовчанський агрегатний завод ", згiдно з основними засадами облiкової полiтики, формується з дотриманням принципiв обачностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового грошового вимiрника (гривнi).
З моменту використання МСФЗ, ПАТ " Вовчанський агрегатний завод " застосовується облiкова полiтика, що базується на таких стандартах МСФЗ та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО):
- МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";
- МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi";
- МСБО 2 "Запаси";
- МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки";
- МСБО 12 "Податок на прибуток";
- МСБО 16 "Основнi засоби";
- МСБО 17 "Оренда";
- МСБО 18 "Дохiд";
- МСБО 19 "Виплати працiвникам";
- МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв";
- МСБО 23 " Витрати на позики";
- МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони";
- МСБО 33 "Прибуток на акцiю";
- МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть";
- МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи";
- МСБО 38 "Нематерiальнi активи".

Керiвництво ПАТ " Вовчанський агрегатний завод " оцiнює вплив нових стандартiв МСФЗ на фiнансовi звiти Товариства.

Основнi положення облiкової полiтики ПАТ " Вовчанський агрегатний завод " затвердженi наказом Товариства №144 вiд 31.03.2011р. В 2012 роцi Товариством затверджений наказ № 42-а вiд 24.01.2012р. "Про органiзацiю облiкової полiтики у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" та створена комiсiя для роботи по трансформацiї бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ.
Основнi методики оцiнки , облiку i процедур облiкової полiтики Товариства розкритi в роздiлi аналiзу показникiв Звiту про фiнансовий стан .


Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 921 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0
Фонд оплати працi: 43 694,7 тис. грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення вiдносно попереднього року: 2 838,4 тис.грн
Змiни фонду оплати працi сталося за рахунок збiльшення:окладiв та тарифiв.
Органiзацiя оплати працi спрямована на забезпечення винагороди працiвникiв за працю, залежно вiд складностi та умов виконуваної роботи, його професiйно-дiлових якостей, результатiв його працi i господарської дiяльностi структурного пiдроздiлу, у якому вiн безпосередньо працює.
У виконання Законiв України №1646-VI вiд 20.10.2009 р. "Про встановлення прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної заробiтної плати" i №719-YII вiд 16.01.2014 р. "Про державний бюджет України на 2014 рiк" з метою пiдвищення соцiальних стандартiв для всiх категорiй працiвникiв ПАТ "ВАЗ" на пiдприємствi введенi новi тарифнi ставки i посадовi оклади.
Рiст середньої заробiтної плати з сiчня по грудень 2014 року склав 140 %, при середньому офiцiйному рiвнi iнфляцiї за рiк -124,9%.
Середня заробiтна плата промислово - виробничого персоналу в груднi 2014 р. склала 4 679,6 грн.,
виробничих робiтникiв -3 928,9 грн., старших майстрiв - 4 871,87 грн., майстрiв -4 782,27 грн.
Середнiй вiдсоток виконання норм в 2014 роцi склав 118 %. За пiдсумками перегляду норм часу та розцiнок досягнуте зниження трудомiсткостi по ПАТ "ВАЗ" на 7,2 тис.н/ч, при цьому економiя склала 103,7 тис. грн., а умовне вивiльнення чисельностi - 4 чол.
В 2014 роцi чисельнiсть працюючих на пiдприємствi зменшилась на 61 чоловiк.
Спiввiдношення по категорiях працюючих змiнилося вбiк збiльшення чи зменшення чисельностi основних робiтникiв. В 2014 року структура промислово-виробничого персоналу складалась з основних i допомiжних робiтникiв - 57%, IТП- 38%, ОТК -4,2%; iнших категорiй - 0,8%.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Мета кадрової полiтики: зберегти й додатково залучити висококвалiфiкованi кадри.
Завдання:
- надання працiвникам реальних можливостей професiйного розвитку;
- забезпечення конкурентоспроможної оплати працi;
- створення умов для службового росту;
- забезпечення сприятливих i безпечних умов працi;
- забезпечення соцiального захисту працiвникiв, у тому числi пiсля виходу на пенсiю.
Система пiдбора персоналу:
- конкурсний вiдбiр;
- психологiчне тестування з метою об'єктивної оцiнки iнтелектуально-психологiчного потенцiалу кандидата;
- спiвбесiда кандидатiв з керiвниками пiдроздiлiв;
- проходження випробного термiну.
Пiдготовка й пiдвищення квалiфiкацiї з орiєнтацiєю на системну, комплексну роботу з резервом:
- виробничо-технiчнi й цiльовi курси;
- зв'язок з навчальними закладами;
- навчання в управлiннi з пiдготовки персоналу.
Якiснi показники персоналу:
Освiтня структура промислово-виробничого персоналу по головному заводi:
Вище 325 чол.
Середнє спецiальне 302 чол.
професiйно-технiчне 102 чол.
Середнє 231 чол.
Неповне середнє 25 чол.
Серед працiвникiв пiдприємства - 1 чол. кандидатiв наук.
Вiкова структура персоналу по головному пiдприємству:
До 30 рокiв 286чол.
31-40 рокiв 213 чол.
41-50 рокiв 221 чол.
51-55 рокiв 159 чол.
56-60 рокiв 85 чол.
Старше 60 рокiв 25 чол.
Середнiй вiк на пiдприємствi - 30 рокiв.
В 2014 роцi на пiдприємство працевлаштованi 3 чол. молодих фахiвцiв з вищою освiтою.
Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 2 898,4 тис. грн. за рахунок збiльшення тарифних ставок та посадових окладiв та ростом обсягiв виробництва. Забезпечена виплата заробiтної плати згiдно з термiнами по колективному договору.

Аналiз показникiв Звiту про фiнансовий стан
Враховуючи, що баланс вiдображає фiнансовий стан пiдприємства на певну дату, вiдповiдно до чинних вимог МСФЗ його називають Звiтом про фiнансовий стан пiдприємства. Але застосовувати назви "Баланс", "Балансовий звiт" або iншi, якi б не вводили в оману користувачiв, не заборонено


КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2015 01 01
Пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" за ЄДРПОУ 14309847
Територiя Харкiвська за КОАТУУ 6321610100
Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економiчної дiяльностi Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв,
супутнього устаткування за КВЕД 30.30
Середня кiлькiсть працiвникiв1 921_____________________________________________________________
Адреса, телефон вулиця Пушкiна,буд.2, м.ВОВЧАНСЬК,ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКIВСЬКА обл., 62504 42109
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку -
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi V
Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На 31.12.12 На 31.12.13 На 31.12.14
1 2 4 5 6
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
1000 72 838 63 632 54 415
первiсна вартiсть 1001 - - -
накопичена амортизацiя 1002 - - -
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 - - -
Основнi засоби 1010 202 771 204 666 255 301
первiсна вартiсть 1011 - - -
знос 1012 - - -
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - - -
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - - -
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - - -
Вiдстроченi податковi активи 1045 - - -
Iншi необоротнi активи 1090 - - -
Усього за роздiлом I 1095 275 609 268 298 309 716
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 49 473 49 665 60 987
Поточнi бiологiчнi активи 1110 - -
Векселi одержанi 1120 - -
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 15219 8 920 17 532
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130 1 157 1 155 1 018
з бюджетом 1135 11 699 5 380 2 782
у тому числi з податку на прибуток 1136 - 726 -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 535 556 713
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - 2 2
Грошi та їх еквiваленти 1165 12 444 26 100 42 634
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - - -
Iншi оборотнi активи 1190 - - -
Усього за роздiлом II 1195 90 527 91 778 125 668
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 - - -
Баланс 1300 366 136 360 076 435 384
Пасив Код
рядка На 31.12.12 На 31.12.13 На 31.12.14
1 2 4 5 6
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал
1400 115 461 286 590 303 084
Капiтал у дооцiнках 1405 - - 47 767
Додатковий капiтал 1410 153 739 1 164 1 164
Резервний капiтал 1415 6 219 7 987 9 251
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 26 509 25 288 48 484
Неоплачений капiтал 1425 ( - ) ( - ) ( - )
Вилучений капiтал 1430 ( - ) ( - ) ( - )
Усього за роздiлом I 1495 301 928 321 029 409 750
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання
1500 40 067 28 137 16 284
Довгостроковi кредити банкiв 1510 2 629 - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 - - -
Довгостроковi забезпечення 1520 - - -
Цiльове фiнансування 1525 - - -
Усього за роздiлом II 1595 42 696 28 137 16 284
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв
1600 1900 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 7889 994 -
товари, роботи, послуги 1615 3177 3 977 2 614
розрахунками з бюджетом 1620 415 526 1 350
у тому числi з податку на прибуток 1621 - - 1 065
розрахунками зi страхування 1625 491 1 092 901
розрахунками з оплати працi 1630 2304 2 152 1 583
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 4415 1 118 1 580
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 845 1033 1 261
Поточнi забезпечення 1660 - -
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -
Iншi поточнi зобов'язання 1690 76 18 61
Усього за роздiлом III 1695 21 512 10 910 9 350
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - - -
Баланс 1900 366 136 360 076 435 384


Керiвник Антоненко Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрiвна_____________________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики.КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2015 01 01
Пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" за ЄДРПОУ 14309847
(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2014 р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звiтний
перiод За
аналогiчний
перiод попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 157 707 152 223
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 ( 81 635 ) ( 93 634 )
Валовий:
прибуток 2090 76 072 58 589
збиток 2095 ( - ) ( - )
Iншi операцiйнi доходи 2120 38 204 9 785
Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 15 112 ) ( 15 427 )
Витрати на збут 2150 ( 8 218 ) ( 7 637 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 36 922 ) ( 14 354 )
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
прибуток 2190 54 024 30 956
збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - -
Iншi фiнансовi доходи 2220 - -
Iншi доходи 2240 - -
Фiнансовi витрати 2250 ( 20 ) ( 643 )
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( - ) ( - )
Iншi витрати 2270 ( 1 871 ) ( 1 150 )
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 52 133 29 163
збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 ( 4 994 ) ( 3 875 )
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - -
Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 47 139 25 288
збиток 2355 ( - ) ( - )
II. СУКУПНИЙ ДОХIД
Стаття Код
рядка За звiтний
перiод За
аналогiчний
перiод попереднього року
1 2 3 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 47 767 -
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - -
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - -
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 - -
Iнший сукупний дохiд 2445 - -
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 47 767 -
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 - -
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 47 767 -
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 94 906 25 288
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Назва статтi Код
рядка За звiтний
перiод За
аналогiчний
перiод попереднього року
1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 48 584 53 040
Витрати на оплату працi 2505 42 026 39 796
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 15 386 15 239
Амортизацiя 2515 6 432 5 482
Iншi операцiйнi витрати 2520 40 585 18 777
Разом 2550 153 013 132 334IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва статтi Код
рядка За звiтний
перiод За
аналогiчний
перiод попереднього року
1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 206179750 206179750
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 206179750 206179750
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 0,22863 0,12265
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 0,22863 0,12265
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 - 0,03000


Керiвник Антоненко Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрiвна


КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2015 01 01
Пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" за ЄДРПОУ 14309847
(найменування)Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

за 2014 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 151 787 156 226
Повернення податкiв i зборiв 3005 8 407 12 543
у тому числi податку на додану вартiсть 3006 8 407 12 543
Цiльового фiнансування 3010 29 317
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 3011 29 317
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 1 699 1 213
Надходження вiд повернення авансiв 3020 - -
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025 4 578 938
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 3 18
Надходження вiд операцiй з оренди 3040 43 35
Iншi надходження 3095 1 161 3 517
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг) 3100 ( 75 537 ) ( 73 410 )
Працi 3105 ( 34 991 ) ( 33 423 )
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 ( 17 333 ) ( 16 275 )
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 ( 10 716 ) ( 9 819 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3 222 ) ( 3 402 )
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 ( 7 494 ) ( 6 417 )
Витрачання на оплату авансiв 3135 ( 1 126 ) ( 3 938 )
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 ( - ) ( 1 300 )
Iншi витрачання 3190 ( 1 013 ) ( 691 )
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 26 991 35 951
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiї:
фiнансових iнвестицiй 3200 - -
необоротних активiв 3205 - 175
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв 3215 - -
дивiдендiв 3220 - -
Надходження вiд деривативiв 3225 - -
Iншi надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй 3255 ( - ) ( - )
необоротних активiв 3260 ( 9 358 ) ( 2 856 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi 3280 ( - ) ( 2 )
Iншi платежi 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 -9 358 -2 683
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу 3300
-
-
Отримання позик 3305 - 6 355
Iншi надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцiй 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 994 17 855
Сплату дивiдендiв 3355 ( 6 027 ) ( 5 784 )
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 ( 20 ) ( 643 )
Iншi платежi 3390 ( 94 ) ( 818 )
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 -7 135 -18 745
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 10 498 14 523
Залишок коштiв на початок року 3405 26 100 12 444
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 ( 6 036 ) ( 867 )
Залишок коштiв на кiнець року 3415 42 634 26 100


Керiвник Антоненко Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрiвна


КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2015 01 01
Пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" за ЄДРПОУ 14309847
(найменування)Звiт про власний капiтал
за 2013 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капiтал Капiтал у дооцiн-ках Додатко-вий капiтал Резер-вний капiтал Нерозпо-дiлений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капiтал Вилу-чений капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року 4000 286 590 - 1 164 7 987 25 288 - - 321 029
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Iншi змiни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 286 590 - 1 164 7 987 25 288 - - 321 029
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 47 139 - - 47 139
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - 47 767 - - - - - 47 767
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 4111 - 47 767 - - - - - 47 767
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - (6 185) - - (6 185)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 16 494 - - - (16 494) - - -
Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - 1 264 (1 264) - - -
Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - -
Iншi змiни в капiталi 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочiрньому пiдприємствi 4291 - - - - - - - -
Разом змiн у капiталi 4295 16 494 47 767 - 1 264 23 196 - - 88 721
Залишок
на кiнець року 4300 303 084 47 767 1 164 9 251 48 484 - - 409 750


Керiвник Антоненко Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер Нижник Олександра ПетрiвнаТаблиця
коригування балансу станом на 31.12.2014 року
(тис.грн.)
Змiст операцiї (коригування) Дебет рахунку бухоблiку Кредит рахунку бухоблiку Сума
Рекласифiкацiя придбаних, але не введених в експлуатацiю основних засобiв 10 15 6 012
Списання сум накопиченої амортизацiї 131 10 3 133 149
Списання сум накопиченої амортизацiї 133 12 21 961
Списання сум накопиченої амортизацiї 132 11 1 407
Рекласифiкацiя IНМА у основнi засоби 10 11 6 264
Виключення iз сум виданих авансiв податку на додану вартiсть 644 3711 108
Виключення iз сум отриманих авансiв податку на додану вартiсть 6811 643 119
Рекласифiкацiя незавершеного виробництва у виробничi запаси 20 23 20 549
Рекласифiкацiя готової продукцiї у виробничi запаси 20 26 30 074
Рекласифiкацiя малоцiнних та швидкозношуваних предметiв у виробничi запаси 20 22 3 725

Керiвник Антоненко Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрiвна


Примiтки Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї. Всi об'єкти нематерiальних активiв вiдповiдають вимогам визнання МСБО (IAS) 38. Строк корисного використання нематерiальних активiв бiльше одного року та менше 20 рокiв. Амортизацiя застосовується до всiх об'єктiв нематерiальних активiв i здiйснюється прямолiнiйним методом.
В склад нематерiальних активiв входить Торгова марка, пiд якою реалiзувалась i реалiзується продукцiя, що вироблена ПАТ "ВАЗ". До 2007 року власником торгової марки було ТОВ "Вовчанськi агрегати". З 2007 року ПАТ "ВАЗ" набуло прав власностi на Торгову марку пiд якою маркується вся реалiзуєма продукцiя власного виробництва. За станом на 2015 рiк частка статтi нематерiальних активiв у структурi валюти балансу зменшилася як у вiдносному так i абсолютному вираженнi. Зазначене стало результатом поступової амортизацiї даної складової активiв. Для вiдображення ринкової (справедливої) вартостi об'єкта оцiнки у фiнансовiй звiтностi ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" виникла необхiднiсть проведення незалежної оцiнки майнових прав на об'єкт iнтелектуальної власностi. За результатами проведеного фiнансово-економiчного аналiзу стану та динамiки ТОВ "КГ "Феодал"проведена незалежна оцiнка майнових прав на об'єкт iнтелектуальної власностi. З урахуванням проведених розрахункiв в Звiтi, Експерт зробив висновок про те, що ринкова вартiсть Торгової марки, зареєстрованої на пiдставi Свiдоцтва України на знак для товарiв та послуг № 52792, дата реєстрацiї 15.08.2005 року, Класи; 6, 7, 9, 11, 12, 35, 37, 39, 40, 42, власник ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" (код за ЄДРПОУ 14309847), станом на 22 жовтня 2012 року становить 70 622 000 (Сiмдесят мiльйонiв шiстсот двадцять двi тисячi) гривень без ПДВ.
Основнi засоби. Основнi засоби, малоцiнне обладнання та малоцiнний iнвентарь вiдображаються за первiсною (переоцiненою) вартiстю за вирахуванням накопиченого (переоцiненого) зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення, що вiдповiдає МСБО (IAS) 16.
Первiсна вартiсть активу складається з цiни придбання або вартостi будiвництва, витрат, безпосередньо пов'язаних з введенням активу в експлуатацiю, початковою оцiнки зобов'язання з виведення з експлуатацiї та витрат за позиками для активiв, що вiдповiдають критерiям капiталiзацiї, що також вiдповiдає МСБО (IAS) 16. Цiна придбання або вартiсть будiвництва надає собою суму сплачених коштiв i справедливою вартiстю iншої винагороди, наданого за придбання активу(МСБО (IAS) 16).
Амортизацiя нараховується на кожен об'єкт основних засобiв щомiсячно, iз застосуванням прямолiнiйного методу, що вiдповiдає МСБО (IAS) 16, на протязi строку корисного використання, який для будiвель i споруди зазвичай становить 50 рокiв, для робочих машин - 30 рокiв, для транспортних засобiв 6 рокiв, для господарського iнвентарю - 15 рокiв, обчислювальної технiки - 10 рокiв.
Витрати на капiтальний ремонт та переобладнання включають в себе вартiсть активiв, що замiщують, або частин активiв, вартiсть проведення технiчних оглядiв i вартiсть капiтального ремонту. Якщо актив або частина активу, яка амортизувалася окремо та не пiддається списанню, замiнюється або iснує ймовiрнiсть того, що ПАТ "ВАЗ" у майбутньому отримає додатковi економiчнi вигоди, пов'язанi з цим об'єктом, то витрати капiталiзуються. Витрати на проведення оглядiв, пов'язанi з програмами капiтального ремонту, капiталiзуються i амортизуються. Витрати на всi iншi роботи з технiчного обслуговування вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Щорiчно ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" аналiзує основнi засоби на предмет виявлення будь яких ознак зменшення корисностi окремих об'єктiв або їх груп. Станом на 31.12.14 року. ПАТ "ВАЗ" не виявило ознак зменшення корисностi.
Згiдно з МСБО основнi засоби вiдображаються в балансi за залишковою вартiстю. У 2012 роцi Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Консалтингова група "Феодал", що дiє на пiдставi Сертифiкату суб'єкта оцiночної дiяльностi ФДМУ № 12034/11 вiд 10 червня 2011 року та Договору про надання оцiночних послуг № 07/12/12 вiд 07 грудня 2012 року, проведена незалежна оцiнка необоротних активiв ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" згiдно наданого перелiку: будiвлi та споруди - 35 iнвентарних одиниць; силове обладнання - 90 iнвентарних одиниць; робочi машини (обладнання) - 1037 iнвентарних одиниць. Та у 2014 роцi Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Консалтингова група "Феодал", що дiє на пiдставi Сертифiкату суб'єкта оцiночної дiяльностi ФДМУ № 16566/14 вiд 10 червня 2014 року та Договору про надання оцiночних послуг № 01/10/14 вiд 10 жовтня 2014 року, проведена незалежна оцiнка необоротних активiв ПАТ "Вовчанський агрегатний завод".
Крiм того, в груднi 2012 роцi Товариством введено в експлуатацiю вiдремонтований та реконструйований корпус 230 (декларацiя про готовнiсть об'єкту до експлуатацiї № ХК 1421251264 вiд 21.12.12р.)
Незавершене будiвництво вiдповiдає критерiям визнання МСБО (IAS) 16 i тому цi суми переноситься на вiдповiдний пiд клас статтi "Основнi засоби".
Станом на 31.12.2014 року були здiйсненi наступнi коригування:
Дт статтi "Основнi засоби" на суму 100 тис. грн.
Кт 152 стаття "Незавершене будiвництво" на суму 100 тис. грн.;
Дт статтi "Основнi засоби" на суму 4 555 тис. грн.
Кт 151 (стаття " Незавершене будiвництво") на суму 4 555 тис. грн.
Дт статтi "Основнi засоби" на суму 1 357 тис. грн.
Кт 153 стаття "Незавершене будiвництво" на суму 1 357 тис. грн..
Запаси. Запаси на ПАТ "Вовчанський агрегатний завод", вiдповiдають вимогам МСФО (IAS) 2, тобто визнаються активами, якщо: iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає у майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням; їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена.
Придбанi запаси визнаються активом у разi задоволення усiх наведених умов: до пiдприємства перейшли усi суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з власнiстю на запаси; пiдприємство отримало контроль над запасами та здiйснює управлiння ними тiєю мiрою, яка звичайно пов'язана з правом власностi; собiвартiсть запасiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть надходження до пiдприємства майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних iз запасами.
Первiсною оцiнкою придбаних або вироблених запасiв є їх собiвартiсть, яка включає: витрати на придбання; витрати на переробку; iншi витрати, безпосередньо пов'язанi iз запасами.
На ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" застосовується система постiйного облiку запасiв, їх надходження та видаток вiдображають протягом звiтного перiоду на вiдповiдних рахунках запасiв. Для визначення собiвартостi запасiв на пiдприємствi використовується метод FIFO (базується на припущеннi, що одиницi запасiв, якi надiйшли (придбанi, виробленi) першими, вiдпускаються (продаються) також першими), що також не суперечить МСФО (IAS) 2.
Запаси, якi було реалiзовано, вiдображають у складi витрат того звiтного перiоду, в якому визнається дохiд вiд реалiзацiї запасiв. Внаслiдок цього забезпечується вiдповiднiсть витрат i доходiв. При застосуваннi системи постiйного облiку реалiзованi запаси вiдображають у Звiтi про прибутки та збитки за статтею "Собiвартiсть продажу".
Собiвартiсть продажу продукцiї включає: виробничу собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї; нерозподiленi виробничi накладнi витрати; наднормативнi виробничi витрати запасiв. Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: фактичної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї.
Станом на 31.12.2014 р. запаси ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" складались iз виробничих запасiв у сумi 10 364 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. - 19 969 тис .грн., на 31.12.2013 р. - 11 392 тис .грн.) та трансформованих за МСФЗ незавершеного виробництва у сумi 20 549 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. - 16 092 тис .грн., станом на 31.12.2013 р. - 21 394 тис. грн.) i готової продукцiї у сумi 20 549 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. - 13 412 тис .грн.,станом на 31.12.2013 р. - 21 394 тис. грн.).
Дебiторська заборгованiсть рахується вiдповiдно до вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", визнається ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" як фiнансовi активи.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" визначається як сума, належна компанiї вiд покупцiв (дебiторiв), що не суперечить мiжнародним стандартам фiнансового облiку.
Умови та термiни дебiторської заборгованостi :
- Торгова дебiторська заборгованiсть є безвiдсоткова i звичайно погашається протягом 60 днiв,
- Iнша дебiторська заборгованiсть є безвiдсоткова i звичайно погашається протягом 6 мiс.
ПАТ "ВАЗ" проаналiзувало дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.14р., що надано у таблицi 1 i 2, i вирiшило створення резерву дебiторської заборгованостi недоцiльним.

Таблиця 1 - Аналiз торгової дебiторської заборгованостi
№п/п Дебiтор Дата виникнення Термiн сплати Перiод прострочки,дн Сума заборгованостi,грн..
1 3 4 5 6 7
1 ВМ-АВТО 4кв.2014 06.03.15 4 885 950,28
3 Галерея автозапчастин ТОВ Груд. 14 Янв.15 46 132,00
5 ФЕД 4кв.2014. Март 15 161 801,42
7 Горизонт 9 ООО 4кв.2014 Март 15 5 928 716,98
8 АгрегатСпецСервисТПК 4кв.2014. Март 15 6 353 091,17
9 Iнша поточна заборгованiсть до3мiс. 156 784,46
Разом 17 532 476,31

Таблиця 2 - Резерв сумнiвних боргiв
Термiн оплати заборгованостi не настав Прострочена заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть 17 532 476,31
% сумнiвного боргу 0%
Сума резерву 0

При проведеннi трансформацiї статтi "Дебiторська заборгованiсть" за виданими авансами, було виключено ту частину залишку субрахунку 644 "Податковий кредит" (з одночасним виключенням цiєї суми зi складу статтi "Iншi поточнi зобов'язання"), яка пов'язана з виданими авансами. Зробивши вiдповiднi розрахунки ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" визначило, що дана сума складає 107 524,63грн.
Станом на 31.12.2014 р. складає:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 17 532 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. - 15 219 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. - 8 920 тис. грн.). Резерв сумнiвних боргiв ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" не нараховувався в зв'язку зi своєчасною оплатою заборгованостi;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 2 782 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. - 11 699 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. - 5 380 тис. грн.);
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 1 018 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. - 1 157 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. - 1 155 тис. грн.);
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 713 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. - 535 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. - 556 тис. грн.).
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахунку в банку станом 31.12.2014 р. становили 42 613 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. - 12444 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. - 26 100 тис. грн), що пiдтверджується вiдповiдними виписками банкiвської установи. Облiк грошових коштiв на ПАТ "Вовчанський агрегатний завод", вiдповiдає МСФО (IAS) 7.
Залишки каси не перевищують встановленого лiмiту готiвкових коштiв, який згiдно розпорядження №39 вiд 27.04.2010р. складає 27 117,00 грн. В 2014 роцi лiмiт каси не переглядався.
Статутний капiтал ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" сформований повнiстю i станом на 31.12.2014 р. становить 303 084тис. грн. вiдповiдно до суми, зафiксованої в Статутi i подiлений на 206 179 750 простих iменних акцiй.
При створенi Товариства був сформований статутний капiтал в сумi 206 179,75 грн., який був подiлений на 117 817 простих iменних акцiї номiнальною вартiстю 1,75 грн. Вiдповiдно до Наказу ФДМУ вiд 20.05.1997 р. у зв'язку з перерахуванням вартiсних показникiв плану розмiщення акцiй у гривнi та здiйснення дроблення акцiй, був затверджений Уточнений план розмiщення акцiй. Вiдповiдно до даного плану акцiї були розмiщенi наступним чином:
- за приватизацiйнi сертифiкати 298 200 акцiй;
- за компенсацiйнi сертифiкати 206 150 акцiй;
- за грошовi кошти 287 070 акцiй;
- на сертифiкацiйному аукцiонi за приватизацiйнi сертифiкати 610 050 акцiй;
- за некомерцiйним конкурсом за грошовi кошти 618 520 акцiй;
- на спецiалiзованому аукцiонi 1 215 825 акцiй;
- на Українськiй фондовiй бiржi за грошовi кошти 887 780 акцiй
Свiдоцтво про реєстрацiю першого випуску акцiй видане фiнансовим управлiнням Харкiвського облвиконкому вiд 21.09.1994 року № 121К/1/94 на випуск 11 7817 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1.75 грн. на загальну суму 206 179,75 грн.
В 1997 роцi була проведена замiна Свiдоцтва про випуск простих iменних акцiї в кiлькостi 4 123 595 номiнальною вартiстю 0,05 коп. на суму 206 179,75 грн. Свiдоцтво видане ДКЦПФР вiд 16.05.1997 р. № 482/1/97.
На загальних зборах акцiонерiв (протокол № 2 вiд 21.05.1998 року) було прийнято рiшення про збiльшення статутного фонду на 10 102 807,75 грн., шляхом додаткового випуску 202 056 155 штук простих iменних акцiї номiнальною вартiстю 0,05 коп.
Реєстрацiя другого випуску акцiй була проведена в 1999 роцi. Свiдоцтво вiд 03.08.1999 р. № 362/1/99 видане ДКЦПФР про реєстрацiю простих iменних 206 179 750 акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. на суму 10 308 987,50 грн.
На загальних зборах акцiонерiв (протокол № 8 вiд 27.05.2004 року) було прийнято рiшення про додаткову емiсiю 200 775 146 простих iменних акцiй на суму 10 038 757, 30 грн. за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв.
Вiдповiдно до виписок iз поточного рахунку в банку за вересень та жовтень 2004 року акцiонерами фiзичними особами внесенi грошовi кошти в сумi 7 285 грн. 74 коп. в оплату акцiй додаткової емiсiї. В оплату за акцiї внесенi корпоративнi права вiдповiдно актiв прийому-передачi вiд 22.09.2004 р на суму 9 769 064,55 грн.
Протоколом № 17 вiд 12.10.2004р. засiдання Спостережної Ради ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" було прийнято рiшення про вiдмiну додаткової емiсiї акцiй. В зв'язку з вiдмiною додаткової емiсiї акцiй, грошовi кошти були повернутi акцiонерам фiзичним особам по видатковим касовим ордерам в сумi 6 914 грн. 24 коп. та видано з банку вiдповiдно до виписки з поточного рахунку 371 грн. 50 коп. Корпоративнi права були повернутi вiдповiдно до актiв прийому-передачi вiд 18.11.2004 р. в сумi 9 769 064,55 грн. На позачергових загальних зборах акцiонерiв (протокол № 9 вiд 19.11.2004 р.) рiшення Спостережної Ради ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" було пiдтверджено.
24 липня 2008 року вiдбулися загальнi збори акцiонерiв (протокол № 14 вiд 24.07.2008 р.) на яких було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на суму 8 247 190,00 грн. за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв за 2004 р., 2006 р. та 2007 р. шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй до 0,09 грн.
Реєстрацiя випуску акцiй була проведена 17 березня 2009 року та Товариство отримало Свiдоцтво № 58/1/09, видане ДКЦПФР про реєстрацiю простих iменних 206 179 750 акцiй номiнальною вартiстю 0,09 грн. на суму 18 556 177,50 грн.
23 квiтня 2009 року вiдбулися загальнi збори акцiонерiв (протокол № 15 вiд 23.04.2009 р.) на яких було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на 4 123 595,00 грн. за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв за 2008 рiк шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй до 0,11 грн.
Реєстрацiя випуску акцiй була проведена 23 червня 2009 року та Товариство отримало Свiдоцтво № 190/1/09, видане ДКЦПФР про реєстрацiю простих iменних 206 179 750 акцiй номiнальною вартiстю 0,11 грн. на суму 22 679 772,50 грн.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 17.03.2009 р. № 58/1/09 було анульовано.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2010 р. було збiльшено Статутний капiтал на 18 556 177,50 грн. за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв за 2009 рiк шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй до 0,20 грн. за 1 акцiю, пiсля чого Статутний капiтал склав 41 235 950,00 грн.
Нова редакцiя статуту зареєстрована Вовчанською районною державною адмiнiстрацiєю Харкiвської областi 17.05.2010 року, номер запису 1 454 105 0011 000051.
Реєстрацiя випуску акцiй була проведена 22 червня 2010 р., товариство отримало свiдоцтво № 439/1/10, видане ДКЦПФР про реєстрацiю 206 179 750 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,20 грн. на суму 41 235 950,00 грн. в документарнiй формi, яке було анульовано 11 жовтня 2010 р. в зв'язку з отриманням свiдоцтва № 860/1/10, видане ДКЦПФР про реєстрацiю 206 179 750 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,20 грн. на суму 41 235 950,00 грн. в бездокументарнiй формi.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011 р. було збiльшено Статутний капiтал на 6 185 392,50 грн. за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв за 2010 рiк шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй до 0,23 грн. за 1 акцiю, пiсля чого Статутний капiтал склав 47 421 342,50 грн.
Нова редакцiя статуту зареєстрована Вовчанською районною державною адмiнiстрацiєю Харкiвської областi 12.05.2011 року, номер запису 1 454 105 0014 000051.
Реєстрацiя випуску акцiй була проведена 21 червня 2011 р. Товариство отримало свiдоцтво № 338/1/11, видане НКЦПФР про реєстрацiю 206 179 750 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,23 грн. на суму 47 421 342,50 грн. в бездокументарнiй формi.
Свiдоцтво № 860/1/10, видане ДКЦПФР 11 жовтня 2010 р. , було анульовано.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2012 р. було збiльшено Статутний капiтал на 68 039 317,50 грн. за рахунок спрямування частини додаткового капiталу та частини прибутку Товариства за 2011 рiк шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй до 0,56 грн. за 1 акцiю, пiсля чого Статутний капiтал склав 115 460 660,00 грн.
Нова редакцiя статуту зареєстрована Вовчанською районною державною адмiнiстрацiєю Харкiвської областi 03.05.2012 року, номер запису 1 454 105 0016 000051.
Реєстрацiя випуску акцiй була проведена 07 червня 2012 р. Товариство отримало свiдоцтво № 97/1/12, видане НКЦПФР про реєстрацiю 206 179 750 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,56 грн. на суму 115 460 660 грн. в бездокументарнiй формi.
Свiдоцтво № 338/1/11, видане НКЦПФР 21 червня 2011 р., було анульовано.
Остання реєстрацiя випуску акцiй була проведена 04 червня 2013р. Товариство отримало свiдоцтво № 63/1/13, видане НКЦПФР про реєстрацiю 206 179 750 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,39 грн. на суму 286 589 852,50 грн. в бездокументарнiй формi.
Свiдоцтво № 97/1/12, видане НКЦПФР 07 червня 2012 р., було анульовано.
Права акцiонерiв - власникiв простих iменних акцiй Товариства
Кожна проста iменна акцiя ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" надає акцiонеру - її власнику, однаковий обсяг прав.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "Вовчанський агрегатний завод", Положення про проведення загальних зборiв акцiонерiв i Цивiльного Кодексу України, Законiв України "Про цiннi папери i фондовий ринок" (№ 3480-IV вiд 23.02.2006 р.), "Про господарськi товариства" (№ 1576-XII вiд 19.09.1991 р.), "Про Нацiональну депозитарну систему й особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" (№ 710/97-ВР вiд 10.12.1997 р.) акцiонер - власник простих iменних акцiй Товариства має право:
- брати участь у загальних зборах акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй;
- обирати i бути обраними в Раду директорiв, й iншi органи управлiння Товариства;
- брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному дiйсним Статутом;
- вносити свої пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
- ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборiв акцiонерiв;
- брати участь у розподiлi прибутку вiдповiдно до Статуту Товариства й одержувати частину прибутку у виглядi дивiдендiв пропорцiйно частцi кожного з учасникiв на початок термiну виплати дивiдендiв;
- ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства за пiдсумками роботи за рiк, а також про рiшення, прийнятi на загальних зборах - на вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства про його дiяльностi, протоколи зборiв;
- одержувати частину вартостi майна Товариства у випадку його лiквiдацiї пропорцiйно розмiру своєї частки в статутному фондi (капiталi) Товариства;
- продавати, передавати i заповiдати в спадщину приналежнi їм акцiї в порядку, визначеному чинним Законодавством України i дiйсним Статутом без згоди iнших акцiонерiв i Товариства;
- скористатися переважним правом на придбання додатково випущених акцiй Товариства;
- продавати акцiї Товариству, у випадку, якщо Товариством прийняте рiшення про придбання акцiй;
- вимагати вiд реєстратора Товариства пiдтвердження прав акцiонера на акцiї шляхом видачi йому виписки з реєстру акцiонерiв Товариства;
- одержувати вiд реєстратора Товариства iнформацiю про всi записи на його особовому рахунку;
- одержувати вiд реєстратора Товариства iнформацiю про викупленi Емiтентом цiннi папери;
- у випадках, передбачених чинним законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушенi цивiльнi права, у тому числi вимагати вiд Товариства вiдшкодування збиткiв.
Акцiонери при пiдготовцi та проведення загальних зборiв мають право:
- ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборiв акцiонерiв;
- вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв;
- брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представникiв;
- приймати участь у голосуваннi та голосувати по питанням порядку денного на загальних зборах;
- висувати кандидатiв у виборчi органи;
- обирати i бути обраними у виборчi органи та iн.
Пильна увага придiляється на пiдприємствi забезпеченню його прозоростi, достовiрностi iнформацiї, що публiкується вiд iменi "Вовчанський агрегатний завод". Своєчасне створення роздiлу "Iнвесторам та акцiонерам" на офiцiйному сайтi ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" дозволило iстотно покращити iнформування широкого кола зацiкавлених осiб (iнвесторiв та акцiонерiв),забезпечило їм оперативний доступ до iнформацiї, пiдвисило iмiдж пiдприємства та забезпечило виконання вимог та норм законодавства України
Iнший додатковий капiтал.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013р.додатковий капiтал в сумi 152 574 525,20 грн. був спрямований на збiльшення статутного капiталу Товариства.
На рахунку 42.3 "Дооцiнка активiв" ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" облiковує суму дооцiнки основних засобiв.
Станом на 31.12.2014 р капiтал у дооцiнках складав 47 767 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 р. iнший додатковий капiтал складав 1 164 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р. iнший додатковий капiтал складав 1 164 тис. грн.
Резервний капiтал накопичується вiдповiдно до вимог рiшень зборiв акцiонерiв. Станом на 31.12.2014 р. складає 9 251 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. - 6 219 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. - 7 987 тис. грн.).
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 р. було збiльшено резервний капiтал на 1 767 784,45 грн. за рахунок розподiлу прибутку за 2012 рiк.
Довгостроковi кредити банкiв та короткостроковi кредити банкiв. Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, спорудженням або виробництвом об'єкта незавершеного будiвництва, що вiдповiдає критерiям капiталiзацiї, капiталiзуються i додаються до вартостi проекту пiд час створення до тих пiр, поки активи не будуть майже готовi до використання за призначенням, тобто коли вони здатнi примати участь в комерцiйному виробництвi. Якщо кошти запозичуються спецiально для фiнансування проекту, сума, що капiталiзується, являє собою фактично понесенi витрати на позики. Всi iншi витрати на позики визнаються у звiтi про прибутки та збитки протягом перiоду, в якому вони були понесенi. (МСФО (IAS) 23).
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" пiдписало довгостроковий кредитний договiр № 04-185 вiд 05.10.12 р. на переоснащення матерiально - технiчної бази i отримало кредит на суму 998 217,40 евро (10 518 т.грн.). У 2013роцi було погашено 908217,40 евро .Поточна частина на 2014 р. довгострокового кредиту складала 90000 евро (993737,70 т.грн.). Заборгованiсть протягом 2014р. була повнiстю погашена.
Станом на 31.12.2014 р. довгостроковi кредити банкiв вiдсутнi. Короткостроковi кредити банкiв вiдсутнi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання. Облiк вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань на ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" вiдповiдає вимогам МСБО 12. Змiни, якi вiдбулися при трансформацiї активiв i зобов'язань не впливають на розрахунок вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Кредиторська заборгованiсть на ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" визначається як "зобов'язання оплатити за товари або послуги, якi були отриманi або поставленi i на якi або були виставленi рахунки-фактури, або вони були формально узгодженi з постачальником", що вiдповiдає 11а МСФЗ (IAS) 37.
При первiсному визнаннi кредиторська заборгованостi оцiнюється за справедливою вартiстю (по вартостi угоди), включаючи витрати по здiйсненню угоди, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. (МСФО (IAS) 37)
Фiнансове зобов'язання визнається припиненим, коли умови, зазначенi в договорi, виконанi або договiр анульований або термiн його дiї закiнчився.
Зазвичай дебiторська або кредиторська заборгованостi погашаються шляхом перерахування грошових коштiв на рахунок дебiтора або кредитора, а момент припинення зобов'язання - це момент надходження коштiв на розрахунковий рахунок. Зобов'язання може бути погашено не тiльки грошовими коштами, але й шляхом взаємозалiку (передачi фiнансового активу) або передачi нефiнансового активу. Можлива вiдмова вiд визнання зобов'язань, якщо боржник на законних пiдставах звiльнений вiд виконання зобов'язання (або його частини) або в судовому порядку, або самим кредитором (МСФО (IAS) 37).
Умови та термiни кредиторської заборгованостi :
- Торгова кредиторська заборгованiсть є безвiдсоткова i звичайно погашається протягом 60 днiв,
- Iнша кредиторська заборгованiсть є безвiдсоткова i звичайно погашається протягом 6 мiс.
При проведеннi трансформацiї статтi "Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв" було виключено ту частину залишку субрахунку 643 "Податкове зобов'язання" (з одночасним виключенням цiєї суми зi складу статтi "Iншi поточнi зобов'язання"), яка пов'язана з отриманими авансами. Зробивши вiдповiднi розрахунки ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" визначило, що дана сума складає 119 069,96 грн.

Таблиця 3 - Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (тис.грн.)
Найменування заборгованостi Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2014 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3 177 3 977 2 614
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 4 415 1 118 1 580
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 415 526 1 350
Поточнi зобов'язання зi страхування 491 1 092 901
Поточнi зобов'язання з оплати працi 2 304 2 152 1 583
Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками 845 1 033 1 261
Iншi поточнi зобов'язання 76 18 61

Оренда. Визначення того, чи є угода орендою, або мiстить ознаки оренди, 'рунтується на аналiзi змiсту угоди на дату початку строку дiї договору оренди. При цьому потрiбно встановить, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та чи переходить право користування активом у результатi даної угоди (Iнтерпретацiя IFRIC 4.6).
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" в якостi орендодавця. Договори оренди, за яким у пiдприємства залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються протягом термiну оренди пропорцiйно доходу вiд оренди (МСФО (IAS) 17).
В наступнiй таблицi наведенi узагальненi коригувальнi записи (проведення), здiйсненнi в бухгалтерському облiку, якi вплинули на змiну показникiв при переходi з П(с)БО на МСФЗта станом на 31.12.2014 р.


Таблиця
коригування балансу станом на 31.12.2014 року
(тис.грн.)
Змiст операцiї (коригування) Дебет рахунку бухоблiку Кредит рахунку бухоблiку Сума
Рекласифiкацiя придбаних, але не введених в експлуатацiю основних засобiв 10 15 6 012
Списання сум накопиченої амортизацiї 131 10 3 133 149
Списання сум накопиченої амортизацiї 133 12 21 961
Списання сум накопиченої амортизацiї 132 11 1 407
Рекласифiкацiя IНМА у основнi засоби 10 11 6 264
Виключення iз сум виданих авансiв податку на додану вартiсть 644 3711 108
Виключення iз сум отриманих авансiв податку на додану вартiсть 6811 643 119
Рекласифiкацiя незавершеного виробництва у виробничi запаси 20 23 20 549
Рекласифiкацiя готової продукцiї у виробничi запаси 20 26 30 074
Рекласифiкацiя малоцiнних та швидкозношуваних предметiв у виробничi запаси 20 22 3 725

Керiвник Антоненко Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрiвна

Примiтки Перехiд вiд ранiше застосовувалися ПСБО на МСФО не чинив впливу на визнанi у фiнансових звiтах доходи та витрати, сформованi ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" .
Визнання виручки. Виручка вiд продажу готової продукцiї на ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" визнається при передачi всiх iстотних ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням, що вiдбувається в момент переходу покупцевi права власностi (МСФО (IAS) 18).
Дохiд вiд реалiзацiї (тис.грн.)
Найменування статей доходiв 2012 рiк 2013рiк 2014рiк
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 164299 152223 157707
Iншi операцiйнi доходи 8133 9785 38204
Iншi фiнансовi доходи 1277 0 0
Iншi доходи 144 0 0
Всього доходи вiд реалiзацiї 173853 162008 195911

Вищенаведенi показники свiдчать, що ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" у 2013 р. зменшило загальну суму отриманих доходiв вiд усiх видiв дiяльностi на 11845 тис.грн. вiдносно 2012 р. Та у 2014 р. збiльшило загальну суму отриманих доходiв вiд усiх видiв дiяльностi на 33903 тис.грн. вiдносно 2013 р.Витрати (тис.грн.)
Найменування статей витрат 2012 рiк 2013 рiк 2014 рiк
Адмiнiстративнi витрати 15522 15427 15112
Витрати на збут 9323 7637 8218
Iншi операцiйнi витрати 12980 14354 36922
Фiнансовi витрати 712 643 20
Iншi витрати 5842 1150 1871
Всього витрат 44379 39211 62143
Вищенаведенi показники свiдчать, що ПАТ "ВАЗ" у 2013 р. зменшило загальну суму витрат вiд усiх видiв дiяльностi на 5168тис.грн. вiдносно 2012р. Та у 2014р. збiльшило загальну суму витрат вiд усiх видiв дiяльностi на 22932 тис.грн. вiдносно 2013р.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв за 2014 рiк становить 81 635 тис.грн., за 2012 рiк - 99394 тис.грн., за 2013 р. - 93 634 тис.грн.
Керiвник Антоненко Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Нижник Олександра ПетрiвнаПримiтки На пiдставi Звiту про фiнансовий стан та Звiту про сукупнi прибутки за 2014 рiк , а також додаткової iнформацiї, складається Звiт про змiни у власному капiталi та Звiт про рух грошових коштiв.
Перехiд вiд ранiше застосовуваних ПСБО на МСФО не чинив впливу на визнанi у фiнансових звiтах грошовi потоки, створенi ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" . Статтi звiрки мiж подання згiдно попереднiм ПСБО та поданням згiдно МСФЗ не роблять чистого впливу на створенi грошовi потоки (МСФО (IAS) 7).
Керiвник Антоненко Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Нижник Олександра Петрiвна


Iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.


Подiї пiсля дати фiнансової звiтностi

Згiдно МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" такими є сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" визначає необхiдне розкриття iнформацiї про подiї або обставини, якi можуть виникати пiсля звiтного перiоду, якщо:
- фiнансова звiтнiсть складена не на основi припущення безперервностi (Фiнансова звiтнiсть Товариства, що аналiзується, формується з дотриманням принципiв обачностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового вимiрника (гривнi));
- управлiнський персонал обiзнаний iз суттєвою невизначенiстю, пов'язаною з подiями або умовами, якi породжують значний сумнiв щодо здатностi суб'єкта господарювання продовжувати дiяльнiсть безперервно (Керiвництво Товариство не передбачає (навiть повнiстю виключає) можливiсть виникнення таких обставин).Показники лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi, що характеризують фiнансовий стан Товариства

Показник Нормативне значення Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2014р.
1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1.1. Коефiцiєнт покриття > 1 8,41 13,39
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6 - 0,8 3,04 6,84
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi > 0
збiльшення 2,39 4,5
1.4. Чистий обiговий капiтал (тис. грн.) > 0
збiльшення 80868 116 318
2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi)
2.1. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) > 0,5 0,89 0,94
2.2. Коефiцiєнт фiнансування < 1
зменшення 0,12 0,06
2.3. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами > 0,1 0,88 0,92
3. Аналiз рентабельностi пiдприємства
3.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв > 0
збiльшення 0,07 0,12
3.2. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу > 0
збiльшення 0,08 0,13
3.3. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi > 0
збiльшення 0,17 0,30

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2014 р. склав 13,39. Коефiцiєнт покриття показує загальну забезпеченiсть пiдприємства оборотними коштами для ведення господарської дiяльностi та погашення поточних зобов'язань.
Величина коефiцiєнту покриття значно перевищує нормативний показник. При стабiльнiй загальноекономiчнiй ситуацiї на ринку або при економiчному зростаннi, можна було б говорити про недостатню ефективнiсть використання зовнiшнiх джерел фiнансування. Однак, в умовах кризового стану економiки значний розмiр коефiцiєнту покриття ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" є додатковим позитивним фактором, що дозволяє забезпечити належний рiвень платоспроможнiсть навiть при затяжному перiодi несприятливої ситуацiї на ринку. При цьому втрата ефективностi дiяльностi, зокрема через вiдвантаження продукцiї все ще неплатоспроможним, але стратегiчно важливим споживачам, потенцiйно може бути компенсована майбутнiми вигодами по втриманню i навiть змiцненню позицiй на ринку збуту.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi характеризує спроможнiсть пiдприємства погасити поточну заборгованiсть i визначає ступiнь покриття зобов'язань його активами. Станом на 31.12.2014 р. на 1 грн. поточної заборгованостi Товариство має 6,84 грн. лiквiдних активiв. Значний рiвень коефiцiєнту свiдчить про високий рiвень швидкої лiквiдностi, достатнiй для покриття поточної заборгованостi сумою активiв, якi належать до 1 та 2 групи лiквiдностi, а саме: грошовi кошти, лiквiднi цiннi папери та дебiторська заборгованiсть, що дуже важливо для забезпечення платоспроможностi пiдприємства в умовах кризового стану економiки.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2014 р. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi склав 4,5 (теоретичне значення - > 0 збiльшення).
Чистий оборотний капiтал розраховується як рiзниця мiж оборотними активами Товариства та його поточними зобов'язаннями. Його показник свiдчить про спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть.

Коефiцiєнти фiнансової стiйкостi дозволяють визначити рiвень господарського ризику, пов'язаного з формуванням структури джерел капiталу пiдприємства, а також ступiнь стабiльностi фiнансового забезпечення розвитку пiдприємства в майбутньому. Коефiцiєнти фiнансової стiйкостi свiдчать про ступiнь залучення позикових коштiв i у зв'язку з цим - про залежнiсть вiд зовнiшнiх позик та ступiнь ризику вкладення коштiв iнвестором.
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) показує, в якiй мiрi обсяг активiв, що використовуються пiдприємством, сформований за рахунок власного капiталу, а також визначає ступiнь залежностi фiнансового стану пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Протягом аналiзованого перiоду розмiр коефiцiєнту платоспроможностi (станом на 31.12.14р. - 0,94) значно перевищував мiнiмальне нормативне значення - 0,5, що свiдчить про високий рiвень автономiї ПАТ "Вовчанський агрегатний завод".

Коефiцiєнт фiнансування характеризує розмiр спiввiдношення позикових засобiв (довгострокових та короткострокових) вiдповiдно до одиницi власного капiталу, тобто цей показник вiдображає ступiнь залежностi капiталу пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. На 31.12.2014 р. на 1 грн. власного капiталу припадало 0,06 грн. залучених коштiв. Таким чином, рiвень коефiцiєнта фiнансування свiдчить про той факт, що пiдприємство переважно працює за власний кошт, а отже, i про низьку залежнiсть ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. В умовах кризи та кризового стану економiки, коли зовнiшнi ресурси суттєво дорожчають та стають важкодоступними, така ситуацiя сприяє фiнансовiй стiйкостi пiдприємства.
Коефiцiєнт забезпеченостi власними обiговими коштами станом на 31.12.14р. становить 0,91 , що перевищує мiнiмальне нормативне значення - > 0,1 i характеризує Товариство високим рiвнем забезпеченостi власними обiговими коштами.
Коефiцiєнти рентабельностi вiдображають ефективнiсть використання коштiв пiдприємства i характеризують рентабельнiсть вкладень у майно (коефiцiєнт рентабельностi активiв, коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу,) i дiяльностi (коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi). За пiдсумками 2014 року коефiцiєнти рентабельностi досягли наступних значень: коефiцiєнт рентабельностi активiв - 0,12; коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу - 0,13; коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - 0,30Фiнансовий результат внаслiдок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2014 р. становить чистий прибуток у сумi 47 139 тис. грн.Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому).

Прогноз технiко-економiчних показникiв роботи ПАТ "ВАЗ" на перiод до 2020р.

№ п/п Найменування показникiв Од. вим. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019р. 2020р. 2020 до
факт факт факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 2011
1 Об'єм ТП в порiвняльних цiнах на 01.01.13 р. тис. грн. 150683 164953 212400 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 6,6
Темп росту рiк до року % 132 109,5 129 188 125 120 117 114 113 111
2 Об'єм товарної продукцiї в дiючих цiнах тис. грн. 156684 171448 215000 496000 650000 816000 994000 1184000 1386000 1600000 10,2
Темп росту рiк до року % 140,0 109,4 125 231 131 126 122 119 117 115
3 Реалiзацiя товарної продукцiї в дiючих цiнах) тис. грн. 156828 164299 190000 450000 600000 800000 950000 1150000 1350000 1550000 9,9
Темп росту рiк до року % 137,3 104,8 116 237 133 133 119 121 117 115
4 Остатки готової продукцiї тис. грн. 15772 22994 47994 82000 108000 136000 165000 200000 231000 270000 17,1
Темп росту рiк до року % 113,4 145,8 209 171 132 126 121 121 116 117 1,0
5 Собiвартiсть товарної продукцiї тис. грн. 91880 97233 105000 290000 377000 475000 577000 690000 805000 928000 10,1
Темп росту рiк до року % 137,7 105,8 108 276 130 126 121 120 117 115 0,8
6 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї тис. грн. 85755 99394 117400 261000 348000 464000 551000 667000 783000 899000 10,5
Темп росту рiк до року % 101,2 115,9 118 222 133 133 119 121 117 115 1,1
7 Валовий прибуток тис. грн. 71073 64905 72600 189000 252000 336000 399000 483000 567000 651000 9,2
8 Рентабельнiсть продаж % 22,4 16,1 11,1 13,3 13,3 12,5 12,6 12,6 12,6 12,9 0,6
9 Чистий прибуток тис. грн. 35204 26370 21000 60000 80000 100000 120000 145000 170000 200000 5,7
10 Грошовi кошти на кiнець перiоду тис. грн. 25121 12444 50000 65000 80000 100000 130000 170000 220000 250000 10,0
11
Чисельнiсть персоналу чол. 1036 988 920 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1,0
В т.ч. Виробничих робочих чол. 384 357 360 430 500 500 500 500 500 500 1,3
12 Продуктивнiсть працi на 1-го робiтника грн. 142154 165118 224287 444444 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 7,0
Темп росту рiк до року % 126,3 116,2 136 198 113 120 117 114 113 111
13 Фонд оплати працi з нарахуваннями тис. грн 48167 53383 59000 135000 180000 240000 285000 345000 405000 465000 9,7
14 Середньомiсячна зарплата на одного робiтника грн. 2792 3286 3777 8929 10714 14286 16964 20536 24107 27679 9,9
Темп росту рiк до року % 122,0 117,7 115 236 120 133 119 121 117 115 0,9
15 Загальновиробничi витрати тис. грн. 20597 38387,7 41000 49200 59000 70800 85000 102000 122400 145000 7,0


Цiлi та задачi енергоекономiчного розвитку ПАТ "ВАЗ" на перiод 2013 - 2020 рр..
У 2013-2015 роках ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" у рамках iнвестпроекту має намiри iнвестувати власних коштiв на суму 32,4 млн грн. В цiлому ж загальна вартiсть проекту складає 86,4 млн грн, що дасть можливiсть оновити верстатний парк пiдприємства новим високотехнологiчним обладнанням i значно пiдвищити конкурентоспроможнiсть продукцiї як на вiтчизняному, так i на мiжнародному ринках.
В результатi реалiзацiї даного iнвестицiйного проекту передбачається освоєння серiйного випуску агрегатiв, якi використовуються у паливних, гiдравлiчних системах та системах управлiння лiтакiв АН-148, АН-158, АН-70, АН-124, гелiкоптерiв МI-8ТВ-5-1, МI-38.
Це дасть можливiсть збiльшити обсяги реалiзацiї продукцiї пiдприємства на 50-70% та створить пiдгрунтя для нарощування рiвня оплати працiвникiв заводу на 30%, а економiя вiд зниження споживання електроенергiї за 2013 - 2021 роки складе 12,76 млн грн.
ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" спецiалiзується на виготовленнi високотехнологiчної продукцiї для авiацiйної технiки. Зокрема, завод виготовляє паливнi агрегати, елементи управлiння, гiдравлiчнi та електропневматичнi деталi лiтакiв.

2.1. Впровадження енергоменеджменту , який дозволить постiйно пiдвищувати
енергетичну ефективнiсть пiдприємства за рахунок реалiзацiї
органiзацiйних та органiзацiйно -технiчних заходiв з метою :
- Зниження споживання електроенергiї на 30 % в порiвняннi з 2012 р.;
- зниження споживання природного газу для опалення на 25 % порiвняно з
2012 р.;
- зниження витрат на водовiдведення на 30 % порiвняно з 2012 р.
- зниження витрат на водопостачання пiдприємства на 20 % порiвняно з 2012 р.
- зниження витрат на телекомунiкацiйнi послуги до 20 % порiвняно з 2012 р.
- зниження витрат на забезпечення пiдроздiлiв пiдприємства стисненим повiтрям на
15 % порiвняно з 2012р.
2.2 . Залучення iнвестицiй для реалiзацiй програми пiдвищення енергоефективностi виробництва .
2.3 . Оптимiзацiя структури та чисельностi персоналу вiддiлу головного енергетика .
2.4 . Сертифiкацiя пiдприємства по ISO 50001 .

3 . Для виконання завдання щодо зниження споживання електроенергiї на
пiдприємствi необхiдно впровадження наступних органiзацiйно технiчних
проектiв :
3.1 . Пiдвищення ефективностi системи освiтлення .
3.2 . Пiдвищення енергетичної ефективностi системи постачання споживачiв стисненим повiтрям низького тиску.

3.3 . Технiчне переозброєння пiдприємства для зниження енергоємностi продукцiї, що випускається (пiдвищення продуктивностi технологiчного устаткування i зниження на цiй основi 25 % витрат нормо- годин на реалiзацiю перспективної виробничої програми , скорочення не менше , нiж на 25 % витрат електроенергiї на один нормо- годину )
3.4 . Пiдвищення ефективностi системи забезпечення пiдприємства стисненим повiтрям високого тиску.
3.5 . Пiдвищення ефективностi системи оборотного водопостачання (замiна виробила свiй ресурс градирнi на парокомпрессорная холодильнi машини " Чиллери ").
3.6 . Зменшення енергоємностi продукцiї на 20 %.
3.7 . Зниження електроємностi продукцiї на 20 %.

4. Для виконання завдання щодо зниження споживання природного газу на пiдприємствi необхiдно впровадження наступних органiзацiйно технiчних проектiв :

4.1 . Пiдвищення енергетичної ефективностi системи опалення.
4.2 . Економiя природного газу за рахунок скорочення втрат теплової енергiї виробничими будiвлями (пiдвищення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцiй корпусiв) .
4.3 . Впровадження альтернативних джерел теплопостачання (перехiд на гаряче водопостачання вiд вакуумних гелiоколекторiв з баками - акумуляторами) .
4.4 . Пiдвищення енергетичної ефективностi системи опалення завдяки застосуванню iнфрачервоної технологiї для виявлень прихованих дефектiв будiвель , що призводять до втрати енергiї.

5. Для виконання завдання щодо зниження обсягiв споживання води та водовiдведення на пiдприємствi необхiдно впровадження наступних органiзацiйно технiчних проектiв:

5.1. Пiдвищення ефективностi водопостачання та водовiдведення пiдприємства.
5.2. Вiдмова вiд послуг мiських очисних споруд, придбання i пiдключення станцiї глибокої бiологiчної очистки стiчних вод.


Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок, вказати суму витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк
Керiвництвом пiдприємства були проведенi переговори та зустрiчi з дiловими партнерами та споживачами продукцiї країн СНД, Китаю, Iндiї та переговори з АТ "Мотор Сiч", АНТК iм. О.К. Антонова, АТ "Зарiччя", ВАТ "Улан-уденський авiацiйний завод". Пiдведенi пiдсумки та узгодженi напрямки роботи ОКБ ВАЗ по:
- створенню електрогiдравлiчних агрегатiв авiатехнiки;
- електрогальма механiзацiї крила (для АН-148, АН-70);
- клапанiв редукцiйних КР226, КР226М для вертольотiв Мi-8,КА-226Т;
- доробка конструкцiї основного насоса НП-107 на збiльшення мiжремонтного ресурсу (для АН-124);
- розроблено, виготовлено, виконано випробування дослiдних зразкiв ЦПУСГ-76, ЦПУСГ- 77 для МТЗ м.Мiнськ, ПГУ-60, ПГУ-65 для ВАТ "МАЗ", ВАТ "КАМАЗ", РУП 816,047 для АТС "МАЗ", насоса змащувальної роздавальної коробки автомобiля КАМАЗ.
- збiльшення мiжремонтного ресурсу паливного насоса-регулятора НР-9В, НР-9В1 (для АI-9В, АI-9В1);
- удосконалення насосної станцiї гiдросистеми вантажної апарелi гелiкоптера МI-8VND;
Розробленi новi вироби: дозатор газу 81, ДВБ з аксiальним положенням вхiдного та вихiдного фланцiв, пристрiй СУДТ-7ВЗ (аналог пристрою СУДТ-7) призначений для налагодження у вибуховозахищених зонах для управлiння дозаторами типу 816.ДВБ.000 при наявностi конструктивних обмежень на розмiщення СУДТ-7 у блок-боксi САУ або апаратнiй.
За пiдсумками дорожнiх випробувань на автобусах МАЗ та ЛiАЗ, проведених у 2009 роцi, розпочав серiйне виробництво нової модифiкацiї регулятора рiвня пiдлоги (РУП, клапан регулювання тиску в пневмобалонах пiдвiски транспортного засобу).


Голова правлiння __________________ Антоненко Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер ______________________ Нижник Олександра ПетрiвнаXVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВ "АФ "БІнА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)23285643
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора02068, м.Київ, Ахматової, 13, кв.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України000873
28.03.1996
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперівд/н
д/н
д/н
д/н
д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2014 року 2015 рік В аудиторському висновку відображено наступну інформацію: 1. Основні положення 2. Аудиторський висновок містить: 2.1. Адресат 2.2. Вступний параграф: 2.2.1. Основні відомості про емітента: 2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 2.3. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів 2.4. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності 2.5. Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності 2.5.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 2.5.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора 2.5.2. Умовно-позитивна думка 2.6. Інша допоміжна інформація 2.6.1. Думка аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів 2.6.2. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про зобов'язання та забезпечення 2.6.3. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал та сплату статутного капіталу 2.6.4. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про фінансові результати 2.6.5. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, примітки до річної фінансової звітності 2.6.6. Думка аудитора стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства 2.6.7. Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності, що характеризують фінансовий стан Товариства 2.6.8. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів 2.6.9. Виконання значних правочинів 2.6.10. Події після дати фінансової звітності 2.6.11. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 2.6.12. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України " Про акціонерні товариства" 2.7. Основні відомості про аудиторську фірму 3. Висновок АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2014 року м. Київ "06" квітня 2015 року 1. Основні положення Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" (далі - ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД", або Товариство) станом на кінець дня 31 грудня 2014 року. Фінансова звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року: а саме: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, а також Приміток до звітів (далі - річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються. Річна фінансова звітність складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО), облікової політики Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок. 2. Аудиторський висновок містить: 2.1. Адресат Аудиторський висновок (звіт) призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при розкритті інформації емітентом. 2.2. Вступний параграф: 2.2.1. Основні відомості про емітента: ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" засновано у 1994 році шляхом перетворення державного заводу "Вовчанський агрегатний завод" у відкрите акціонерне товариство. Засновником товариства на дату його створення було міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України. ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" було перейменовано в Відкрите акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" Рішенням загальних зборів товариства, які відбулися 28.04.2010 року, ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" було перейменовано в Публічне акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод", проведена державна реєстрація (свідоцтво про державну реєстрацію за серією А01 №391133 від 17.05.2010 року) та занесене до Єдиного державного реєстру під №14541050011000051 підстава - зміна найменування юридичної особи. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ВАЗ", проведених 24.04.2014р. (протокол № 22 від 24.04.2014р.) були затверджені зміни до статуту Товариства та прийнята нова його редакція. Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено Вовчанською районною державною адміністрацією Харківської обл. 14.05.2014 року, номер запису 1 454 1050022 000051. ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" є машинобудiвним пiдприємством авiацiйної промисловостi i основними видами його дiяльностi є виробництво гiдроагрегатiв для авiатехнiки, топливно-регулюючих агрегатiв для авiацiйних i наземних газотурбiнних двигунiв, а також компонентiв пневматичних i гiдравлiчних систем легкових i вантажних автомобiлiв. На кінець звітного періоду держава та територіальна громада не мають частки в статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод" Скорочене найменування ПАТ "ВАЗ" Код за ЄДРПОУ 14309847 Організаційно-правова форма ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Населений пункт (місто) ВОВЧАНСЬК Район ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН Поштовий індекс 62504 Вулиця, будинок Пушкіна, 2 Номер запису в Єдиному державному реєстрі 1 454 120 0000 000051 Серія і номер свідоцтва 276 Дата видачі 24.06.94 Орган, що видав свідоцтво ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Зареєстрований статутний капітал (грн.) 303 084 232,50 Сплачений статутний капітал (грн.) 303 084 232,50 Номінальна вартість простої акції (грн.) 1,47 Кількість простих акцій 206 179 750 Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100 Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер № 59/1/2014, яке видане НКЦПФР 17.06.2014 року Кількість акціонерів 1177 Чисельність працівників 921 Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Дата проведення зборів акціонерів 24.04.2014 року Орган Державної податкової служби, у якому Товариство зареєстроване як платник податків ВОВЧАНСЬКА ОДПI ГУ МIНДОХОДIВ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Система оподаткування Товариства На загальних підставах Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ У ВОВЧАНСЬКОМУ РАЙОНІ: Ідентифікаційний код органу: 37998650; Дата взяття на облік: 11.12.2012 ВОВЧАНСЬКА ОДПI ГУ МIНДОХОДIВ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: Ідентифікаційний код органу: 37345943; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 01.07.1998; Номер взяття на облік: 18 У ВОВЧАНСЬКІЙ ДПI ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ідентифікаційний код органу: 37345943; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 17.04.2010; Номер взяття на облік: 033 Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: №033 Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 27 Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон: 05741-4-27- 09 Факс: 05741-4-27- 18 Банки, що обслуговують емітента Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у ПАО КБ "ПРАВЕКС-БАНК", М.КИЇВ МФО банку 380838 Поточний рахунок 26002799965638 Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАО "Перший Український Міжнародний Банк" м. Київ МФО банку 334851 Поточний рахунок 26009962505304 Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Філія АТ "Укрексімбанк" м. Харків МФО банку 351618 Поточний рахунок 26005000141018 Основні види діяльності Код за КВЕД - 2010 Види діяльності 30.30 виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування 33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 72.19 дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук 29.32 виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 28.11 виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів Загальне керівництво підприємством здійснює Голова Правління ПАТ "Вовчанський агрегатний завод". Оперативне керівництво за основним та допоміжним виробництвом, контроль за виробничою діяльністю підприємства здійснює Правління. Наглядова Рада здійснює нагляд за роботою Правління. Інформація про засновників Товариства Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Мiнiстерство машинобудування вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України д/н 01001Україна м.Київ вул. Сурiкова,3 0 Усього 0 Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій станом на 31.12.2014 р. Найменування юридичної /фізичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій Від загальної кількості акцій, % У Товариства відсутні юридичні та фізичні особи, які є акціонерами, що володіють понад 10 % акцій Інформація про одержані ліцензії Товариства Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5 На проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду 100-140/2014 15.07.2014 Харкiвський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї 14.07.2017 На провадження дiяльностi, пов"язаної з держтаємницею ХАЗ-2014-41 14.05.2014 Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi 12.04.2017 Експлуатацiя та ремонт устаткування пiдвищеної небеспеки: (пасажирських та вантажних лiфтiв) 123.11.63-35.30.0 02.03.2011 Теруправлiння Державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду 02.03.2016 На виконання робiт пiдвищеної небезпеки (випробування електроустановок та електрообладнання 3312.11.30-74.30.0 09.09.2011 Держгiрпромнагляд 09.09.2016 Свiдоцтво про реєстрацiю потенцiйно небезпечного об"єкта ПНО-01.63.2007.0011874 08.06.2010 Державний департамент СФД 08.06.2015 Дозвіл на експлуатацію технологічних транспортних засобів, вилкових електронавантажувачів,електровізків, тощо 688.13.63 11.10.2013. Територіальне управління Держгірпромнагляду України у Харківській області 10.10.2018 Про державну атестацiю системи внутрiшнього фiрмового екпортного контролю 039-12/2015 14.12.2012 Державна служба експортного контролю України 15.12.2015 Дозвіл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки: застосування шкідливих небезпечних речовин 1,2 класу небеспеки 424.13.30.0 19.04.2013 Теруправлiння Держгiрпромнагляду у Харкiвськiй областi 19.04.2018 Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стаціонарними джерелами 6321610100-1188 27.06.2014 Харківська обласна державна адміністрація, департамент екології та природних ресурсів 27.06.2024 Спецiальний дозвiл на користування надрами (видобування питних пiдземних вод для господарсько-питного водопостачання та вирбничих потреб) 5691 20.12.2012 Служба геологiї та надр України 10.12.2032 Дозвіл на використання робіт підвищеної небезпеки при ремонті, технічному обслуговуванні насосів, компресорів та гідравлічних систем, ремонти і технічному обслуговуванні двигунів та турбін 175.13.63-35.30.0 20.03.2013 Теруправлiння Держгiрпромнагляду у Харкiвськiй областi 20.03.2018 Свiдоцтво про атестацію лабораторії головного металурга, що вона відповідає критеріям атестації та атестована на проведення вимірів у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації Ах № 096416, № 100-131/2013 13.05.2013 Мінекономрозвитку України, ДП "Харківський регіональний НВЦ стандартизації, метрології та сертифікації 12.05.2016 Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IY) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АВ № 580288 28.02.2011 Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками 28.02.2016 Спосіб термохімічної нейтралізації промислових відходів (патент) 73666 МОН України Держдепартамент інтелектуальної власності Відомості щодо належності Товариства до об'єднань підприємств Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання Громадська органiзацiя "Українська асоцiацiя якостi" вул. Микiльсько-Слобiдська, 6, м. Київ, 02002 Опис Українська Асоцiацiя якостi (надалi - Асоцiацiя) є неприбутковою громадською органiзацiєю, утвореною вiдповiдно до Закону України, яка на добровiльних засадах об'єднує громадян України, трудовi колективи пiдприємств, установ, громадськi органiзацiї, якi зацiкавленi в полiпшеннi якостi продукцiї (послуг) та беруть участь у вирiшаннi проблем якостi, як в Українi, так i за її межами. Головною метою Асоцiацiї є формування громадської думки та полiтики у сферi розвитку i використання методiв та засобiв забезпечення й пiдвищення якостi продукцiї та послуг, як фактору полiпшення життя громадян суверенної України. Акціонерами ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" станом на 31.12.2014 року являється 1173 фізична особа (із них 2 акціонери - співвласники), яким належить 200 821 754 акцій, що становить 97,4013 % Статутного капіталу Товариства та чотири юридичні особи: " ЗАТ "Авиа-ФЭД-Сервис" (Росія), якому належить 5 178 482 акцій, що становить 2,5116 % статутного капіталу Товариства; " ЗАТ "Фінансова компанія "Резон"" (Україна), якому належить 10 000 акцій, що становить 0,0049 % статутного капіталу Товариства; " ТОВ НВП "Автоагрегат" (Україна), якому належить 157 162 акцій, що становить 0,0762 % статутного капіталу Товариства; " ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД" (Україна), якому належить 12 350 акцій, що становить 0,0060 % статутного капіталу Товариства. Структурних підрозділів та філій на Товаристві станом на 31.12.2014 року не має. Служби внутрішнього контролю на Товаристві станом на 31.12.2014 року не створено. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами. Органом управління Товариства є загальні збори акціонерів, Наглядова рада, правління. Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням. 2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики Аудиторами проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2014 року. Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року, які складають повний комплект фінансової звітності: - форма № 1 "Баланс" станом на 31.12.2014 року, - форма № 2 "Звіт про фінансові результати" за 2014 рік, - форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" за 2014 рік, - форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2014 рік, - Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік. Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122/2 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 року № 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" . Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року. На виконання ст. 12 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" фінансова звітність складена згідно з вимогами МСФЗ 1. Датою переходу на МСФЗ Товариство обрало 01 січня 2012 року. Порівняльна інформація подається в фінансовій звітності станом на 31 грудня 2014 року. На момент підготовки даної фінансової звітності в поточному році Товариство використало всі нові і змінені стандарти і інтерпретації, затверджені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надані - "РМСБО") та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надані - "КТМФЗ"), які розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України і які набули чинності при складанні звітності. Прийняття нових і змінених стандартів і інтерпретацій не призвело до змін протягом року в обліковій політиці Товариства, яка використовувалась для відображення даних звітного року. Основні положення облікової політики ПАТ " Вовчанський агрегатний завод " затверджені наказом Товариства №144 від 31.03.2011р. та наказом № 42-а від 24.01.2012р. "Про організацію облікової політики у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності" .Змін в обліковій політиці Товариства в 2014 році не було. В наступнiй таблицi наведенi узагальненi коригувальнi записи (проведення), здiйсненнi в бухгалтерському облiку, якi вплинули на змiну показникiв ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" при переходi з П(с)БО на МСФЗ станом на 31.12.2014 р. Таблиця коригування балансу станом на 31.12.2014 року (тис.грн.) Зміст операції (коригування) Дебет рахунку бухобліку Кредит рахунку бухобліку Сума Рекласифікація придбаних, але не введених в експлуатацію основних засобів 10 15 6 012 Списання сум накопиченої амортизації 131 10 3 133 149 Списання сум накопиченої амортизації 133 12 21 961 Списання сум накопиченої амортизації 132 11 1 407 Рекласифікація ІНМА у основні засоби 10 11 6 264 Виключення із сум виданих авансів податку на додану вартість 644 3711 108 Виключення із сум отриманих авансів податку на додану вартість 6811 643 119 Рекласифікація незавершеного виробництва у виробничі запаси 20 23 20 549 Рекласифікація готової продукції у виробничі запаси 20 26 30 074 Рекласифікація малоцінних та швидкозношуваних предметів у виробничі запаси 20 22 3 725 Перехiд вiд ранiше застосовуваних ПСБО на МСФО не вчинив впливу на визнанi у фiнансових звiтах доходи та витрати, сформованi ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" Перехiд вiд ранiше застосовуваних ПСБО на МСФО не чинив впливу на визнанi у фiнансових звiтах грошовi потоки, створенi ПАТ "Вовчанський агрегатний завод". Статтi звiрки мiж подання згiдно попереднiм ПСБО та поданням згiдно МСФЗ не роблять чистого впливу на створенi грошовi потоки (МСФО (IAS) 7). 2.3. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів Управлінський персонал ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" несе відповідальність: - за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2014 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; - за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; - за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - за наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту". Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є: - Голова правління - Антоненко Олександр Анатолійович; - Головний бухгалтер - Нижник Олександра Петрівна . Вищезазначені відповідальні особи відповідають також: - за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; - за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів; - за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; - за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику); - за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. Для перевірки були подані наступні документи: 1. Статут, виписка з ЄДРПОУ, ліцензії; 2. Положення про загальні збори, правління , наглядову раду, протоколи зборів акціонерів; 3. Фінансова звітність акціонерного товариства (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності) 4. Оборотно-сальдові відомості; 5. Банківські документи; 6. Касова книга, касові документи; 7. Авансові звіти; 8. Накладні, акти, рахунки; 9. Договори, угоди та інші. 2.4. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701 " Модифікація висновку незалежного аудитора", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". 2.5. Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. В 2014 році фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2013 року була перевірена ТОВ "Аудиторська фірма "БІнА". Аудит надав умовно-позитивний висновок. Аудитори провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов'язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійсненних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається згідно з вимогами МСФЗ та МСБО, облікової політики Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ. Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. 2.5.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 2.5.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Річна інвентаризація наявних основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей проводилась Товариством без участі аудиторів, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак, в Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. 2.5.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у попередньому параграфі, річна фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та відображає дійсний фінансовий стан ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" на дату її складання. На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно - позитивний висновок про фінансову звiтнiсть ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" станом на кінець дня 31.12.2014 року, за результатами операцiй з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року. 2.6. Інша допоміжна інформація 2.6.1. Думка аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів І. Розділ "Необоротні активи" Станом на 31.12.2014 р. необоротні активи Товариства становили 309 716 тис. грн., а саме : Нематеріальні активи - 54 415 тис. грн. (первісна вартість - 76 376 тис. грн., накопичена амортизація - 21 961 тис. грн.) В склад нематеріальних активів входить Торгова марка, під якою реалізувалась і реалізується продукція, що вироблена ПАТ "ВАЗ". Для відображення ринкової (справедливої) вартості об'єкта оцінки у фінансовій звітності ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" в 2012 році була проведена незалежна оцінка майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності. Незавершені капітальні інвестиції - 6 012 тис. грн. Напротязі 2014 року в Товаристві розпочатий плановий ремонт корпусів згідно затверджених керівництвом кошторисів. Основні засоби - 249 289 тис. грн. (первісна вартість - 3 383 845 тис. грн., знос - 3 134 556 тис. грн.) Основні засоби ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" відображаються за первісною (переоціненою) вартістю за вирахуванням накопиченого (переоціненого) зносу та накопичених збитків від знецінення, що відповідає МСБО (IAS) 16. Амортизація нараховується на кожен об'єкт основних засобів щомісячно, із застосуванням прямолінійного методу, що відповідає МСБО (IAS) 16, на протязі строку корисного використання, який для будівель і споруди зазвичай становить 50 років, для робочих машин - 30 років, для транспортних засобів 6 років, для господарського інвентарю - 15 років, обчислювальної техніки-10років. Щорічно ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" аналізує основні засоби на предмет виявлення будь яких ознак зменшення корисності окремих об'єктів або їх груп. Станом на 31.12.14 року. ПАТ "ВАЗ" не виявило ознак зменшення корисності. Для відображення ринкової (справедливої) вартості об'єктів основних засобів у фінансовій звітності ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" була проведена ТОВ "Консалтингова група "Феодал", що діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності ФДМУ №16566/14 від 10 червня 2014р. та Договору про надання оціночних послуг №01/10/14 від 01 жовтня 2014р, незалежна оцінка необоротних активів Товариства станом на 01 грудня 2014р., а саме силового обладнання в кількості 92 інвентарні одиниці та робочих машин (обладнання) в кількості 1004 інвентарні одиниці. В бухгалтерському обліку Товариством був здійснений відповідний запис: Д10 "Основні засоби" К42 "Додатковий капітал" на суму 47 767 429, 63 грн. В Товаристві в 2014 році знято обмеження на відчуження рухомого майна згідно кредитного договору №04-185 від 05.10.2012р. та договорів застави рухомого майна №10-186 та №10-187 від 05.10.2012р. в зв'язку з їх погашенням. ІІ. Розділ "Оборотні активи" Станом на 31.12.2014 р. становили 125 787 тис. грн., а саме: Запаси - 60 987 тис. грн. (виробничі запаси - 10 364 тис. грн., незавершене виробництво - 20 549 тис. грн., готова продукція -30 074тис. грн.); Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 17 532 тис. грн. " з бюджетом - 2 782 тис. грн. " за виданими авансами - 1 126 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість - 724 тис. грн. Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, облікової політики Товариства. Поточні фінансові інвестиції - 2 тис. грн. Грошові кошти - 42 634 тис. грн. (готівка - 21 тис. грн., рахунки в банках -42 613 тис. грн.) Облік коштів і розрахунків перевірявся вибірково. Перевіркою обліку операцій по поточних рахунках порушень не виявлено. Залишки каси не перевищують встановленого ліміту готівкових коштів, який згідно розпорядження №39 від 27.04.2010р. складає 27 117,00 грн. В 2014 році ліміт каси не переглядався. Аудитори зауважують, що за заявою керівництва залишкова вартість необоротних активів не має суттєвих відмінностей від їх справедливої вартості. У відповідності до Інструкції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69, згідно наказу по Товариству від 10.11.2014 р. № 545 проведено річну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних, оборотних активів та дебіторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. Перевірка правильності нарахування та сплати податкових платежів та зборів не проводилась. Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності Товариства. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в абзацах 6, 10 та 11 даного пункту, статті активу балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про активи Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства. 2.6.2. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про зобов'язання та забезпечення ІІ. Розділ "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" станом на 31.12.2014 р. становив 16 284 тис. грн., а саме: Відстрочені податкові зобов'язання - 16 284 тис. грн., Довгострокові кредити банків - відсутні. ІІІ. Розділ "Поточні зобов'язання і забезпечення " станом на 31.12.2014 р. становив 9 469 тис. грн., а саме: Поточна кредиторська заборгованість за: " товари,роботи, послуги - 2 614 тис. грн.; " розрахунки з бюджетом - 1 350 тис. грн.; " розрахунки зі страхування - 901 тис. грн.; " розрахунками з оплати праці - 1 583 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1 699 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 1 261 тис. грн Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р. було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивідендів за 2013 рiк в сумi 6 185 392,50 грн. В 2014 році Товариством виплачено дивідендів: - через касу Товариства 158 377,40 грн. , - через розрахунковий рахунок 5 868 403,42 грн. Інші поточні зобов'язання - 61 тис. грн . ІV. Розділ "Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття" станом на 31.12.2014 р. відсутній. Бухгалтерський облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства. Дані синтетичного обліку зобов'язань відповідають даним звітності Товариства. Ми не спостерігали за інвентаризацією зобов'язань та кредиторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. На думку аудиторів, за винятком впливу питань вищезазначеного абзацу, статті пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства. 2.6.3. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал та сплату статутного капіталу Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 року складає 409 750 тис. грн., в тому числі: Статутний капітал - 303 084 тис. грн. Статутний капітал ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" сформований повністю і станом на 31.12.2014 р. становить 303 084 232,50 грн. відповідно до суми, зафіксованої в Статуті і поділений на 206 179 750 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,47 грн. кожна. При створені Товариства був сформований статутний капітал в сумі 206 179,75 грн., який був поділений на 117 817 простих іменних акції номінальною вартістю 1,75 грн. Відповідно до Наказу ФДМУ від 20.05.1997 р. у зв'язку з перерахуванням вартісних показників плану розміщення акцій у гривні та здійснення дроблення акцій, був затверджений Уточнений план розміщення акцій. Відповідно до даного плану акції були розміщені наступним чином: - за приватизаційні сертифікати 298 200 акцій; - за компенсаційні сертифікати 206 150 акцій; - за грошові кошти 287 070 акцій; - на сертифікаційному аукціоні за приватизаційні сертифікати 610 050 акцій; - за некомерційним конкурсом за грошові кошти 618 520 акцій; - на спеціалізованому аукціоні 1 215 825 акцій; - на Українській фондовій біржі за грошові кошти 887 780 акцій Свідоцтво про реєстрацію першого випуску акцій видане фінансовим управлінням Харківського облвиконкому від 21.09.1994 року № 121К/1/94 на випуск 117817 простих іменних акцій номінальною вартістю 1.75 грн. на загальну суму 206 179.75 грн. В 1997 році була проведена заміна Свідоцтва про випуск простих іменних акції в кількості 4 123 595 номінальною вартістю 0.05 коп. на суму 206 179,75 грн. Свідоцтво видане ДКЦПФР від 16.05.1997 р. №482/1/97. На загальних зборах акціонерів (протокол № 2 від 21.05.1998 року) було прийнято рішення про збільшення статутного фонду на 10 102 807,75 грн., шляхом додаткового випуску 202 056 155 штук простих іменних акції номінальною вартістю 0,05 коп. Реєстрація другого випуску акцій була проведена в 1999 році. Свідоцтво від 03.08.1999 р. № 362/1/99 видане ДКЦПФР про реєстрацію простих іменних 206 179 750 акцій номінальною вартістю 0.05 грн. на суму 10 308 987,50 грн. На загальних зборах акціонерів (протокол № 8 від 27.05.2004 року) було прийнято рішення про додаткову емісію 200 775 146 простих іменних акцій на суму 10 038 757, 30 грн. за рахунок додаткових внесків акціонерів. Відповідно до виписок із поточного рахунку в банку за вересень та жовтень 2004 року акціонерами фізичними особами внесені грошові кошти в сумі 7 285 грн. 74 коп. в оплату акцій додаткової емісії. В оплату за акції внесені корпоративні права відповідно актів прийому-передачі від 22.09.2004 р на суму 9 769 064,55 грн. Протоколом №17 від 12.10.2004р. засідання Спостережної Ради ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" було прийнято рішення про відміну додаткової емісії акцій. В зв'язку з відміною додаткової емісії акцій, грошові кошти були повернуті акціонерам фізичним особам по видатковим касовим ордерам в сумі 6 914 грн. 24 коп. та видано з банку відповідно до виписки з поточного рахунку 371 грн. 50 коп. Корпоративні права були повернуті відповідно до актів прийому-передачі від 18.11.2004 р. в сумі 9 769 064,55 грн. На позачергових загальних зборах акціонерів (протокол № 9 від 19.11.2004 р.) рішення Спостережної Ради ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" було підтверджено. 24 липня 2008 року відбулися загальні збори акціонерів (протокол №14 від 24.07.2008 р.) на яких було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на суму 8 247 190,00 грн. за рахунок реінвестиції дивідендів за 2004р., 2006р. та 2007р. шляхом збільшення номінальної вартості акцій до 0,09 грн. Реєстрація випуску акцій була проведена 17 березня 2009 року та Товариство отримало Свідоцтво № 58/1/09, видане ДКЦПФР про реєстрацію простих іменних 206 179 750 акцій номінальною вартістю 0.09 грн. на суму 18 556 177,50 грн. 23 квітня 2009 року відбулися загальні збори акціонерів (протокол №15 від 23.04.2009 р.) на яких було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 4 123 595,00 грн. за рахунок реінвестиції дивідендів за 2008 рік шляхом збільшення номінальної вартості акцій до 0,11 грн. Реєстрація випуску акцій була проведена 23 червня 2009 року та Товариство отримало Свідоцтво № 190/1/09, видане ДКЦПФР про реєстрацію простих іменних 206 179 750 акцій номінальною вартістю 0.11 грн. на суму 22 679 772,50 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 17.03.2009р. №58/1/09 було анульовано. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2010р. було збільшено Статутний капітал на 18 556 177,50 грн. за рахунок реінвестиції дивідендів за 2009 рік шляхом збільшення номінальної вартості акцій до 0,20 грн. за 1 акцію, після чого Статутний капітал склав 41 235 950,00 грн. Нова редакція статуту зареєстрована Вовчанською районною державною адміністрацією Харківської області 17.05.2010 року, номер запису 1 454 105 0011 000051. Реєстрація випуску акцій була проведена 22 червня 2010 , товариство отримало свідоцтво № 439/1/10, видане ДКЦПФР про реєстрацію 206 179 750 простих іменних акцій номінальною вартістю 0.20 грн. на суму 41 235 950,00 грн. в документарній формі, яке було анульовано 11 жовтня 2010 р. в зв'язку з отриманням свідоцтва № 860/1/10, видане ДКЦПФР про реєстрацію 206 179 750 простих іменних акцій номінальною вартістю 0.20 грн. на суму 41 235 950,00 грн. в бездокументарній формі. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2011р. було збільшено Статутний капітал на 6 185 392,50 грн. за рахунок реінвестиції дивідендів за 2010 рік шляхом збільшення номінальної вартості акцій до 0,23 грн. за 1 акцію, після чого Статутний капітал склав 47 421 342,50 грн. Нова редакція статуту зареєстрована Вовчанською районною державною адміністрацією Харківської області 12.05.2011 року, номер запису 1 454 105 0014 000051. Реєстрація випуску акцій була проведена 21 червня 2011 . Товариство отримало свідоцтво № 338/1/11, видане НКЦПФР про реєстрацію 206 179 750 простих іменних акцій номінальною вартістю 0.23 грн. на суму 47 421 342,50 грн. в бездокументарній формі. Свідоцтво № 860/1/10, видане ДКЦПФР 11 жовтня 2010 р. , було анульовано. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2012р. було збільшено Статутний капітал на 68 039 317,50 грн. за рахунок спрямування частини додаткового капіталу та частини прибутку Товариства за 2011 рік шляхом збільшення номінальної вартості акцій до 0,56 грн. за 1 акцію, після чого Статутний капітал склав 115 460 660,00 грн. Нова редакція статуту зареєстрована Вовчанською районною державною адміністрацією Харківської області 03.05.2012 року, номер запису 1 454 105 0016 000051. Реєстрація випуску акцій була проведена 07 червня 2012 . Товариство отримало свідоцтво № 97/1/12, видане НКЦПФР про реєстрацію 206 179 750 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,56 грн. на суму 115 460 660 грн. в бездокументарній формі. Свідоцтво № 338/1/11, видане НКЦПФР 21 червня 2011 р. , було анульовано. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2013р . було збільшено Статутний капітал за рахунок спрямування частини додаткового капіталу в сумі 152 573 015,00 грн. та частини прибутку Товариства за 2012 рік в сумі 18 556 177,50 шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 0,56 грн. до 1,39грн. за 1 акцію, після чого Статутний капітал склав 286 589 852,50 грн. Нова редакція статуту зареєстрована Вовчанською районною державною адміністрацією Харківської області 30.04. 2013 року, номер запису 1 454 105 0019 000051. Реєстрацiя випуску акцiй була проведена 04 червня 2013р. Товариство отримало свiдоцтво № 63/1/13, видане НКЦПФР про реєстрацiю 206 179 750 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,39 грн. на суму 286 589 852,50 грн. в бездокументарнiй формi. Свiдоцтво № 97/1/12, видане НКЦПФР 07 червня 2012 р., було анульовано. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р . прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу на 16 494 380,00 грн. до 303 084 232,50 грн., за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства за 2013 рік в сумі 16 494 380,00 грн. шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 1,39 грн., (одна гривня 39 копійок) до 1,47 грн., (одна гривня 47 копійок). Нова редакція статуту зареєстрована Вовчанською районною державною адміністрацією Харківської області 14.05.2014 року, номер запису 1 454 105 0022 000051. Остання реєстрацiя випуску акцiй була проведена 17 червня 2014р. Товариство отримало свiдоцтво № 59/1/2014, видане НКЦПФР про реєстрацiю 206 179 750 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,47 грн. на суму 303 084 232,50 грн. в бездокументарнiй формi. Свiдоцтво № 63/1/13, видане НКЦПФР 04 червня 2013 р., було анульовано. Депозитарною установою, з якою Товариством було укладено Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам №28 від 27.10.2010р (із змінами згідно додаткових угод) і який чинний на дату проведення аудиту, є Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 25395301, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.53/80, прим. 2), ліцензії НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №263411, видана 01.10.2013 року та серії АЕ №294698, видана 27.01.2015 року. Капітал у дооцінках - 47 767 тис. грн. На рахунку 42.3 "Дооцiнка активiв" ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" обліковує суму дооцінки основних засобів, яка виникла після проведення незалежної оцінки необоротних активів Товариства станом на 01 грудня 2014 р. Додатковий капітал - 1 164 тис. грн. Змін в додатковому капіталі в 2014 році не було. Резервний капітал - 9 251 тис. грн. Резервний капітал накопичується відповідно до вимог рішень зборів акціонерів. Відповідно до рішень загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р. було збільшено резервний капітал на 1 264 410,73 грн. за рахунок розподілу прибутку за 2013 рік. Нерозподілений прибуток - 48 484 тис. грн. Інформація щодо обсягу чистого прибутку Товариства розкрита у звіті про фінансові результати (Звіт про прибутки і збитки) Товариства за 2014рік. Товариством призначені Загальні збори акціонерів за 2014 рік на 22 квітня 2015 року, в порядку денному якого передбачено затвердження річних результатів діяльності Товариства та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік, визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу за результатами діяльності за 2014 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік. Вилучений капітал - станом на 31.12.2014 р. відсутній. На думку аудитора статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства. 2.6.4. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про фінансові результати Облік доходів ведеться відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства. Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 "Доходи від реалізації" по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено. Облік та формування витрат Товариства ведеться відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства. Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів. Фінансовий результат діяльності Товариства ведеться на рахунку 79 "Фінансові результати". З урахуванням доходів отриманих та понесених витрат Товариством за 2014 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став прибуток в розмірі 47 139 тис. грн. Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2014 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства. 2.6.5. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, приміток до річної фінансової звітності Відображені у Звіті про рух грошових коштів за 2014 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 "Звіт про рух грошових коштів" та обліковій політиці Товариства, первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів Товариства станом на 31.12.2014 року становить 42 634 тис. грн. Звіт про власний капітал за 2014 рік, складений відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. Власний капітал станом на 31.12.2014 року становить 409 750 тис. грн. Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік Товариства в повній мірі розкривають додаткову інформацію про дані фінансової звітності та бухгалтерського обліку. 2.6.6. Думка аудитора стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Станом на 31.12.2014 р. чисті активи ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" складають: Рядок Сума на кінець звітного періоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротні активи 309 716 1.3 Оборотні активи 125 787 1.4 Витрати майбутніх періодів - 1.5. Необоротні активи а групи вибуття - 1.6 Усього активів 435 503 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2.1 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 16 284 2.2 Поточні зобов'язання і забезпечення 9 469 2.3 Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття - 2.4 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду - 2.5 Усього зобов'язань 25 753 3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.6 - рядок 2.5) 409 750 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 303 084 4.1 Неоплачений капітал - 4.2 Вилучений капітал - 5. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом (рядок 3 - рядок 4) 106 666 Таким чином, станом на 31.12.2014р. чисті активи ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" дорівнюють 409 750 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу товариства на 106 666 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства, вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються . Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" знаходиться у межах діючого законодавства. 2.6.7. Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності, що характеризують фінансовий стан Товариства Показник Нормативне значення Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2014р. 1. Аналіз ліквідності підприємства 1.1. Коефіцієнт покриття > 1 9,20 13,28 1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6 - 0,8 3,33 6,84 1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0 збільшення 2,61 4,5 1.4. Чистий обіговий капітал (тис. грн.) > 0 збільшення 81862 116 318 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) 2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) > 0,5 0,89 0,94 2.2. Коефіцієнт фінансування < 1 зменшення 0,12 0,06 2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами > 0,1 0,89 0,92 3. Аналіз рентабельності підприємства 3.1. Коефіцієнт рентабельності активів > 0 збільшення 0,03 0,12 3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу > 0 збільшення 0,08 0,13 3.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності > 0 збільшення 0,17 0,30 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2014 р. склав 13,28. Коефіцієнт покриття показує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності та погашення поточних зобов'язань. Величина коефіцієнту покриття значно перевищує нормативний показник. При стабільній загальноекономічній ситуації на ринку або при економічному зростанні, можна було б говорити про недостатню ефективність використання зовнішніх джерел фінансування. Однак, в умовах кризового стану економіки значний розмір коефіцієнту покриття ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" є додатковим позитивним фактором, що дозволяє забезпечити належний рівень платоспроможність навіть при затяжному періоді несприятливої ситуації на ринку. При цьому втрата ефективності діяльності, зокрема через відвантаження продукції все ще неплатоспроможним, але стратегічно важливим споживачам, потенційно може бути компенсована майбутніми вигодами по втриманню і навіть зміцненню позицій на ринку збуту. Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує спроможність підприємства погасити поточну заборгованість і визначає ступінь покриття зобов'язань його активами. Станом на 31.12.2014 р. на 1 грн. поточної заборгованості Товариство має 6,84 грн. ліквідних активів. Значний рівень коефіцієнту свідчить про високий рівень швидкої ліквідності, достатній для покриття поточної заборгованості сумою активів, які належать до 1 та 2 групи ліквідності, а саме: грошові кошти, ліквідні цінні папери та дебіторська заборгованість, що дуже важливо для забезпечення платоспроможності підприємства в умовах кризового стану економіки. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2014 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 4,50 (теоретичне значення - > 0 збільшення). Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами Товариства та його поточними зобов'язаннями. Його показник свідчить про спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. Коефіцієнти фінансової стійкості дозволяють визначити рівень господарського ризику, пов'язаного з формуванням структури джерел капіталу підприємства, а також ступінь стабільності фінансового забезпечення розвитку підприємства в майбутньому. Коефіцієнти фінансової стійкості свідчать про ступінь залучення позикових коштів і у зв'язку з цим - про залежність від зовнішніх позик та ступінь ризику вкладення коштів інвестором. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) показує, в якій мірі обсяг активів, що використовуються підприємством, сформований за рахунок власного капіталу, а також визначає ступінь залежності фінансового стану підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Протягом аналізованого періоду розмір коефіцієнту платоспроможності (станом на 31.12.14р. - 0,94) значно перевищував мінімальне нормативне значення - 0,5, що свідчить про високий рівень автономії ПАТ "Вовчанський агрегатний завод". Коефіцієнт фінансування характеризує розмір співвідношення позикових засобів (довгострокових та короткострокових) відповідно до одиниці власного капіталу, тобто цей показник відображає ступінь залежності капіталу підприємства від зовнішніх джерел фінансування. На 31.12.2014 р. на 1 грн. власного капіталу припадало 0,06 грн. залучених коштів. Таким чином, рівень коефіцієнта фінансування свідчить про той факт, що підприємство переважно працює за власний кошт, а отже, і про низьку залежність ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" від зовнішніх джерел фінансування. В умовах кризи та кризового стану економіки, коли зовнішні ресурси суттєво дорожчають та стають важкодоступними, така ситуація сприяє фінансовій стійкості підприємства. Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами станом на 31.12.14р. становить 0,92 , що перевищує мінімальне нормативне значення - > 0,1 і характеризує Товариство високим рівнем забезпеченості власними обіговими коштами. Коефіцієнти рентабельності відображають ефективність використання коштів підприємства і характеризують рентабельність вкладень у майно (коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності власного капіталу,) і діяльності (коефіцієнт рентабельності діяльності). За підсумками 2014 року коефіцієнти рентабельності досягли наступних значень: коефіцієнт рентабельності активів - 0,12; коефіцієнт рентабельності власного капіталу - 0,13; коефіцієнт рентабельності діяльності - 0,30. Фінансовий результат внаслідок фінансово - господарської діяльності Товариства у 2014р. становить чистий прибуток у сумі 47 139 тис. грн. 2.6.8. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Подій, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок " , протягом звітного 2014 року в Товаристві не відбувалось. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. 2.6.9. Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності; Товариство у 2014 році відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). ВИМОГИ ЗАКОНУ наявність виконання 1.Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою передбачено п.9.5.16 Статуту Товариства. 2.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради: - рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. передбачено п.8.36.7 Статуту Товариства. Виконані у відповідності до рішень загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р. 3.На дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори прийняли рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Передбачено рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р. 4. Значний правочин, застосовуються як додатковий до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або статутом акціонерного товариства. Не передбачено 5. Заборона ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. Не передбачено На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів. 2.6.10. Події після дати фінансової звітності Згідно МСБО 10 "Події після звітного періоду" такими є сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. МСБО 1 "Подання фінансових звітів" визначає необхідне розкриття інформації про події або обставини, які можуть виникати після звітного періоду, якщо: - фінансова звітність складена не на основі припущення безперервності (Фінансова звітність Товариства, що аналізується, формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні)); - управлінський персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов'язаною з подіями або умовами, які породжують значний сумнів щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно (Керівництво Товариства не передбачає (навіть повністю виключає) можливість виникнення таких обставин). 2.6.11. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" визначає спостережна рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює правління. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" внаслідок шахрайства. 2.6.12. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства. Станом на 31.12.2014 року акціями товариства володіло 1173 акціонери -фізичні особи (із них 2 акціонера - співвласники) та 4 акціонера -юридичні особи. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" в звітному періоді здійснюється відповідно до: - розділу 7 Статуту, затвердженого 24 квітня 2014 року; - рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №22 від 24 квітня 2014 року). Протягом звітного періоду в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - загальні збори акціонерів, - наглядова рада, - правління. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2014 року (Протокол № 22). Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положеннями про загальні збори, правління , наглядову раду (затверджені в новій редакції рішенням загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2014 року. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління і здійснюють загальне керівництво його діяльністю. Щорічні загальні збори акціонерів були проведені в термін, визначений Відповідно до вимог статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" - річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Загальні зборі акціонерів ПАТ "Вовчанський агрегатний завод" за 2013 рік були проведені 24.04.2014 р., де були затверджені зміни до статуту Товариства та прийнята нова його редакція, прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та частини прибутку Товариства за 2013 рік. Інформація про проведення зборів була опублікована в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" від 18.03.2014 року № 50 (3847) Товариством призначені Загальні збори акціонерів за 2014 рік на 22 квітня 2015 року. На дату аудиторської перевірки інформація про проведення зборів була опублікована в газеті "Бюлетень. Цінні папери України від 19.03.2015 року № 49 (4093) Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства. Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідала термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства"- не рідше одного разу на квартал. Правління є виконавчим органом Товариства. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. Затвердження зовнішнього аудитора - ТОВ ""Аудиторська фірма "БІНА"" відбувалося у відповідності до вимог Статуту товариства за рішенням правління (протокол засідання правління № 251 від 27 .01. 2015 року) та наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 25 від 02.03. 2015 року). Запроваджена в Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль Товариство забезпечує захист прав та інтересів акціонерів не залежно від кількості акцій, якими володіють акціонери. Скарг від акціонерів щодо порушення їх прав за звітний період не надавалось. За звітний період подій, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок ", не відбувалось. Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосується діяльності Товариства в цілому. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" подається повно та розкриває достовірно фактичні результати функціонування органів корпоративного управління. 2.7. Основні відомості про аудиторську фірму: Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БІнА", код ЄДРПОУ 23285643 Місцезнаходження 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12 Дозвільні документи на здійснення аудиторської діяльності та проведення аудиту фінансової звітності Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0960, видане Аудиторською палатою України (далі - АПУ) 26.01.2001 р. (Свідоцтво чинне до 23.12.2015 р.); Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер 139, серія та номер П 000139, строк дії: з 30.07.2013 р. до 23.12.2015 р., Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 26.04.2012 р. № 249/5 про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. Номер, дата видачі сертифіката аудитора (керівника) М.М.Ватаманюк сертифікат аудитора серії А за № 000873 від 28.03.1996 р., термін дії сертифікату - до 26.05.2015 року, Номер, дата видачі сертифіката аудитора Т.А. Тіткина сертифікат аудитора серії А за № 004992 від 26.12.2001 р., термін дії сертифікату - до 26.12.2015 року. Номер, дата видачі сертифіката аудитора І.С.Шеленгівська сертифікат аудитора серії А за № 002960 від 14.07.2010 р., термін дії сертифікату - до 05.09.2015 року. Телефон/факс (044) 289-63-19 Електронна адреса bina@ukr.net Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: Дата і номер договору на проведення аудиту Договір №23/02 вiд "23" лютого 2015 року. Дата початку i дата закінчення проведення аудиту "23" лютого 2015 року - "06" квітня 2015 року. Перевірка проводилась з 23.02.2014 року по 06.04.2015 року за адресою: 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12 та 62503, Харківська обл. , Вовчанський р-н, , м. Вовчанськ, Пушкiна, 2 3. Висновок Нами, ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БІнА", проведено аудиторську перевірку фінансових звітів ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД". Фінансова звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року: що включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, а також Приміток до звітів, опис важливих аспектів облікової політики та інших пояснювальних приміток. В результаті проведеного аудиту встановлено, що фінансова звітність ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2014 року у всіх суттєвих аспектах відповідає положенням та вимогам Закону про бухгалтерський облік, відображає його фінансовий стан на дату складання звітності. Система бухгалтерського обліку відповідає структурі і виду діяльності Товариства, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації необхідної для складання фінансової звітності. На думку аудиторів, крім зауваження, зазначеного в п.п. 2.5.1 цього висновку, річна фінансова звітність за 2014 рік, підготовлена на концептуальній основі міжнародних стандартів, у всіх суттєвих аспектах, достовірно подає фінансову інформацію про Товариство, відповідає МСФЗ, а також встановленим вимогам законодавства України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, прийнятої облікової політики. На думку аудитора, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно відображає інформацію про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами діяльності протягом 2014 року відповідно до МСФЗ та прийнятої облікової політики. На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно - позитивний висновок про фінансову звiтнiсть ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" станом на кінець дня 31.12.2014 року, за результатами операцiй з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Аудиторський висновок, складений українською мовою на 29 аркушах, надано адміністрації ПАТ "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" в двох екземплярах " 06 " квітня 2015 року. Керівник ТОВ "АФ "БІнА" сертифікат серії А № 000873, виданий рішенням Аудиторської палати України № 43 від 28 березня 1996 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 26.05.2015р. М. М. Ватаманюк Аудитор сертифікат серії А № 004992, виданий рішенням Аудиторської палати України № 105 від 26 грудня 2001 року, дія сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 26.12.2015 р. Т.А. Тіткина Аудитор сертифікат серії А № 002960, виданий рішенням Аудиторської палати України № 47 від 05 вересня 1996 року, дія сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 05.09.2015 р. І.С.Шеленгівська